Декларация за поверителност


Тази Декларация за поверителност на личните данни (по-нататък - Декларация за защита на личните данни) се отнася за цялата информация, публикувана на интернет страницата в интернет на следния адрес: www.pushkininstitute.ru (по-нататък - на уебсайта), който FGBOU "Институт по руски език А. С. Пушкин "(по-нататък -" оператор "), създаден и действащ в съответствие със законодателството на Руската федерация, е администратор и собственик на интернет страницата може да получи един потребител за използване на Сайта, нейните услуги и материали, съдържащи се в него.
Регистрацията на сайта, както и използване на услугите на Сайта и материалите, съдържащи се в него, означава, че Потребителят се съгласява безусловно с тази Политика за конфиденциалност, и посочените в нея условия за поверителност. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да се въздържате от използването на услугите на Сайта.

1. Общи положения
1.1. Като част от тази Декларация за поверителност, поверителната информация се отнася за:
1.1.1. Личната информация, предоставяна от потребителите за себе си, когато се регистрират (създаване на профил) или в използването на услуги и материали на Сайта, включително лична информация, като фамилно име, потребителско име, електронна поща на потребителя. Списъкът на лични данни, предоставени от потребителя, може да бъде удължен чрез изменение на настоящата Декларация за поверителност.
1.1.2. Данните се прехвърлят автоматично към услугите на Сайта по време на използването им с помощта на потребителите на софтуер на машината, включително IP-адрес, данни бисквитки, информация за браузъра на потребителя (или друга програма, която ви позволява да получите достъп до услуги), техническите характеристики на оборудване и софтуер, използвани от потребители, датата и времето на достъп до услуги, поискани адреси на страници и свързаните с тях информация.
1.1.3 Информацията е предоставена от Потребителя в процеса на обучение и е на разположение на потребителите на сайта.
1.2. Тази Декларация за поверителност се отнася само за www.pushkininstitute.ru на сайта. Сайтът не контролира и не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, на които потребителите могат да кликнат върху връзките на разположение на WWW сайт. pushkininstitute.ru.
1.3. Операторът, който има достъп до поверителната информация на потребителите, е длъжен да осигури нейната конфиденциалнст и не може да я разкрива на трети страни или да разпространява лична информация без съгласието на потребителя, освен ако не е предвидено друго от Федералния закон от 27.07.2006 г. номер 152-FZ "За личните данни" и тази Декларация за поверителност ,

2. Поверителните за събиране и обработка на информация Цели
2.1. Операторът събира и съхранява само информацията, която е необходима за целите на предоставяне на услугите на сайта, с изключение на случаите, когато законът предвижда задължително съхранение на поверителна информация в рамките на определен период от задължителния.
2.2. Целите заради, които се събира информация за Потребителя, са следните:
2.2.1. идентифициране на потребители, регистрирани на сайта, за предоставяне на услуги, предоставяни от сайта;
2.2.2. предоставяне на достъп на потребителя до персонализирани ресурси на обекта;
2.2.3. създаване на обратна връзка на потребителя, включително и за изпращане на уведомления, искания за използване на Сайта, услуги, обработка, запитвания и искания от страна на потребителя;
2.2.4. определяне на местоположението на търсенето на потребителя за статистически анализ на услуги на сайта;
2.2.5. създавайки профил, за да получи достъп до сайта, потребителят се е съгласил да създаването на сметката;
2.2.6. осигуряване на подкрепа на потребителя в случай на проблеми, свързани с използването на Сайта.

3. Условия за обработка и съхранение на поверителна информация за потребителя
3.1. Обработката на конфиденциалната информация се извършва без ограничение на срока от време чрез всеки разрешен от закона начин, в това число чрез автоматизирани средства, или по електронен път.
Обработката на личните данни на потребителите се извършва в съответствие с Федералния закон от 27.07.2006 N 152-FZ "За личните данни" и Наредбата за защита на личните данни (политика на личните данни).
При обработването на лични данни - всяка операция (операция) или набор от действия (операции) се извършва с използването на автоматизирано оборудване или без използването на такива средства с лични данни, включително събиране, записване, натрупване, съхранение, разяснения (актуализация, изменение), екстракция , използването, пренасянето (разпространение, осигуряване на достъп), деперсонализация, блокиране, заличаване, унищожаване на личните данни.
3.2. В случай на загуба или разкриване на лични данни Операторът информира потребителя за загубата или разкриването на лични данни.
3.3. В случай на загуба или разкриване на поверителна информация операторът не носи отговорност, ако тази информация е:
3.3.1. Станала обществено достояние преди загубата и или разкриване;
3.3.2. Тя е получена от трета страна, преди получаване на уведомлението от оператора;
3.3.3. Тя е разкрита със съгласието на потребителя.
3.3. Операторът трябва да предприеме необходимите правни, организационни и технически мерки за защита на поверителна информация от неразрешен или случаен достъп до унищожаване, промяна, блокиране, копиране, предоставяне, разпространяване на поверителна информация, както и други незаконни действия по отношение на поверителна информация.
3.4. Операторът заедно с потребителя взема всички необходими мерки за предотвратяване на загубите или други неблагоприятни последици, причинени от загубата или разкриването на поверителна информация.
3.5. Операторът е длъжен да:
3.5.1. използва и получава лична информация само за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност;
3.5.2. да осигури съхранение на поверителната информация в тайна. Да не разкрива данните, без предварителното писмено съгласие от потребителя, а не продажба, замяна, публикуването или разкриването на всеки друг възможен начин за прехвърляне на поверителна информация, с изключение на предвиденото от тази Декларация за поверителност;
3.5.3. да вземе всички предпазни мерки за защита на поверителността на личните данни на потребителя в съответствие с процедурите, използвани за защита на този вид информация в съществуващите бизнес практики;
3.5.4. да блокира лични данни, отнасящи се до съответния потребител, в случай на жалба от потребителя или негов законен представител или упълномощен орган за защита на правата на субектите на лични данни, за периода на проверка в случай на неточни лични данни или нарушение.
3.6 Операторът съхранява поверителната информация във форма, която определя потребителя като обект на личните данни не по-дълго, отколкото се изисква от целите на обработката на поверителната информация. Обработваните лични данни подлежат на унищожаване или обезличаване при постигане целите на обработката, или в случай на загуба на необходимостта за постигането на тези цели.

4. Условия и ред за предаване на поверителна информация на трети страни
4.1. Що се отнася до поверителна информация на потребителя тя се пази в тайна, освен в случаите, когато доброволно представяте информацията за себе си, за да бъде публично споделена. При използване от отделен потребител на уебсайт услуги, вие се съгласявате, че някои от вашата поверителна информация става достъпна.
4.2. Операторът има право да прехвърли личната информация на потребителя на трети лица в следните случаи:
4.2.1. потребителят се е съгласил с тези действия;
4.2.2. трансферът е необходим за използване на определена услуга, или услуги на сайта за потребителя;
4.2.3. Предаването е наложено от руското или друго приложимо законодателство в рамките на процедурата, определен със закон.

5. Права и задължения на Потребителя
5.1 Права на потребителя:
5.1.1 получавате информация относно обработката на личните ви данни, включително лични данни; правото на достъп до вашите лични данни може да бъде ограничено в съответствие с федералните закони;
5.1.2 да поиска операторът да изясни своята поверителна информация, включително лични данни, тяхното блокиране или унищожаване в случай че личните данни са непълни и остарели, неточни или неправомерно получени, не са необходими за обявената цел на обработката, както и да предприеме специфични на закона за защита на тяхното действие права;
5.2 Отговорности на потребителя:
5.2.1. Осигуряване на информация за лични данни, необходими за използването на Сайта;
5.2.2 актуализация, допълване на предоставената информация относно лични данни, в случай на промяна на тази информация.

6. Допълнителни условия
6.1. Операторът има право да прави промени в настоящата Декларация за поверителност, без съгласието на потребителя.
6.2. Нова Декларация за поверителност влиза в сила от датата на публикуването й в сайта, освен ако не е предвидено друго в новата версия на Декларацията за поверителност.
6.3. Чрез тази Декларация за поверителност и отношенията между потребителя и администрацията на сайта се прилага действащото законодателство на Руската федерация.
6.4. Всякакви предложения или въпроси, свързани с настоящата Декларация за поверителност трябва да бъдат докладвани - support@pushkin.institute.
6.5. Настоящата политика на поверителност може да намерите на страницата на адрес: www.pushkininstitute.ru/confidentialy_terms.
6.6. Тази Декларация за поверителност е неразделна част от договора за потребителски публикуван на страницата на адрес: www.pushkininstitute.ru/user_agreement както и регламента относно защитата на личните данни, публикувани на страницата на www.pushkininstitute.ru/privacy_policy .