Заштита приватности


Ова политика приватности личних података (даље - Политика приватности) примењује се на сву информацију објављену на веб сајту са адресоj: www.pushkininstitute.ru (даље - Веб сајт), које нуди Федераљна државна Образовна институција високог стручног образовања «Државног института руског језика А.С. Пушкин» (даље - "Оператор"), основана и делује у складу са законима Руске Федерације, лице које је администратор и власник сајта, може добити информациjy o Кориснику током коришћења Веб cајта, његових услуга и материјала, који се налазе на њему.
Регистрација на сајту, као и коришћењe услуга сајта и материјала који се налазе на њему, може бити само у складу са овом изјавом о Политици приватности. Ако Корисник се не слажете са овим условима Корисник мора да се уздржи од коришћења услуга сајта.

1. Опште одредбе
1.1. У оквиру ове Политике приватности под информацијама подразумева се:
1.1.1. Лична информација коју Корисници дају о себи сами у току регистрацији (креирања налога) или у процесу коришћења услуга и материјала Веб сајта, укључујући личне податке: презиме корисника, корисничко име, адреса е-поште корисника. Списак пруженог од стране Корисника личних података може бити проширен кроз промене у овој Политици приватности.
1.1.2. Подаци који се аутоматски преносе на сервисе Веб сајта у процесу њиховог коришћења уз помоћ инсталираног на уређају Корисника софтвера, укључујући ИП адресу, податке cookie, информацију о претраживачу веба Корисника (или о неком другом програму, са којим се врши приступ сервиса), техничке спецификације опреме и софтвера, који се користе Корисником, датум и време приступа веб услугама, адресе тражењa странице и друга слична информација.
1.1.3 Информација коja je прикупљена Корисником у процесу учења и коjy нуди Кориснику Веб cајт.
1.2. Ова Политика приватности се односи само Веб сајту www.pushkininstitute.ru. Сајт не контролише и није одговоран за сајтове трећих лица, на линкове којих Корисници могу да кликну на Веб сајту www.pushkininstitute.ru.
1.3. Оператор, коjи има приступ поверљивoj информацији корисника, је дужан да обезбеди тајност информације, не откривање информације трећем лицу или дистрибуиравање личних податкака без пристанка Корисника, осим ако није другачије предвиђено Федераљним законом Рускоj Федерициjи од 27.07.2006 под бројем 152-ФЗ "О личнима подацима" и овом Политиком приватности.

2. Циљи прикупљања и обраде поверљивих информација
2.1. Оператер прикупља и чува само информацију која је потребна за пружања услуга, за које Веб сајт функционише, осим у случајевима када је законом предвиђено обавезно чување поверљивих информација у одређеном законског рока.
2.2. Личну информацију Корисника Веб сајт обрађује за следеће циљеве:
2.2.1. идентификација Корисника, коje je регистрован на сајту, пружања услуга Веб сајтa;
2.2.2. пружање Кориснику приступа ресурсима Веб сајта;
2.2.3. успостављање повратне информације Корисника, укључујући слање обавештења, захтева, у вези коришћења Веб сајтa, пружање услуга, обраду захтева од Корисника;
2.2.4. одређивање локације Корисника за статистичку анализу услуга Веб сајтa;
2.2.5. креирање корисничког налога за добијање приступа услугама Веб сајтa, ако је Корисник дао сагласност на креирање налога;
2.2.6. пружање Кориснику подршке у случају проблема у вези са коришћењем Сајта.

3. Услови за обрађивање и складиштење личних података корисника
3.1. Обрађивање поверљивих информација се врши без временског ограничења било којим правним средством, укључујући и употребу аутоматизације или електронског пријема.
Обрађивање личних података корисника у складу са Федераљним законом Рускоj Федерициjи од 27.07.2006 под бројем 152-ФЗ "О личнима подацима" и Уредбом о заштити личних података (политика о личних података).
Обрађивање личних података – свака радња (операција) или скуп радњи (операција) са личним подацима, коja ce обавља уз примену аутоматизације опреме или без употребе тих средстава, укључујући прикупљање, преписивање, умножавање, копирање, преношење, складиштење, ширење, (модификација), екстракцијy, употребy, пренос (дистрибуција, стављање на увид, откривање), деперсонализацијy, блокирање, уништавање личних података.
3.2. У случају губитка или откривања личних података Оператер обавештава Корисника о губитку или откривању личних података.
3.3. У случају губитка или откривања поверљивих информација, Оператер неће бити одговоран ако поверљива информација:
3.3.1. постала јаваноj до губитка или откривања;
3.3.2. била добијена од трећег лица до момента пријема од стране Оператера;
3.3.3. била разглашена уз сагласност Корисника.
3.3. Оператер предузима потребне правне, организационе и техничке мере за заштиту поверљивих информација од злоупотребе или случајног приступа, разарања, промене, блокирања, копирања, коришћења, ширења поверљивих информација, као и других незаконитих радњи у вези са поверљивим информацијама.
3.4. Оператер у сарадњи са Корисником предузме све неопходне мере за спречавање штете или других негативних последица изазваних губитком или разглашењем поверљиве информације.
3.5. Оператер је дужан да:
3.5.1. користити личне податке само за сврхе наведене у овоj Политици приватности;
3.5.2. обезбедити чување поверљивих информација у тајности, не откривати без претходне писмене сагласности Корисника, као не вршити продају, размену, објављивање или откривање на било који други начин поверљиве информације, осим као то је предвиђено у овоj Политици приватности;
3.5.3. предузети мере заштите поверљивих личних података Корисника у складу са процедуром која се користи за заштиту такоj врсте информацији у пословним праксама;
3.5.4. блокирати личне податаке, које се односе Кориснику, од жалбе или захтева Корисника или његовог законског заступника или овлашћеног органа за заштиту права субјекта личних података на период провере у случају откривања лажних личних података или незаконог понашања.
3.6 Оператер чува поверљиву информацију у облику који омогућава утврдити Корисника као носиоца личних података не дуже него што то захтевају циљеви обраде поверљивих информација. Обрађена лична информација мора бити уништена или деперсонализарана на постизању циљева обраде или у случају губитка неопходне у остваривању ових циљева.

4. Услови за пренос поверљивих информација трећим лицима
4.1. У погледу поверљивоj информацији Корисника се чува њена приватност, осим добровољног давања информација од стране Корисника о себи за дељење неограничено кругу лица. При коришћењу појединих услуга Веб сајта, Корисник се слаже да одређени део његове поверљиве информацији постане доступан јавности.
4.2. Оператор има право да пренесе личне податке Корисника трећим лицима у следећим случајевима:
4.2.1.корисник је изразио сагласност;
4.2.2.пренос је неопходан за употребу од стране Корисника одређене услуге Веб сајта;
4.2.3.пренос обезбеђује руским или другима важећим законима у оквиру утврђеног законом процеса.

5. Права и обавезе Корисника
5.1 Права Корисника:
5.1.1 добити информацију која се тиче обраде његових података, укључујући и личних података; Право Корисника на приступ личним информацијама може бити ограничен у складу са законима;
5.1.2 захтевати од Оператора разјашњење његове поверљиве информације, укључујући и личне податке, блокирати их или уништавати у случају, ако су лични подаци непотпуни, застарели, нетачни, стечени незаконито или нису неопходни за декларисане циљеве обраде; Предузмети мере предвиђене законом о заштити својих права;
5.2 Обавезе Корисника:
5.2.1. Пружити информацију о личним подацима, коja неопходна за коришење Веб сајта;
5.2.2. Модернизовати, допунити информацију о личним подацима у случају промене ове информацији.

6. Додатни услови
6.1. Оператор има право да измени ову Политику приватности, без сагласности Корисника.
6.2. Нова Политика приватности ступа на снагу даном објављивања на Веб сајту, осим ако није другачије одређено новој верзији Политикe приватности.
6.3. К овој Политици приватности и односам између Корисника и Администрацијом Веб сајта примењује важећи законе Руске Федерације.
6.4. Све саветe или питања к овој Политици приватности треба пријавити - support@pushkin.institute.
6.5. Садашња Политика приватности се налази на страници са адресоj : www.pushkininstitute.ru/confidentialy_terms.
6.6. Ова Политика приватности је саставни део Корисничког уговора које се налази на страници: www.pushkininstitute.ru/user_agreement као и Одредбе о заштити личних података које се налази на страници: www.pushkininstitute.ru/privacy_policy .