Chính sách bảo mật


Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân sau đây (gọi tắt là Chính sách bảo mật) có hiệu lực đối với tất cả thông tin được đăng tải trên trang web có địa chỉ www.pushkininstitute.ru (gọi tắt là Trang web), mà Cơ sở giáo dục công lập liên bang Viện tiếng Nga mang tên A.S.Pushkin (gọi tắt là Nhà cung cấp dịch vụ), thành lập và hoạt động theo luật pháp Liên bang Nga, là đơn vị quản trị và chủ sở hữu của Trang web, có thể nhận được từ Người sử dụng trong thời gian sử dụng Trang web cũng như các tài liệu và dịch vụ được công bố tại đây.
Việc đăng ký tài khoản trên Trang web cũng như sử dụng các dịch vụ và tài liệu công bố trên Trang web đồng nghĩa với việc Người sử dụng đồng ý vô điều kiện với Chính sách bảo mật này và các điều khoản bảo mật của Chính sách. Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản này Người sử dụng không nên sử dụng các dịch vụ của Trang web.

1. Các điều khoản chung
1.1. Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật này thông tin bảo mật được định nghĩa như sau:
1.1.1. Là thông tin cá nhân được người sử dụng tự cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc trong quá trình sử dụng dịnh vụ và tài liệu của Trang web, bao gồm các dữ liệu cá nhân như họ, tên người sử dụng, địa chỉ email. Danh mục dữ liệu cá nhân do Người sử dụng cung cấp có thể được mở rộng thông qua các điểm chỉnh sửa trong Chính sách bảo mật này.
1.1.2. Là các dữ liệu được tự động chuyển vào các dịch vụ của Trang web trong quá trình sử dụng dịch vụ thông qua phần mềm được cài đặt trên thiết bị của người sử dụng, bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu các file cookie, thông tin về trình duyệt của người sử dụng (hoặc về các chương trình khác có chức năng hỗ trợ tiếp cận với các dịch vụ của Trang web), các chỉ số kỹ thuật của thiết bị và phần mềm của người sử dụng, ngày giờ sử dụng dịch vụ, địa chỉ các trang web được tìm kiếm và các thông tin tương tự khác.
1.1.3. Là thông tin mà Người sử dụng nhận được trong quá trình học tập và có thể tiếp cận trên Trang web.
1.2. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng đối với Trang web www.pushkininstitute.ru. Chúng tôi không kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với các trang web của các bên thứ ba mà người sử dụng tiếp cận thông qua các đường link có trên Trang web www.pushkininstitute.ru.
1.3. Nhà cung cấp dịch vụ khi được tiếp cận các thông tin bảo mật của người sử dụng có nghĩa vụ giữ bí mật các thông tin này, không chia sẻ với các bên thứ ba và không phát tán thông tin cá nhân nếu không được sự cho phép của người sử dụng, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được xem xét trong Chính sách bảo mật này và Luật liên bang №152-ФЗ ra ngày 27/07/2006 về dữ liệu cá nhân.

2. Mục đích thu thập và xử lý thông tin bảo mật
2.1. Nhà cung cấp dịch vụ chỉ thu thập và lưu trữ các thông tin cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ thuộc chức năng của Trang web, trừ các trường hợp pháp luật quy định bắt buộc lưu trữ thông tin bảo mật trong một thời gian nhất định.
2.2. Thông tin cá nhân của Người sử dụng Trang web được xử lý với các mục đích sau:
2.2.1. Xác định danh tính Người sử dụng đăng ký tài khoản trên Trang web để cung cấp dịch vụ.
2.2.2. Cho phép Người sử dụng tiếp cận các tài nguyên được cá nhân hóa của Trang web.
2.2.3. Thiết lập tương tác với Người sử dụng, bao gồm gửi các thông báo, yêu cầu liên quan đến việc sử dụng Trang web, cung cấp dịch vụ, xử lý yêu cầu và đề nghị từ phía Người sử dụng.
2.2.4. Xác định vị trí địa lý của Người sử dụng để thống kê, phân tích mức độ cần thiết của dịch vụ Trang web cung cấp.
2.2.5. Lập tài khoản cá nhân để tiếp cận dịch vụ của Trang web nếu Người sử dụng đồng ý lập tài khoản.
2.2.6. Hỗ trợ Người sử dụng nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Trang web.

3. Điều khoản xử lý và lưu trữ thông tin bảo mật của khách hàng
3.1. Việc xử lý thông tin bảo mật được thực hiện không giới hạn về thời gian, bằng mọi phương thức hợp pháp, trong đó có sử dụng các phương tiện tự động hóa hoặc tiếp nhận điện tử.
Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người sử dụng được thực hiện phù hợp với Luật liên bang №152-ФЗ ra ngày 27/7/2006 về dữ liệu cá nhân và Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (chính sách về dữ liệu cá nhân).
Việc xử lý dữ liệu cá nhân được hiểu là mọi hoạt động (thao tác) hoặc tổng hợp các hoạt động (thao tác) với dữ liệu cá nhân được thực hiện thông qua các phương tiện tự động hóa hoặc không qua các phương tiện này, bao gồm thu thập, ghi chép, hệ thống hóa, tích trữ, lưu trữ, đính chính (cập nhật, thay đổi), lọc ra, sử dụng, chuyển giao (phổ biến, cung cấp, tiếp cận), phi cá nhân hóa, khóa, xóa, hủy dữ liệu cá nhân.
3.2. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị mất hoặc bị công bố, Nhà cung cấp dịch vụ thông báo với Người sử dụng về việc dữ liệu bị mất hoặc bị công bố.
3.3. Trong trường hợp mất hoặc rò rỉ thông tin bảo mật, Nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm, nếu thông tin bảo mật này:
3.3.1. Đã trở thành thông tin công khai trước khi bị mất hoặc rò rỉ.
3.3.2. Đã được bên thứ ba cung cấp trước thời điểm Nhà cung cấp dịch vụ nhận được.
3.3.3. Đã được công bố với sự cho phép của Người sử dụng.
3.3.4. Nhà cung cấp dịch vụ thông qua các biện pháp kỹ thuật, tổ chức và pháp lý cần thiết để bảo vệ thông tin bảo mật khỏi bị truy cập tình cờ hoặc trái phép, bị hủy, thay đổi, khóa, sao chép, cung cấp, phổ biến hoặc bị tác động bởi các hoạt động trái phép khác.
3.4. Nhà cung cấp dịch vụ phối hợp cùng với Người sử dụng thông qua mọi biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa các tổn thất hoặc các hậu quả khác do mất hoặc rò rỉ thông tin bảo mật gây ra.
3.5. Nhà cung cấp có nghĩa vụ:
3.5.1. Chỉ sử dụng thông tin cá nhân nhận được cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này.
3.5.2. Đảm bảo giữ bí mật thông tin bảo mật, không công bố nếu chưa có văn bản cho phép của Người sử dụng, cũng như không bán, trao đổi, đăng hoặc công bố thông tin bảo mật theo bất cứ hình thức nào, trừ những trường hợp được Chính sách bảo mật này xem xét.
3.5.3. Có các biện pháp đề phòng để bảo vệ dữ liệu cá nhân bảo mật của Người sử dụng theo quy trình thường được áp dụng đối với dữ liệu loại này,theo thông lệ tại các doanh nghiệp hiện nay.
3.5.4. Thực hiện khóa dữ liệu cá nhân liên quan đến Người sử dụng cụ thể kể từ thời điểm Người sử dụng, đại diện pháp lý của Người sử dụng hoặc cơ quan chức năng về bảo vệ quyền lợi chủ thể dữ liệu cá nhân có yêu cầu, trong suốt thời gian kiểm tra sau khi phát hiện dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc phát hiện các hoạt động trái phép.
3.6. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ thông tin bảo mật ở định dạng cho phép xác định Người sử dụng là chủ thể dữ liệu cá nhân trong thời hạn không lâu hơn thời gian cần thiết để xử lý thông tin bảo mật. Thông tin cá nhân được xử lý sẽ bị hủy hoặc phi cá nhân hóa sau khi đã đạt được các mục tiêu xử lý hoặc trong trường hợp không cần đạt được các mục tiêu này nữa.

4. Điều khoản và thủ tục chuyển giao thông tin bảo mật cho các bên thứ ba
4.1. Thông tin bảo mật của Người sử dụng sẽ được giữ kín ngoại trừ trường hợp Người sử dụng tự nguyện công bố công khai các thông tin về mình. Khi sử dụng các dịch vụ nhất định của Trang web Người sử dụng đồng ý với việc một phần nhất định trong số các thông tin bảo mật của mình sẽ được công khai.
4.2. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền chuyển thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:
4.2.1. Người sử dụng chấp nhận việc này.
4.2.2. Việc chuyển giao là cần thiết để Người sử dụng có thể dùng các dịch vụ nhất định của Trang web.
4.2.3. Việc chuyển giao được cho phép bới luật pháp LB Nga hoặc các điều luật được khác được áp dụng trong khuôn khổ thủ tục được pháp luật quy định.

5. Quyền lợi và nghĩa vụ của Người sử dụng
5.1. Quyền lợi của Người sử dụng:
5.1.1. Nhận được các thông tin liên quan tới việc xử lý thông tin cá nhân của mình, bao gồm dữ liệu cá nhân. Quyền truy cập dữ liệu của mình của Người sử dụng có thể bị hạn chế theo luật pháp Liên bang.
5.1.2. Đòi hỏi Nhà cung cấp dịch vụ đính chính thông tin bảo mật của mình, bao gồm dữ liệu cá nhân, hoặc khóa và hủy thông tin trong trường hợp dữ liệu cá nhân không đầy đủ, đã lỗi thời, không chính xác, có được bằng cách không hợp pháp, hoặc không cần thiết đối với mục đích xử lý thông tin cụ thể; thực hiện các biện pháp được pháp luật cho phép để bảo vệ quyền lợi của mình.
5.2. Nghĩa vụ của Người sử dụng:
5.2.1. Cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân cần thiết đê sử dụng Trang web.
5.2.2. Cập nhật, bổ sung thông tin dữ liệu cá nhân đã cung cấp trong trường hợp các thông tin này có sự thay đổi.

6. Các điều khoản bổ sung
6.1. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền sửa đổi Chính sách bảo mật này mà không cần sự cho phép của Người sử dụng.
6.2. Chính sách bảo mật mới có hiệu lực từ thời điểm được công bố trên Trang web, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được quy định trong Chính sách bảo mật mới.
6.3. Chính sách bảo mật này cũng như mối quan hệ giữa Người sử dụng và Ban quản trị Trang web nằm dưới sự quản lý của pháp luật Liên bang Nga hiện hành.
6.4. Mọi đề xuất và câu hỏi liên quan tới Chính sách bảo mật này xin gửi tới địa chỉ - support@pushkin.institute.
6.5. Chính sách bảo mật này được đăng trên trang web theo địa chỉ: www.pushkininstitute.ru/confidentialy_terms.
6.6. Chính sách bảo mật này là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận sử dụng dịch vụ được đăng trên trang web có địa chỉ: www.pushkininstitute.ru/user_agreement., cũng như của Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được đăng trên trang web có địa chỉ: www.pushkininstitute.ru/privacy_policy .