Құпиялық Саясат


Берілген жеке деректердің құпиялық Саясаты (ары қарай – құпиялық Саясаты) интернет желісінде: www.pushkininstitute.ru (ары қарай - Сайт) сайттында орналасқан барлық ақпаратқа қатысты қолданылады. Аталған сайтты жасаушы ФМБҰМ «А.С. Пушкин атындағы орыс тілі институты» (ары қарай - Оператор) РФ заңнамасына сәйкес, Сайттың иесі және администраторы болып табылатын тұлға, Сайтты, яғни, онда орналыстырылған сервистер мен материалдарды қолдану кезінде Қолданушы туралы ақпарат ала алады.
Сайтта тіркелу және Сайтта орналастырылған материалдар мен сервистерді қолдану, Қолданушының берілген құпиялық Саясатында көрсетілген ережелерге сөзсіз келісетінін білдіреді. Егер Қолданушы құпиялылық бойынша аталған шарттармен келіспесе, Сайт қызметі мен сервисін қолданудан бас тарту керек.

1. Жалпы ережелер
1.1. Берілген құпиялық Саясаты шеңберінде ақпарат құпиялылығы осылайша түсіндіріледі:
1.1.1. Жеке деректер дегеніміз - қолданушылар өз бетімен тіркелу кезінде немесе Сайт материалдарын, сервистерін қоладану кезінде өздері жайлы, жеке мәліметтерді қоса алғанда: қолданушының аты, тегі, электронды поштасы болып табылады. Құпиялық Саясатына өзгерту еңгізу арқылы қолданушының ұсынған жеке деректер тізімінің санын көбейтуге болады.
1.1.2. Қолданушылардың құрылғыларында орналасқан бағдарламалық қамтамасыз ету, соның ішінде IP- адресі, cookie файлдарының мәліметтері, қолданушының браузері туралы ақпараттың көмегімен, қолдану кезінде Сайттың сервистеріне автоматты түрде берілетін мәліметтер: қолданушы құрылғыларының қамтамасыз ету бағдарламасы мен техникалық сипаттамалары,сервистерге рұқсат етілу уақыты мен датасы, сайтта сұрастырылатын беттердің адрестері және басқа да ақпараттар.
1.1.3. Қолданушыға Сайттағы рұқсат етілген ақпарат және оқу барысындағы Қолданушының алатын ақпараты.
1.2. Осы құпиялық саясат тек www.pushkininstitute.ru Сайтына ғана қолданылады. Сайт www.pushkininstitute.ru. Сайтында ашық басқа сайттарға қолданушылар сілтемелер арқылы кірген үшінші тұлғалардың сайтын бақыламайды және жауап бермейді.
1.3. Оператор, 27.07.2006 № 152-ФЗ жылғы Федералды заңында «Жеке мәліметтер туралы» егер басқа жағдайларда және құпиялық Саясында қарастырылмаса, қолданушылардың құпия ақпаратын алғаннан кейін, оның құпиялылығын қамтамасыз етуге, қолданушылардың келісімісіз үшінші тұлғаларға ақпарат таратпауға міндеттенеді.

2. Құпиялық ақпаратты жинау және өңдеу мақсаты.
2.1. Оператор заңмен белгіленген мерзім ішінде құпия ақпаратты міндетті сақтауы заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда, сайттың қызмет көрсету мақсатына қажет ақпараттарды ғана жинайды және сақтайды.
2.2. Сайт Қолданушының дербес ақпаратын мынадай мақсаттарда өңдейді:
2.2.1. Сайтпен көзделген қызметтерді көрсету үшін Сайтта тіркелген Пайдаланушыны сәйкестендіру;
2.2.2. Сайттың дербестендірілген ресурстарына қол жеткізуді Пайдаланушыға ұсыну;
2.2.3. Сайтты пайдалануға қатысты хабарламаларды, сауалдарды жіберуін қоса алғанда, Қолданушымен кері байланысты орнату, қызмет көрсету, Қолданушыдан келіп түскен сауалдар мен өтінімдерді өңдеу;
2.2.4. Сайт қызметінің талап етілуіне статистикалық талдау үшін Қолданушының орналасқан орнын анықтау;
2.2.5. Егерде Қолданушы есептік жазбасын жасауға келісім берген жағдайда, Сайт қызметтеріне қол жеткізу үшін есептік жазбасын жасау;
2.2.6. Сайтты пайдалануына байланысты мәселе туындаған кезінде Қолданушыға қолдау ұсыну.

3. Қолданушылардың құпия ақпараттарын өңдеу және сақтау шарттары
3.1. Құпия ақпаратты өңдеу мерзімі шектеусіз уақытта автоматтандыру құралдарын пайдалана немесе электронды түрде ала отырып кез келген заңды тәсілмен жүзеге асырылады.
Қолданушылардың дербес деректерін өңдеу 2006 жылғы 27 шілдедегі N 152-ФЗ «Дербес деректер туралы» Федералдық заңына және дербес деректерді қорғау туралы Ережеге (дербес деректерге қатысты саясат) сәйкес жүзеге асырылады.
Дербес деректер өңдеу кезінде - кез-келген іс-әрекет (операция) немесе жиынтық іс-әрекетін (операцияларды) пайдалана отырып жасалатын автоматтандыру құралдарын немесе дербес деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалануды, беруді (тарату, ұсыну, қол жеткізу), дара биліктен айыру, бұғаттау, жоюды қоса алғанда, ондай құралдардың қолданылуысыз жасалған дербес деректерге бағытталған іс-әрекеттер.
3.2. Дербес деректерді жоғалтқан немесе жария еткен кезінде Оператор Пайдаланушыға дербес деректердің жойылуы немесе жария етілуі туралы хабарлайды.
3.3. Құпия ақпарат жойылған немесе жария етілгенде төмендегідей жағдайда Оператор жауапты болмайды:
3.3.1. Жойылғанына немесе жария етілгеніне дейін көпшілік игілігіне айналғанда;
3.3.2. Оператор алған сәтке дейін үшінші тараптан алынғын болса;
3.3.3. Қолданушының келісімімен жария етілген болса.
3.3. Оператор құпия ақпаратты заңсыз немесе кездейсоқ оған кіруден, жою, өзгерту, бұғаттау, көшіру, ұсыну, тарату, сондай-ақ, құпия ақпаратқа қатысты өзге де заңсыз іс-әрекеттерден қорғау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шаралар қабылдайды.
3.4. Оператор Қолданушымен бірге құпия ақпаратты жоғалту немесе жария етуінен шыққан залалдардың алдын алу немесе өзге де теріс салдары бойынша барлық қажетті шараларды қабылдайды.
3.5. Оператор міндетті:
3.5.1. құпиялылықтың осы саясатында көрсетілген мақсаттар үшін ғана алынған дербес ақпаратты пайдалану;
3.5.2. Құпия ақпаратты құпия түрде сақтауды қамтамасыз ету, Қолданушының алдын ала жазбаша келісімінсіз жария етпеуге, сондай-ақ берілген құпия ақпаратты сатуды жүзеге асырмау, ауыстырмау, жарияламау немесе өзге мүмкін тәсілдермен жария етпеу, құпиялылық осы Саясатында, көзделгендерді қоспағанда.
3.5.3. Қолданушының жеке деректерінің құпиялылығының қауіпсіздігі үшн әдеттегі іскерлік айналымда осындай ақпаратты қорғайтын қауіпсіздік шарасын қабылдау.
3.5.4. Тексеріс кезеңінде дәйексіз жеке деректер мен заңсыз іс-әрекеттер анықталған жағдайда Қолданушының немесе оның жеке деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау органының заңды тұлғасының сұрауымен немесе өтінішімен жеке деректерді бұғаттау.
3.6. Оператор құпия ақпаратты өңдеудегі мақсатты талабына сәйкес, жеке деректер субъектісі ретінде Қолданушыны анықтау формасын жүзеге асырады. Өңделетін дербес ақпарат өңдеу мақсаттарына қол жеткізу немесе осы мақсаттарға қол жеткізу қажеттілігін жоғалтқан жағдайда жойылуы немесе иесіздендірілуі тиіс.

4. Құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға берудің шарттары мен тәртібі
4.1. Қолданушының құпия ақпаратының құпиялылығы Қолданушы өзі туралы ақпаратты жалпыға қолжетімді ортаға ерікті түрде ұсынғанда сақталады. Сайттың жекелеген сервистерін пайдалану кезінде Қолданушы өзінің құпия ақпаратының жалпыға қолжетімді болуына келісім береді.
4.2. Оператор Қолданушының дербес ақпаратын үшінші тұлғаларға мынандай жағдайларда беруге құқылы:
4.2.1. Қолданушы мұндай әрекетке келісімін берген жағдайда,
4.2.2. Қолданушының белгілі бір сервисті немесе Сайт қызметін пайдалануы үшін берілу қажет.
4.2.3. Бұл белгілі заңдастырылған іс-әрекет аясында Ресейлік немесе басқа қолданылатын заңдылықтар негізінде қарастырылған.

5. Қолданушының құқықтары мен міндеттері
5.1 Қолданушының құқықтары:
5.1.1 Жеке мәліметтер, жеке ақпаратттарды өңдеуге байланысты ақпаратты алу; Қолданушының өзінің жеке деректеріне қол жеткізуі құқығы федералдық заңдарға сәйкес шектеулі болуы мүмкін;
5.1.2 Егер Қолданушының жеке мәліметтерін толық емес, ескі, нақты емес, заңсыз қабылданған немесе өңдеудің мақсаты қажетсіз болып табылса, Қолданушы Оператордан құпия ақпаратты нақтылауды, бұғаттауды, жоюды талап етеді, сондай-ақ, өз құқығын қорғау бойынша заңды шаралар қолдана алады.
5.2 Қолданушының міндеттері:
5.2.1. Сайтты пайдалану үшін қажетті дербес деректер туралы ақпарат беру;
5.2.2 Ақпарат өзгерген жағдайда дербес деректер туралы ұсынылған ақпаратты жаңартып, толықтыру.

6. Қосымша шарттар
6.1. Оператор Қолданушының келісімінсіз осы құпиялылық саясатқа өзгерістер енгізуге құқылы.
6.2. Егер құпиялылық саясаты жаңа редакциялау көзделмесе, Құпиялылықтың жаңа саясаты оны Сайтқа орналастырылған кезден бастап күшіне енеді.
6.3. Құпиялылықтың осы Саясатына және Қолданушы мен Сайт Әкімшілігі арасындағы қарым-қатынастарға Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.
6.4. Құпиялылықтың осы Саясатына бойынша барлық ұсыныстар мен сұрақтарды мына мекен-жайға - support@pushkin.institute хабарлау керек.
6.5. Осы құпиялылық Саясаты мына мекен-жай бойынша орналасқан: www.pushkininstitute.ru/confidentialy_terms.
6.6. Құпиялылықтың Осы Саясаты мына мекен-жай бетінде www.pushkininstitute.ru/user_agreement орналастырылған Қолданушы келісімінің, сондай-ақ, www.pushkininstitute.ru/privacy_policy мекен-жайы бетінде
орналастырылған жеке деректерді қорғау ережесінің ажырамас бөлігі болып табылады.