Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności danych osobowych (zwana dalej "Polityką Prywatności") dotyczy wszystkich informacji opublikowanych na stronie internetowej pod następującym adresem: www.pushkininstitute.ru (zwana dalej „Stroną internetową”), którą stworzył "Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina" (zwany dalej "Operatorem") i działającą zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, Instytut jest administratorem i właścicielem Strony internetowej, może on otrzymywać informacje o Użytkowniku podczas korzystania przez niego ze Strony internetowej, jej usług i materiałów zamieszczonych na niej.
Rejestracja na Stronie internetowej jak również korzystanie z jej usług oraz materiałów zamieszczonych na niej oznacza bezwarunkową zgodę z niniejszą Polityką Prywatności i przedstawionymi w niej warunkami poufności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na niniejsze warunki to powinien powstrzymać się od korzystania z usług Strony internetowej.

1. Postanowienia ogólne
1.1. W ramach tej Polityki Prywatności, poufne informacje oznaczają:
1.1.1. Dane osobowe użytkowników, które podają oni podczas procesu rejestracji (Utwórz konto) lub podczas korzystania z usług i materiałów z tej Strony internetowej, włącznie z danymi osobowymi: nazwiskiem użytkownika, imieniem użytkownika, adresem e-mail użytkownika. Wykaz danych osobowych Użytkownika może być rozszerzony poprzez wprowadzenie zmian w niniejszą Politykę Prywatności.
1.1.2. Dane, które są automatycznie przekazywane serwisom Strony internetowej podczas korzystania z nich za pomocą zainstalowanego oprogramowania na urządzeniach Użytkowników, w tym adres IP, pliki cookie, informacje dotyczące przeglądarki użytkowników (lub innego programu, który umożliwia dostęp do usług), specyfikacje urządzenia i oprogramowania, używanego przez użytkowników, data i czas dostępu do serwisów, adresy żądanych stron i inne podobne informacje.
1.1.3 Informacje, które otrzymuje Użytkownik w procesie uczenia się są dostępne dla Użytkownika na Stronie internetowej.
1.2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko strony www.pushkininstitute.ru. Strona internetowa nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, do których Użytkownicy mogą przejść klikając na linki, które są dostępne na stronie internetowej www.pushkininstitute.ru.
1.3. Operator, który uzyskał dostęp do poufnych informacji użytkowników zobowiązuje się do zapewnienia poufności, nieujawnienia lub rozpowszechniania danych osobowych bez zgody użytkowników, chyba że postanowiono inaczej w federalnej ustawie z dnia 27.07.2006 Nr 152 - FZ "O danych osobowych" i w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Cel gromadzenia i przetwarzania poufnych informacji
2.1. Operator zbiera i przechowuje informacje, które są niezbędne dla celów świadczenia usług, dzięki którym funkcjonuje Strona internetowa, z wyjątkiem przypadków, w których prawnie przewiduje się obowiązkowe przechowywanie poufnych informacji przez określony czas.
2.2. Dane osobowe Użytkownika Strony internetowej przetwarza się w następujących celach:
2.2.1. do identyfikacji zarejestrowanego Użytkownika w celu świadczenia usług przewidzianych przez Stronę internetową;
2.2.2. udzielenie dostępu Użytkownikowi do spersonalizowanych zasobów Strony internetowej;
2.2.3. ustalenie z Użytkownikiem kontaktu, włącznie z powiadomieniami, zapytaniami odnoszącymi się do korzystania ze Strony Internetowej, okazaniem usług, przetwarzaniem zapytań i żądań od Użytkownika;
2.2.4. określenia lokalizacji Użytkownika do analizy statystycznej popytu na usługi Strony internetowej;
2.2.5. stworzenia konta, aby uzyskać dostęp do serwisu Strony internetowej, jeśli Użytkownik zgodził się na utworzenie konta;
2.2.6. zapewnienia wsparcia Użytkownikowi, w problematycznej sytuacji podczas korzystania ze Strony internetowej.

3. Warunki przetwarzania i przechowywania poufnych informacji o użytkownikach
3.1. Obsługa poufnych informacji odbywa się bez jakichkolwiek czasowych ograniczeń określonych prawnie, w tym przy użyciu zautomatyzowanych środków lub drogą elektroniczną.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Federalnym prawem z 27.07.2006 N 152-FZ "O danych osobowych" i z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Polityka Prywatności danych osobowych).
Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek działanie (operację) lub zespół działań (operacji), dokonanych przy (lub bez) pomocy środków automatyzacji podczas przetwarzania danych osobowych, w tym zbierania, nagrywania, systematyzacji, gromadzenia, przechowywania, (aktualizacji, modyfikacji), pobierania, wykorzystywania, transmisji (dystrybucji, zapewnianiu dostępu), depersonalizacji, blokowaniu, usunięcie, czy zniszczeniu danych osobowych.
3.2. Przy utracie lub ujawnieniu danych osobowych, Operator informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.
3.3. W przypadku utraty lub ujawnienia poufnych informacji, Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli konkretna poufna informacja:
3.3.1. stała się publicznym majątkiem przed jej utratą lub ujawnieniem;
3.3.2. została uzyskana od osób trzecich przed otrzymaniem jej przez Operatora;
3.3.3. została ujawniona za zgodą Użytkownika.
3.3. Operator podejmuje niezbędne środki prawne, organizacyjne i techniczne, aby chronić poufne informacje przed nieupoważnionym lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem poufnych informacji, jak również przed innymi szkodami w odniesieniu do poufnych informacji.
3.4. Operator razem z Użytkownikiem podejmuje wszystkie niezbędne środki w celu uniknięcia szkody lub innych niekorzystnych skutków wynikających z utraty lub ujawnienia poufnych informacji.
3.5. Operator ma obowiązek:
3.5.1. używać danych osobowych wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności;
3.5.2. w celu zapewnienia przechowywania poufnych informacji w tajemnicy, aby nie ujawniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika jak również nie sprzedawać, wymieniać, publikować lub ujawniać ich przy pomocy innych środków, które umożliwiają przesyłanie poufnych informacji, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności;
3.5.3. podjąć środki ostrożności w celu ochrony prywatności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą, zwykle używaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejącym środowisku biznesowym;
3.5.4. zablokować podczas weryfikacji dane osobowe odpowiedniego Użytkownika na żądanie Użytkownika lub jego/ jej prawnego przedstawiciela albo upoważnionego organu ds. ochrony danych osobowych, w przypadku ujawnienia błędnych danych osobowych lub wykroczenia.
3.6 Operator zobowiązuje się do przechowywania poufnych informacji w formie, która pozwala zidentyfikować Użytkownika jako podmiot danych osobowych, nie dłużej niż wymaga to proces przetwarzania poufnych informacji. Przetwarzane dane osobowe powinny być zniszczone lub depersonalizowane po osiągnięciu celu ich przetwarzania lub w przypadku braku konieczności osiągnięcia tych celów.

4. Warunki i kolejność procedur przekazywania poufnych informacji osobom trzecim
4.1. Poufne informacje Użytkownika zachowane są jako poufne, z wyjątkiem przypadków dobrowolnego przekazywania przez Użytkownika informacji o sobie nieograniczonej liczbie osób. Podczas korzystania z niektórych usług Strony internetowej, Użytkownik zgadza się, że część jego poufnych informacji staje się publiczna.
4.2. Operator ma prawo do przesyłania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim w następujących przypadkach:
4.2.1. użytkownik wyraził zgodę na takie działania;
4.2.2. przekazanie danych jest konieczne do korzystania z konkretnej usługi lub usług na Stronie internetowej;
4.2.3. przekazanie danych jest przewidziane przez rosyjskie lub inne obowiązujące prawo w ramach ustanowionej prawnie procedury.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika
5.1 Prawa Użytkownika:
5.1.1. do odbierania informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, w tym samych danych osobowych; Prawo Użytkownika do dostępu do jego danych osobowych, które może być ograniczone zgodnie z prawem federalnym;
5.1.2. wymagać od Operatora uściślenia jego poufnych informacji, w tym danych osobowych, ich zablokowania lub zniszczenia, jeżeli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub uzyskane nielegalnie albo nie jest konieczne ich przetwarzanie w określonym przypadku, jak również podejmować przewidziane przez prawo działania do ochrony swoich praw;
5.1 Obowiązki Użytkownika:
5.2.1. Podać dane osobowe, niezbędne do korzystania ze Strony internetowej;
5.2.2 Aktualizować, uzupełniać informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6. Warunki dodatkowe
6.1. Operator ma prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności, bez zgody Użytkownika.
6.2. Nowe zasady Polityki Prywatności wchodzą w życie z momentem ich zamieszczenia na Stronie internetowej, chyba że inaczej jest zapisane w nowej wersji Polityki Prywatności.
6.3. Niniejsza Polityka Prywatności oraz stosunki między Użytkownikiem, a Administratorem Strony internetowej są regulowane przez obowiązujące prawo w Federacji Rosyjskiej.
6.4. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności powinny być zgłaszane na adres - support@pushkin.institute.
6.5. Aktualna Polityka Prywatności jest zamieszczona na stronie: www.pushkininstitute.ru/confidentialy_terms.
6.6. Niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią umowy Użytkownika opublikowana na stronie: www.pushkininstitute.ru/user_agreement , znajdują się tam także przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, zamieszczone pod adresem www.pushkininstitute.ru/privacy_policy .