Купуя саясаты


Берилген жекече белгилердин (мындан ары – Купуя саясаты) Купуя саясаты www.pushkininstitute.ru (мындан ары - Сайт) дареги боюнча жайлаштырылыган сайттагы бардык маалыматтарга карата жүргүзүлөт, бул Федералдык мамлекеттик бюджеттик билим берүү мекемеси (ФГБОУ) «Пушкин атындагы Орус тили институту» (мындан ары – «Оператор»), ал Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана аракет кылат, Сайттын администратору жана ээси болуп саналат жана Сайт менен пайдалануу учурунда Колдонуучу тууралуу анын сервисинен жана материалдарынан маалымат ала алат.
Сайтка катталуу, ошондой эле Сайттын сервистерин жана материалдарын колдонуу, анда жайлашкан, Колдонуучунун берилген Купуя саясаты жана анда көрсөтүлгөн купуя шарттарына кыңк этпестен макул экендигин билдирет. Эгерде Колдонуучу бул шарттар менен макул болбосо, анда Сайттын сервистерин жана тейлөөлөрүн колдонуудан өзүн өзү токтотушу керек.

1. Жалпы жоболор
1.1. Берилген Купуя саясатынын алкагында купуя маалымат деп төмөнкүлөр түшүнүлөт:
1.1.1. Жекече маалымат, колдонуучулар өзү жөнүндө өз алдынча Сайтка катталуу (эсеп жазуусун түзүүдө) учурунда же Сайттын сервистерин жана материалдарын колдонуу аракетинде беришет, жекече белгилер менен бирдикте: колдонуучунун аты-жөнү, колдонуучунун электрондук почтасынын дареги берилет. Колдонуучу тарабынан берилген жекече белгилердин тизмеси берилген Купуя саясатына өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу кеңейиши мүмкүн.
1.1.2. Сайттын сервистерине колдонуучунун түзүлүшүндө орноштурулган программалык камсыздоонун жардамы менен, ошондой эле IP-дарек, cookie файлынын белгилери, колдонуучунун браузери тууралуу маалымат (же сервистерге кирүүгө мүмкүндүк берген башка программа), колдонуучулар тарабынан пайдаланылган жабдуулардын жана программалык камсыздандыруулардын техникалык мүнөздөмөсү, сервиске кирүү мүмкүндүгүнүн күнү, айы, жылы, суралган беттердин даректери жана жана ушу сыяктуу маалыматтардын жардамы аркылуу, аларды пайдалануу аракетинде, автоматтык түрдө берилген белгилер.
1.1.3 Колдонуучу тарабынан окутуу аракетинде алынган жана Колдонуучуга Сайтта кирүүгө мүмкүн болгон маалымат.
1.2. Берилген Купуя саясаты www.pushkininstitute.ru Сайтына карата гана колдонулат. Сайт колдонуучулар www.pushkininstitute.ru. Сайтында кирүүгө мүмкүн болгон ссылкалар аркылуу кире алган үчүнчү тараптагы сайттарга көзөмөл жүргүзбөйт жана жоопкерчилик албайт.
1.3. Оператор, колдонуучулардын купуя маалыматына кирүү мүмкүндүгүн алуу менен, анын купуялыгын камсыз кылууга, колдонуучунун макулдугусуз жекече маалыматтарды үчүнчү жактарга ачпоого жана таратпоого милдеттенет, эгерде 27.07.2006 № 152-ФЗ «Жекече белгилер жөнүндө» Федералдык мыйзамында жана берилген Купуя саясатында башка алдын ала караштырылбаса.

2. Купуя маалыматты жыйноонун жана иштеп чыгуунун максаттары
2.1. Оператор Сайттын аракетте болуусу үчүн сервистерди жана тейлөөлөрдү берүү максаттарына зарыл болгон гана маалыматты жыйнайт жана сайтайт, бирок, мыйзамдар тарабынан каралган милдеттүү түрдө купуя маалыматты мыйзам менен белгиленген белгилүү мөөнөткө чейин сактоодон башка учурларды эске албаганда.
2.2. Сайт Колдонуучунун жекече маалыматын төмөнкү максаттарда иштеп чыгат:
2.2.1. Сайтта каралган тейлөөлөрдү көрсөтүү үчүн, Сайтта катталган колдонуучуну окшоштуруу;
2.2.2. Колдонуучуга Сайттын жекечелештирилген көрөңгөлөрүнө кирүүгө мүмкүндүк берүү;
2.2.3. Колдонуучу менен кайтадан байланыш түзүү, буга кошо билдирүүлөрдүн багыты, Сайтты пайдаланууга, тейлөөлөрдү көрсөтүүгө тиешелүү сурамдар, Колдонуучудан түшкөн сурамдарды жана арыздарды иштеп чыгуу кирет;
2.2.4. Сайттын тейлөөлөрүнүн талап кылынгандыгынын санактык талдоодосу үчүн Колдонуучунун турган жерин аныктоо;
2.2.5. Сайттын тейлөөлөрүнө кирүү мүмкүндүгүн алуу үчүн, эсеп жазуусун түзүү, эгерде Колдонуучу эсеп жазуусуна өз макулдугун берсе;
2.2.6. Сайтты пайдаланууда келип чыккан көйгөйлөр боюнча Колдонуучуга колдоо көрсөтүү.

3. Колдонуучулардын купуя маалыматтарын иштеп чыгуу жана сактоо шарттары
3.1. Купуя маалыматтарды иштеп чыгуу каалаган мыйзамдуу ыкма менен мөөнөт чектебей ишке ашырылат, ошону менен бирге эле автоматизациялоо каражаттарын же электрондук жол менен алууну колдонуу аркылуу да.
Колдонуучунун жекече белгилерин иштеп чыгуу 27.07.2006 № 152-ФЗ «Жекече белгилер жөнүндө» Федералдык мыйзамына жана Жекече белгилерди коргоо жөнүндө Жобого (жекече белгилерге карата саясат) ылайык ишке ашырылат.
Жекече белгилерди иштеп чыгуу – автоматизациялоо каражаттарды же мындай каражаттарды колдонбой жекече белгилер менен жасалган каалаган иш-аракеттер же иш-аракеттердин жыйындысы, буга жекече белгилерди жыйноо, жазуу, тутумдаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), алып таштоо, пайдалануу, таратуу (жайылтуу, көрсөтүү, кирүү мүмкүндүгү), ээсиздендирүү, блокировкалоо, алып таштоо, жок кылуу кирет.
3.2. Жекече белгилер жоголгондо же элге тарап кеткенде, Оператор Колдонуучуну жоготуу же элге тарап кетүү туурасында маалымдайт.
3.3. Купуя маалымат жоголгондо же элге тарап кеткен учурларда Оператор жоопкерчилик албайт, эгерде берилген купуя маалымат:
3.3.1. жоголууга же элге тарап кеткенге чейин эле эл алдындагы энчи болуп калса;
3.3.2. Оператор тарабынан кабыл алынганга чейин эле үчүнчү тараптан алынган болсо;
3.3.3. Колдонуучунун макулдугу менен элге таралып кетсе.
3.3. Оператор купуя маалыматты мыйзамга ылайыксыз же ага кокусунан кирүү мүмкүндүгүнөн, жок кылуудан, өзгөртүүдөн, блокировкалоодон, көчүрүүдөн, купуя маалыматты жайылтуудан, ошондой эле купуя маалыматка карата башка мыйзамга ылайыксыз иш-аракеттерден коргоо үчүн зарыл болгон укуктук, уюштуруучу жана техникалык чараларды кабыл алат.
3.4. Оператор купуя маалыматтарды жоготуу же элге тарап кетүүнүн кесепетинен келип чыккан зыяндардын же башка терс көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн Колдонуучу менен бирдикте бардык мүмкүн болгон чалаларды кабыл алат.
3.5. Оператор милдеттүү:
3.5.1. алынган жекече белгилерди берилген Купуя саясатында көрсөтүлгөн максаттар үчүн гана колдонууга;
3.5.2. купуя маалыматтарды жашырын сыр катары сактоо, Колдонуучунун алдын ала жазылган жазуу макулдугусуз элге таратпоо, ошондой эле берилген Купуя саясатында каралгандардан тышкары, алынган купуя маалыматтарды сатпоо, айырмаштабоо, жарыялабоо же башка жолдор менен элге тараптпоо;
3.5.3. ишкердик жүгүртүүдө өкүм сүргөн ушул сыяктуу маалыматтарды коргоо үчүн колдонулган тартипке ылайык, Колдонуучунун жекече белгилерин коргоо үчүн алдын алуучулук чаларарды кабыл алуу;
3.5.4. колдонуучуга тиешелүү болгон жекече белгилерди Колдонуучу, же анын мыйзамдуу өкүлү, же туура эмес жекече белгилер же мыйзамга ылайыксыз иш-аркеттер пайда болгон учурларда текшерүү жүргүзүүдө субъектинин жекече белгилерин коргоо укугу боюнча ишеним берилген орган кайрылган же суранган учурдан баштап блокировкалоо.
3.6 Оператор купуя маалыматтарды сактоону Колдонуучуну жекече белгилердин субъектиси катары аныктоо түрүндө ишке ашырат, бирок бул купуя мааламаттарды иштеп чыгуу максаты талап кылгандан ашпайт. Иштелип чыккан жекече маалымат иштеп чыгуу максатына жеткенден кийин, же бул максаттарга жетүү зарылдыгы жок болгондон кийин жок кылынат же ээсиздендирилет.

4. Купуя маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүнүн шарттары жана тартиптери
4.1. Колдонуучунун купуя маалыматтарына байланыштуу анын купуялуулугу сакталат, бир гана Колдонуучу тарабынан өзү тууралуу маалыматтарды чектелбеген чөйрөгө жалпы кирүү мүмкүндүгүн берген учурдан тышкары. Сайттын белгилүү бир сервистерин пайдаланууда Колдонуучу анын купуя маалыматтарынын белгилүү бир бөлүгү жалпыга маалым болоруна макулдугун берет.
4.2. Оператор Колдонуучунун жекече маалыматын үчүнчү жактарга төмөнкү учурларда берүүгө укуктуу:
4.2.1. колдонуучу ушундай иш-аракеттерге өз макулдугун берген;
4.2.2. жекече маалыматты берүү Колдонуучуга Сайттын белгилүү бир сервистерин же тейлөөлөрүн пайдалануу үчүн зарыл;
4.2.3. жекече маалыматты берүү россиялык же башка колдонулган мыйзамдар тарабынан мыйзамдар бекиткен жолдордун алкагына каралган.

5. Колдонуучунун укуктары жана милдеттери
5.1 Колдонуучунун укуктары:
5.1.1 анын жекече маалыматтарын, ошону менен бирге эле жекече белгилерин иштеп чыгууга байланышкан маалыматтарды алуу; Колдонуучунун өзүнүн жекече белгилерине кирүү мүмкүндүк укугу федералдык мыйзамдарга тиешелүү чектелиши мүмкүн;
5.1.2 Оператордон өзүнүн купуя маалыматтарын талап кылуу, ошондой эле жекече белгилерин, аларды блокировкалоо же жок кылуу, эгерде жекече белгилер толук эмес, эскирген, так эмес, мыйзамсыз алынган же иштеп чыгуу максатына зарыл эмес болсо, ошондой эле өз укуктураны коргоо боюнча мыйзам тарабынан каралган чалаларды кабыл алуу;
5.2 Колдонуучунун милдеттери:
5.2.1. Сайт менен колдонуу үчүн зарыл болгон жекече белгилер тууралуу маалыматты берүү;
5.2.2 берилген жекече белгилер тууралуу маалыматтарды жаңыртуу, толуктоо, эгерде аларда өзгөрүү болсо.

6. Кошумча шарттар
6.1. Оператор Колдонуучунун макулдугусуз берилген Купуя саясатына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.
6.2. Жаңы Купуя саясаты анын Сайтка жайлаштырылышынан тартып күчүнө кирет, эгерде Купуя саясатынын жаңы редакциясында башка каралбаса.
6.3. Берилген Купуя саясатына жана Колдонуучу менен Сайттын Администрациясынын ортосунда Россия Федерациясынын колдонулуп жаткан мыйзамдары колдонулат.
6.4. Берилген Купуя саясаты боюнча бардык сунуштарды же суроолорду - support@pushkin.institute дареги боюнча маалымдоо керек.
6.5. Колдонулуп жаткан Купуя саясаты төмөнкү дарек боюнча жайлаштырылган: www.pushkininstitute.ru/confidentialy_terms.
6.6. Берилген Купуя саясаты www.pushkininstitute.ru/user_agreement дареги боюнча жайлаштырылган Колдонуучулук макулдашманын, ошондой эле www.pushkininstitute.ru/privacy_policy дареги боюнча сайттын бетинде жайлаштырылган жекече белгилерди коргоо тууралуу Жобонун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.