Regulamentul cu privire la protecția datelor cu caracter personal


(Politica privind datele personale)


1. Dispoziții generale

1.1. «Institutul de limbă rusă А.S. Pușkin» (în continuare - «Operator»), creat și determinat în corespundere cu legislația Federației Ruse, fiind administrator și posesorul site -ului www.pushkininstitute.ru (mai departe «Site») stric ține cont de politica de a evita utilizarea nesancționată a datelor personale, primite de la fiecare din utilizatorii înregistrați pe site – persoane fizice (mai departe – «Utilizatori»).
1.2. Regulamentul respectiv determină ordinea adresării cu datele personale ale Utilizatorilor Site-ului.
1.3. Ordinea adresării cu datele personale are scopul de a asigura urmărirea drepturilor legale și a intereselor Utilizatorilor, asigurarea protejării drepturilor și a libertăților la prelucrarea datelor personale, inclusiv protejarea dreptului la intimitate, taina familială sau personală în legătură cu necesitatea primirii, prelucrării, sistematizării, analizei, păstrării și în cazuri necesare a transmiterii (permitere a accesului) în cadrul situațiilor concrete care sînt determinate de regulamentul respectiv, care alcătuiesc datele persoanale pentru atingerea scopurilor legale de activitate ale site-ului.
1.4. Datele personale ale Utilizatorului — informația, referitoare la un Utilizator anumit (subiect al datelor personale), prezentate de către el benevol și necesare Site-ului în legătură cu obiectivul activității Site-ului și/sau oferirea serviciilor pentru Utilizator, inclusiv:
 • Familia Utilizatorului;
 • Numele Utilizatorului;
 • Adresa poștei electronice a Utilizatorului.
1.5. Informațiile despre datele personale ale Utilizatorului (cu excepția celor publice) se referă la rîndul celor confidențiale (care alcătuiesc taina legală protejată de către Site). Regimul confidențialității în relație cu datele personale se retrage:
 • în cazul depersonalizării lor;
 • la trecerea a 50 de ani de păstrare;
 • în alte situații, prevăzute de legile federale.
1.6. Cu datele personale ale Utilizatorului Operatorul pune în aplicare toate acțiunile legale necesare, legate doar de atingerea scopului de oferire a serviciilor, pentru care Site-ul funcționează.
1.7. Prin respectivul regulament, Utilizatorul este anunțat și își dă acordul despre necesităților obiective apărute în procesul lucrului pe Site, în situații strict limitate de către Operator la permiterea accesului spre datele personale, strict determinate pentru mijloacele de programare ale persoanelor de rangul al treilea – partenerilor și clienților Site-ului Operatorului. Accestul dat este asigurat în exclusivitate în scopuri de a crește efectivitatea activității Site-ului pentru oferirea serviciilor de calitate, pentru care Utilizatorul se adresează Site-ului.
1.8. În cazul dezacordului Utilizatorului în întregime sau parțial cu condițiile Regulilor respective– utilizarea Site-ului și a servicelor lui trebuie să fie imediată întreruptă.


2. Concepte generale

Pentru scopurile Regulamentului respectiv se utilizează următoarele concepte de bază:
 • date personale – orice informație, care se referă direct sau indirect la persoana fizică identificată sau identificabilă (subiectul datelor personale);
 • utilizatorul - poersoana, înregistrată pe Site și care are acces la conținutul și servicele Site-ului;
 • operatorul – persoana fizică sau juridică, independentă sau sau de rînd cu alte persoane care organizează și (sau) care elaborează prelucrarea datelor personale, dar la fel și cea care determină scopurile prelucrării datelor personale, conținutul datelor personale, care sînt date pentru prelucrare, activitate (a operării), făcute cu datele personale;
 • prelucrarea datelor personale – orice acțiune (operație) sau acțiune cumulativă (operații), făcute cu utilizarea mijloacelor de automatizare și fără utilizarea a astfel de mijloace de date personale, inclusiv selecția, înregistrarea, sistematizarea, colectarea, păstrarea, concretizarea (înnoirea, modificarea), extragerea, utilizarea, trasnmiterea (răspîndirea, prezentarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor personale;
 • răspîndirea datelor personale – acțiunile, direcționate pe descoperirea datelor personale unui cerc nedeterminat de persoane;
 • prezentarea datelor personale – acțiunile, direcționate pe descoperirea datelor personale persoanei anumite sau cercului anumit de persoane;
 • blocarea datelor personale – întreruperea temporară a prelucrării datelor personale (cu excluderea situațiilor, dacă prelucrarea este necesară pentru distrugerea datelor personale);
 • distrugerea datelor personale – acțiunile, în rezultatul cărora devine devine imposibilă înnoirea conținutului datelor personale în sistema informațională de date personale și (sau) în rezultatul cărora sînt distruse suporturile materiale de date personale;
 • depersonalizarea datelor personale – acțiunile, în rezultatul căreia devine imposibilă, fără utilizarea informației suplimentare, a determina apartenența datelor personale pentru un subiect concret cu date personale;
 • informația— expunerea (comunicarea, datele) independentă de prezentările ei;
 • informația documentală — fixată în suportul material pe calea documentării informației cu rechizite, care permit a determina o astfel de informație sau suportul ei material.


3. Prelucrarea datelor personale

3.1. Sursa de informare despre toate datele personale ale Utilizatorului este nemijlocit Utilizatorul Site-ului, descărcînd datele sale personale de Site sau pe resursele publice.
Acordul Utilizatorului la prelucrarea datelor lui personale în scopul oferirii serviciilor, inclusiv pentru răspîndirea printre vizitatorii Site-ului, este: - petrecerea procedurii de înregistrare pe Site.
Se presupune, că toate datele personale, specificate în cabinetul personal, profil, al Utilizatorului sun contul său sînt prezentate anume de el singur, benevol. A respinge această prezumție poate doar singur Utilizatorul sau altă persoană, care s-a adresat Operatorului cu cerere despre prelucrarea nelegală pe Site a datelor lui personale.
3.2. Operatorul niciodată nu întreabă de Utilizatorul informația despre apartenența lui de rasă, sau națională, vederi politice, credințe religioase și filosofice, starea sănătății, viața intimă. La primirea unei astfel de întrebări Utilizatorul trebuie să se adreseze către Operator, pe adresa elearning@pushkin.institute. În caz contrar, Operatorul nu răspunde pentru prezența pe Site a unor astfel de date personale.
3.3 Operatorul, la prelucrarea datelor personale, este obligatoriu a lua măsuri legale necesare, organizatorice și tehnice pentru protejarea datelor personale de la accesul nesancționat, ilegal sau întîmplător, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, prezentarea, răspîndirea datelor personale, dar la fel de la alte acțiuni ilegale în relația cu datele personale:
 • limitarea și reglementarea componenței lucrătorilor, care au acces la datele personale;
 • familiarizarea lucrătorilor, nemijlocit a celor care prelucrează datele personale, cu dispozițiile legislației Federației Ruse despre datele personale, și din respectivul Regulament;
 • realizarea sistemei de permitere a accesului utilizatorilor la resursele informaționale, a mijloacelor de programare și aparatură în prelucrarea și protejarea informației;
 • înregistrarea și setarea acțiunilor utilizatorilor de sisteme de informare ale datelor personale;
 • protecția prin parolă a accesului utilizatorilor la sistema de informare a datelor personale;
 • implementarea mijloacelor de control a accesului spre porturile de comunicare, ale utilajelor de introducere și extragere a informației, de pe suporturile de mașini mobile și de pe suporturile de stocare externă;
 • implementarea în cazuri necesare a mijloacelor de protecție criptografică cu informații pentru asigurarea păstrării datelor personale la transmiterea prin căi de legătură deschisă și păstrarea pe suporturile de mașini mobile a informației;
 • punerea în aplicare a controlului antivirus, prevenirea intrării în rețeaua corporativă a programelor periculoase (programe-viruși) și a programelor-aplicații;
 • aplicarea ecranizării între rețele;
 • descoperirea accesului neautorizat în rețeaua corporativă, a celor care încalcă sau crează fundal pentru încălcarea cerințelor stabilite de asigurare a protecției datelor personale;
 • direcționare centralizată pe sistema de protecție a datelor personale.
 • copierea de rezervă a informației;
 • asigurarea înnoirii datelor personale, modificate sau distruse în urma accesului nesancționat la ele;
 • plasarea mijloacelor tehnice de prelucrare a datelor personale, în cadrul teritoriului protejat;
 • organizarea regimului în bază de permis pe teritoriu;
 • susținerea tehnică a mijloacelor de protejare, cu sisteme de alarmă a încăperii și cu pregătire constantă.
3.4. Utilizatorul se obligă să prezinte Site-ului doar informații veridice despre sine.
3.5. Prelucrarea datelor personale de către Operator poate fi făcută în mod exclusiv în scopurile, determinate de p. 1.6 al Regulamentului respectiv.
3.6. La determinarea volumului și conținutului datelor personale prelucrate Site-ul se conduce după Constituția Ferderației Ruse, Legea federală din 27.07.2006 № 152-ФЗ «Despre datele personale».
3.7. În cazul unei astfel de necesități la luarea deciziilor, care se referă la interesele Utilizatorului, Site-ul are dreptul să se bazeze pe datele personale primite despre Utilizator exclusiv doar în rezultatul prelucrării automatizate a lor sau ale primirii electronice.
3.8. Protecția datelor personale ale Utilizatorului de la utilizarea lor nelegală este asigurată de Site din contul mijloacelor sale în ordinea, determinate de legea federală.
3.9. În toate situațiile posibile, refuzul Utilizatorului de la drepturile sale privind păstrarea și protecția tainei cu datele lui personale, nu este valabil.


4. Transferul de date personale

4.1. La transmiterea datelor personale ale Utilizatorului, Site-ul trebuie să țină cont de următoarele cerințe:
4.1.1. Să nu comunice datele personale ale Utilizatorului părții a treia fără acordul Utilizatorului, cu excluderea situațiilor, determinate de legea federală.
4.1.2. Să nu comunice datele personale ale Utilizatorului în scopuri comerciale fără acordul lui. Prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului, în scopul promovării bunurilor, lucrărilor, serviciilor pe piață prin realizarea contactelor directe cu un client potențial, cu ajutorul mijloacelor de legătură, este permisă doar cu acordul Utilizatorului dat în prealabil.
4.1.3. A avertiza persoanele, care vor primi datele personale ale Utilizatorului, despre aceea, că aceste date pot fi utilizate doar în scopuri, pentru care ele sînt comunicate, și a cere de la aceste persoane confirmarea că de această regulă se ține cont.
4.1.4. Persoanele, care primesc datele personale ale Utilizatorului, sînt obligate să urmărească regimul secretului (confidențialității).
4.1.5. A afectua transmiterea datelor personale ale Utilizatorului în cadrul și în corespundere cu Regulamentul respectiv.
4.1.6. Datele personale ale Utilizatorilor se prelucrează și se păstrează pe server în mod criptat în regimul accesului limitat.
4.3. Datele personale ale Utilizatorilor pot fi primite, doar trecînd prelucrarea îndelungată și să fie transmise pentru păstrare în mod electronic (prin mijloacele rețelei de computer locale și a rețelei de Internet).


5. Accesul la datele personale

5.1. Operatorul se obligă a asigura nepermiterea accesului nesancționat și neautorizat la datele personale ale Utilizatorului Site-ului. Cu toate acestea, accesul sancționat și autorizat la datele personale ale Utilizatorului Site-ului vor fi considerate ca acces permis spre ele a tuturor persoanelor cointeresate, convenite în cadrul scopului de activitate și a tematicii Site-ului Operatorului, determinate în p. 1.6. al Regulamentului respectiv.
Împreună cu aceasta Operatorul nu poartă răspundere pentru posibila utilizare neautorizată a datelor personale ale Utilizatorului, apărute în urma:
 • problemelor tehnice a software-ului, a mijloacelor tehnice și a rețelelor, aflate în afara controlului de către Operator;
 • legăturii cu utilizarea intenționată sau neintenționată a Site-ului Operatorului nu de către persoanele terțe determinate direct;
 • transmiterii parolei de acces, sau a altei informații de pe Site direct de către Utilizator, altor persoane, care nu au acces la informația respectivă;
 • acțiunilor neautorizate ale persoanelor terțe la accesul datelor Site-ului, inclusiv a datelor personale.
Operatorul garantează Utilizatorilor neprezentarea de către ei a datelor lor personale persoanelor terțe, care anterior au anunțat despre posibila utilizare neautorizată.
5.2. Utilizatorul Site-ului are dreptul:
5.2.1. A primi acces la datele lui personale și a le cunoaște.
5.2.2. A cere de la Site confirmarea, excluderii sau corectării datelor personale incomplete, neautentice, învechite, incorecte, primite ilegal și care nu sînt necesare pentru Site.
5.2.3. A primi informația, care privește prelucrarea datelor lui personale, inclusiv cea conținută:
1) confirmarea faptului de prelucrare a datelor personale de către Operator;
2) temeiurile legale și scopurile prelucrării datelor personale;
3) scopurile și mijloacele aplicate de către Operator pentru prelucrarea datelor personale;
4) denumirea și locul aflării Operatorului, informația despre persoanele (cu excluderea lucrătorilor), care au acces la datele personale și care pot fi descoperite prin datele personale în baza contractului încheiat cu Operatorul sau în baza legii federale;
5) datele personale prelucrate, referitoare la subiectul corespunzător cu datele personale, sursa lor de primire, dacă altă ordine de prezentare a astfel de date nu este prevăzută de leagea federală;
6) termenii de prelucrare a datelor personale, inclusiv termenii lor de păstrare.
5.2.4. Recursul, privind activitățile ilegale sau activitatea Site-ului în prelucrarea și apărarea datelor personale, poate fi făcut în organul autorizat pentru protecția drepturilor subiecților de date personale sau în instanța judecătorească.


6. Responsabilitatea

6.1. Colaboratorii site-ului, vinoveți în încălcarea ordinii adresării cu datele personale, poartă răspundere disciplinară, administrativă, civil-penală și juridică în corespundere cu legile federale al Federației Ruse.