Положение за защита на личните данни
(политика по отношение на личните данни)

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Институтът за руски език “А.С. Пушкин”» (по-нататък - «Оператор»), създадено и действуващо в съответствие със законодателството на Руската Федерация, явяващо се администратор и собственик на сайта www.pushkininstitute.ru (по-нататък - «Сайт») безусловно се придържа политиката за недопускане на несанкционирано използване на личните данни, получени от всеки регистрирани ползватели на Сайта – физически лица (по-нататък – «Ползватели»).

1.2. С настоящото Положение се определя реда за използване на личните данни на Ползвателите на Сайта.

1.3. Уреждането на използването на персоналните данни има цел да осигури спазване на законните права и интереси на Ползвателите, осигуряване защита на техните права и свободи при обработване на личните данни, в това число защита на правата за неприкосновеност на частния живот, личната и семейната тайна във връзка с необходимостта за получаване, сбор, систематизация, анализ, съхраняване и при необходимост, предаване (предоставяне на достъп) в определени от настоящото Положение граници сведения, съставляващи лични данни для постигане на законни цели от дейността на Сайта.

1.4. Личните данни на Ползвателя — информация, относяща се до конкретния Ползвател (субект на личните данни), предоставена от него доброволно и необходима на Сайта във връзка с цел на дейността на Сайта и/или оказване на услуги за Ползвателя, в това число:

 • Фамилия на Ползвателя;
 • Име на Ползвателя;
 • Адрес на електронната поща на Ползвателя.

1.5. Сведения за личните данни на Ползвателя (освен общодостъпните) се отнасят към числото конфиденциални (съставляващи охранявана от закона тайна на Сайта). Режимът на конфиденциалността по отношение на личните данни се премахва:

 • в случай на тяхно обезличаване;
 • след изтичане на 50 години на срока за тяхното съхраняване;
 • в други случаи, предвидени от федералните закони.

1.6. С личните данни на Ползвателите от Оператора се осъществяват всички законни необходими действия, свързани изключително с постигане на целта за оказване на услугите, за които Сайтът функционира.

1.7. С настоящото Ползвателят е уведомен и дава своето съгласие за възникващата в процеса на работа на Сайта обективна необходимост в строго ограничени от Оператора случаи да разреши достъп към строго определени лични данни за програмните средства на трети лица – партньори и клиенти на Сайта на Оператора. Посоченият достъп се осигурява изключително за целите повишаване на ефективността на дейността на Сайта за по- качественно оказване на услугите, за които Ползвателят се обръща към Сайта.

1.8. В случай на несъгласие на Ползвателя изцяло или частично с условията на настоящите Правила – използването на Сайта и неговите сервизи следва да е незабавно прекратено.

2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

За целите на настоящото Положение се използват следните основни понятия:

 • лични данни - всяка информация, относяща се пряко или косвено към определено или определяемо физическо лице (субект на личните данни);
 • ползвател - лице, регистрирано на Сайта и осъществяващо достъп към съдържанието и сервизите на Сайта;
 • оператор - юридическо или физическо лице, самостоятелно или съвместно с други лица организиращо и (или) осъществяващи обработване на личните данни, а също така определящи целите за обработване на личните данни, състава на личните данни, подлежащи за обработване, действия (операции), извършвани с личните данни;
 • обработване на личните данни - всяко действие (операция) или съвкупност от действия (операции), извършвани с използване на средствата за автоматизация или без използване на такива средства с личните данни, включвайки сбор, запис, систематизиране, натрупване, съхраняване, уточняване (обновяване, промяна), извлечане, използване, предаване (разпространяване, предоставяне, достъп), обезличаване, блокиране, премахване, унищожаване на личните данни;
 • разпространяване на личните данни - действия, насочени за разкриване на личните данныи на неопределен кръг лица;
 • предоставяне на личните данни - действия, насочени за разкриване на личните данныи на определено лице или определен кръг от лица;
 • блокиране на личните данни - временно прекратяване на обработване на личните данни (с изключение на случаите, ако обработването е необходимо за уточняване на личните данни);
 • унищожаване на личните данни - действия, в резултат на които става невъзможно възстановяване на съдържанието на личните данни в информационната система с лични данни и (или) в резултат на които се унищожават материалните носители на личните данни;
 • обезличаване на личните данни - действия, в резултат на които става невъзможно без използване на допълнителна информация да се определи принадлежността на личните данни на конкретния субект на личните данни;
 • информация — сведения (съобщения, данни) независимо от формата на тяхното представяне;
 • документирана информация — фиксирана върху материален носител по начин на документиране на информация с реквизити, позволяващи да се определи такава информация или нейния материален носител.

3. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1. Източник за информация за всичките лични данни на Ползвателя е непосредственно самият Ползвател на Сайта, като затовари своите лични данни на Сайта или на общодостъпните ресурси.

Съгласие на Ползвателя за обработване на неговите лични данни за целите оказване на услуги, в това число за разпространяването им за посетителите на Сайта, е: - преминаване на процедурата за регистрация на Сайта.

Презюмира се, че всички лични данни, посочени в личния кабинет, профил на Ползвателя под неговия отчетен запис са предоставени точно от него самия доброволно. Да се опровергне дадената презумпция може само самия Ползвател или друго лице, обърнало се към Оператора със заявление за незаконно обработване на Сайта на негови лични данни.

3.2. Операторът никога не запитва от Ползвателя сведения за неговата расова, национална принадлежност, политически възгляди, религиозни и философски убеждения, състояние на здравето, интимния живот. При получаване на подобно запитване Ползвателят е длъжен да се обърне към Оператора на адрес: elearning@pushkin.institute. В противен случай, Операторът не отговаря за наличието на сайта на подобни лични данни.

3.3 Операторът при обработване на личните данни е длъжен да предприема необходимите правовни, организационни и технически мерки за защита на личните данни от несанкциониран, неправомерен или случаен достъп към тях, унищожаване, промяна, блокиране, копиране, предоставяне, разпространение на личните данни, а също така от други неправомерни действия по отношение на личните данни:

 • ограничаване и регламентиране на състава на работниците, имащи достъп към личните данни;
 • запознаване на работниците, непосредствено осъществяващи обработване на личните данни, с положенията на законодателството на Руската Федерация за личните данни с настоящото Положение;
 • реализиране на разрешителна система за достъп на ползвателите към информационните ресурси, програмно-апаратни средства за обработване и защита на информация;
 • регистриране и отчет на действията на ползватели на информационни системи на личните данни;
 • паролна защита на достъпа на ползвателите до информационната система с личните данни;
 • прилагене на средства за контрол на достъпа към комуникационните портове, устройства за въвеждане-извеждане на информация, сменяеми машинни носители и външни запаметяващи устройства;
 • прилагане в необходими случаи на средства за криптографическа защита на информация за осигуряване на безопасност на личните данни при предаване по открити канали за връзка и съхраняване върху машинни носители на информация;
 • осъществяване на антивирусен контрол, предотвратяване внедряване в корпоративната мрежа на вредоносни програми (програми-вируси) и програмни вложки;
 • прилагене на междумрежесто екраниране;
 • откриване на намеси в корпоративната мрежа, нарушаващи или създаващи предпоставки за нарушаване на определените изисквания за осигуряване на безопасност на личните данни;
 • централизирано управление на системата за защита на личните данни;
 • резервно копиране на информацията;
 • осигуряване на възстановяване на личните данни, модифицирани или унищожени поради несанкциониран достъп към тях;
 • разполагане на технически средства за обработване на личните данни,, в границите на охраняваната територия;
 • организация на пропускателен режим върху територията;
 • поддържане на технически средства за охрана, сигнализация на помещенията в състояние на постоянна готовност.

3.4. Ползвателят се задължава да предоставя на Сайта само достоверни сведения за себе си.

3.5. Обработването на личните данни от Оператора може да се осъществява изключително за целите, посочени в ал. 1.6 от настоящото Положение.

3.6. При определяне на обема и съдържанието на обработваните личните данни, Сайтът се ръководи от Конституцията на РФ, Федералния закон от 27.VII.2006 № 152-ФЗ «За личните данни».

3.7. В случай на такава необходимост при вземане на решения, засягащи интересите на Ползвателя, Сайтът има право да се обосновава върху личните данни, получени за Ползвателя изключително в резултат на тяхно автоматизирано обработване или електронно получаване.

3.8. Защитата на личните данни на Ползвателя от неправомерно тяхно използване се осигурява от Сайта за сметка на неговите средства по реда, определен от федералния закон.

3.9. Във всички възможни случаи отказът на Ползвателя от своите права за съхраняване и защита на тайната на неговите личните данни е невалиден.

4. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1. При предаването на личните данни на Ползвателя Сайтът е длъжен да спазва следните изисквания:

4.1.1. Да не съобщава личните данни на Ползвателя на трета страна без съгласие на Ползвателя, с изключение на случаите, определени от федералния закон.

4.1.2. Да не съобщава личните данни на Ползвателя за търговски цели без негово съгласие. Обработването на личните данни на Ползователя за целите промоция на стоки, работи, услуги на пазара по начина на осъществяване на преки контакти с потенциалния потребител с помощта на средства за връзка се допуска само с негово предварително съгласие на Ползвателя.

4.1.3. Да се предупреждават лицата, получили личните данни на Ползвателя за това, че тези данни могат да са използвани само за целите, за които те са съобщени, и изисква от тези лица потвърждение за това, что посоченото правило е спазено.

4.1.4. Лицата, получили личните данни на Ползвателя, са длъжни да спазват режима на секретност (конфиденциалност).

4.1.5. Да се осъществява предаване на личните данни на Ползвателите в границите и в съответствие с настоящото Положение.

4.1.6. Личните данни на Ползвателите се обработват и съхраняват в сървъра в шифрован вид в режим за ограничен достъп.

4.3. Личните данни на Ползвателите могат да са получени, преминават по-нататъшно обработване и предават за съхраняване в електронен вид (чрез местна компютерна мрежа и мрежата Интернет).

5. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Операторът се задължава да осигурява недопускане на несанкциониран и нецелеви достъп към личните данни на Ползвателите на Сайта. При което санкциониран и целеви достъп към личните данни на Ползвателите на Сайта ще се смята достъпът към тях на всички заинтересувани лица, реализиран в рамките на целите на дейността и тематиката на Сайта на Оператора, посочени в ал. 1.6. от настоящото Положение.

Заедно с това Операторът не носи отговорност за възможно нецелево използване на личните данни на Ползвателите, станали поради:

 • технически нередности в програмното осигуряване и в техническите средства и мрежи, намиращи се извън контрола на Оператора;
 • във връзка с намеренно или ненамеренно използване на Сайта на Оператора не по тяхно пряко назначение от трети лица;
 • предаване на паролите за достъп, друга информация от Сайта от самите Ползватели на други лица, нямащи достъп до настоящата информация;
 • неправомерни действия на трети лица за достъп към данните на Сайта, в т.ч. до личните данни.

Операторът гарантира на Ползвателите да не предоставя техните личните данни на трети лица, по-рано заявяващи за тяхно възможно нецелево използване.

5.2. Ползвателят на Сайта има право:

5.2.1. Да получава достъп към своите личните данни и запознаване с тях.

5.2.2. Да иска от Сайта уточняване, изключване или поправяне на непълни, неверни, устаряли, недостоверни, незаконно получени или не явяващи се необходими за Сайта лични данни.

5.2.3. Да получава информация, касаеща се обработване на негови личните данни, в това число съдъжаща:

1) потвърждение на факта за обработване на личните данни от Оператора;

2) правни основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и прилагани от Оператора начини за обработване на личните данни;

4) наименование и седалище на Оператора, сведения за лицата (с изключение на работниците), които имат достъп до личните данни или на които могат да са разкрити личните данни въз основа на договор с Оператора или въз основа на федерален закон;

5) обработваните личните данни, отнасящи се към съответния субект на личните данни, източника на тяхното получаване, ако друг ред за предоставяне на такива данни не е предвиден от федералния закон;

6) срокове за обработване на личните данни, в това число срокове на тяхно съхраняване.

5.2.4. Да обжалва в упълномощения орган за защита на правата на субектите на личните данни или по съдебен ред неправомерните действия или бездействие на Сайта при обработване и защита на неговите личните данни от личните данни.

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Сотрудниците на Сайта, виновни за нарушаване на реда за обръщение с личните данни носят дисциплинарна, административна, гражданско-правна или наказателна отговорност в съответствие с федералните закони на Руската Федерация.