Политика о заштити приватности (политика зашити


личних података)


1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. «Институт руског језика А. С. Пушкин» (даље – «Оператор»), коjи je основан и делује у складу са законима Руске Федерације, je администратор и власник Веб сајта www.pushkininstitute.ru (даље – «Веб cајт») строго се придржава политици о зашити личних података, коjи су били добијени од регистрованих корисника Веб сајта – физичких лица (даље –«Корисник»).
1.2. Овим Пословником се одређује редослед коришења личних податка Корисника Веб сајтом.
1.3. Редослед коришења личних податка Корисника има за циљ обезбедити поштовање легитимних права и интереса Корисника, обезбедити заштиту њихових права и слобода приликом обраде личних података, укључујући и заштиту права на приватност, личне и породичне тајне, у вези са потребом добијања, прикупљања, систематизацији, анализе, складиштења и, ако је то потребно у случајах одређених овом Пословником, преноса (обезбеђивања приступа) податка Корисника, који представљају личне податке за постизање легитимних циљева активности Веб сајта.
1.4. Лични подаци Корисника — информација, која се односи на идентификовано физичко лице (субјект личних података), коју Користник даje добровољно и коja je потребна Веб сајту због активностjи Веб сајта и/или за пружање услуга Корисницима, таква информациja укључујућe:
 • Презиме Корисника;
 • Име Корисника;
 • Адреса е-поште Корисника.
1.5. Информација о личним подацима Корисника (осим јавне информациjи) односи се код приватне информациjе (коjа се заштићена законом о тајне Веб сајта). Приватност личних података уклања се:
 • у случају деперсонализацији информациjе;
 • када истекну 50 година периода их складиштења;
 • у другима случајевима, коjи су утврђени законима Руске Федерациjи.
1.6. Са личнима подацима Корисника Оператер спроводи све потребне законске мере, у вези искључиво са остварењем пружања услуга, који Веб сајт нуди.
1.7. Корисник je обавештен и даје своју сагласност на приступ одређеним личним подацима, коjи требаjy у процесу рада Веб cајта. У строго ограниченима случајевима Оператеру je дозвољено дати приступ одређеним личним подацима Користника трећим лицима – партнерима и клијентима на Веб сајту. Овај приступ се обезбеђује искључиво у циљу повећања ефикасности рада Веб сајта за пружање услуга, који Веб саjт нуди Кориснику.
1.8. У случају неслагања Корисника са условима ове Политике – коришћење Веб сајта и његових услуга мора бити одмах прекинуто.


2. ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИJE

Дефиниције у контексту ове Политике о заштити приватности:
 • Лични подаци подразумијевају сваку информацију која се односи директно или индиректно на идентификовано физичко лице (субјект личних података);
 • Корисник —лице које је регистровано на Веб сајту и обавља приступ садржају и услугама Веб сајта;
 • Оператер — правно или физичко лице, коje самостално или у сарадњи са другим лицима организуje и (или) спроводи обраду личних података, као и дефиниса сврхе за обраду личних података, састав личних података који се обрађују, активности (операције), коjе су спроведене са личнима подацима;
 • Обрада личних подака — подразумева сваку радњу или више њих, аутоматизовану или не, која се врши над личним подацима, као што је сакупљање, систематизациja, усавршавање (промена), чување, употреба, откривање, пружање, блокирање или брисање.
 • Откривање личних подака — активност усмерена на откривање личних података неопредељеному кругу лица
 • Пружање личних података – активност усмерена на откривање личних података одређеном лицу или одређеном кругу лица;
 • Блокирање личних података — привремени престанак обраде личних података (осим случајева када је обрада неопходна за додатан опис личних података);
 • Уништење личних података — активности услед којих је немогуће да се опорави садржај личних података у систему личних података и (или) због чега су уништини материјални носиоци личних података;
 • Обезличивање личних података — активности услед којих је немогуће без додатне информацији одредити припадност личних података субјекту личних података;
 • Информације — податке (поруке), без обзира на облик њиховог подношења;
 • Документирање информацији — фиксирање на материјалне носиоце информациje кроз документовање са детаљима, које омогућава идентификују информацијe или њезиног материјалног носиоца.


3. ОБРАДА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

3.1. Сву информацију личних података даje директно сам Корисник Веб сајта, када преузима своје личне податке на Веб сајт или на јавне ресурсе.
Корисник даje cагласност на обраду његових личних података за пружање услуга, укључујући и откривање посетиоцима Веб сајта, током регистрациje на Веб cајту.
Cматра се да сви лични подаци, коjи су наведени у профилу Корисника под његовим налогом, даje он сам добровољно. Оповргнути ово може само Корисник или друго лице, коje ће се обратити Операторy са изјавом незаконите обраде на Веб сајту његових личних података.
3.2. Оператер никада не тражи од Корисника информацију његове расне, националне припадности, политичке ставове, верским и филозофским уверењима, здравственом стању, интимном животу. По пријему таквог захтева Корисник треба да се обрати Оператеру на адресу elearning@pushkin.institute. У супротном, Оператер није одговоран за доступност на сајту сличних личних података.
3.3 Оператер приликом обраде личних података дужан је да предузме неопходне законске, организационе и техничке мере за заштиту личних података од неовлашћеног, незаконитог или случајног приступа к њима, откривања, блокирања, копирања, коришћења личних података, као и од друге незаконите радњи са личними податацима:
 • ограничење и регулисање састава запослених, који имају приступ личним подацима;
 • упознавање радника, који су директно укључени у обраду личних података, одредбама закона Руске Федерације о личним подацима и овим Пословником;
 • реализација приступа Корисницима код информацији, софтверу и хардверу за обраду и заштиту информацији;
 • регистрација и евиденција активности Корисников информационог система личних података;
 • заштита Корисницима приступа систему личних података уз помоћ лозинке;
 • примена средстава за контролу приступа к комуникационим уређаем, укључујући уређаје за улаз-излаз информације, преносиве медије и спољне носиоце информације;
 • примена у потребним случајевима криптографских заштита информационих средстава за безбедност личних података при преносу информације преко отворених канала комуникације и при чувању информације о компјутерских медија;
 • спровођење анти-вирус контрола, спречавање увођења у корпоративне мреже злонамерних програма (вируса);
 • примена заштитног зида;
 • детекција упада у корпоративну мреже, коjи крше или ствараjy предусловe кршења утврђених захтева за заштиту личних података;
 • централизовано управљање системом заштите личних података;
 • резервно копирање података;
 • обезбеђивање опоравака личних података, коjи су били уништене као резултат неовлашћеног приступа;
 • постављање техничких средстава за обраду личних података, у оквиру заштићеног подручја;
 • организација система за контрола приступа на територију;
 • одржавање техничких средстава заштите, сигнализацији просторија у стању сталне спремности.
3.4. Корисник се обавезује да представља Веб сајту само поуздану информацију о себи.
3.5. Обрада личних података од стране Оператера може се вршити искључиво у сврхе наведене у ставу 1.6.овe Политике.
3.6. У одређивању обима и садржаја обрађених личних података Веб сајт се руководи Уставом Руске Федерациjи, Федералним законом од 27.07.2006 № 152-ФЗ "О личнима подацима".
3.7. У случају потребе доношења одлука, којe су утичу на интересе Корисника, Веб сајт има право да се заснива на личнима подацима Корисника, добијенима искључиво као резултат њихове аутоматске обраде или електронског пријема.
3.8. Заштиту личних података Корисника од злоупотребног коришћења обезбеђује Веб сајта за своји средства, у складу са законом.
3.9. У свима могућима случајевима одбијања Корисником својих права на очување и заштиту тајности личних података су неважећи.


4. ПРЕНОС ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

4.1. При преносе личних података Корисника Веб сајт мора да испуни следеће услове:
4.1.1. Не откривати личне податке Корисника трећој страни без сагласности Корисника, осим у случајевима утврђенима законима.
4.1.2. Не откривати личне податке Корисника за комерцијалне сврхе без његове сагласности. Обрада личних података Корисника у циљу промоције производа, радова, услуга на тржишту кроз остваривање директних контаката са потенцијалнима потрошачама уз помоћ средстава комуникације, дозвољено је само уз сагласност Корисника.
4.1.3. Упозори лица, који су добили личне податке Корисника, о томе, да ови подаци могу се користити само за сврхе, за које су оне биле саопштене, и захтевати од ових лиц потврде придржавања овог правила.
4.1.4. Лица, која су добила личне податке Корисника, морају да поштују режим тајности (приватности).
4.1.5. Врши пренос личних података Корисника у оквиру и у складу са овом Политиком.
4.1.6. Лични подаци Корисника се обрађују и чувају се на серверу у шифрованом облику у режиму ограниченог приступа.
4.3. Лични подаци Корисника могу бити добиjени, обрађени и пренесини на чување у електронском облику (путем локалне мреже и Интернета).


5. ПРИСТУП ЛИЧНИМ ПОДАЦИМА

5.1. Оператер се обавезује обезбеди безопасност приступа личним подацима Корисника Веб сајта. При томе правним и циљним приступом личним подацима Корисника Веб сајта сматра приступ свих заинтересованих лица к информациjи, које се спроводи у оквиру циљева и активности Веб сајта, наведених у ставу 1.6. ове Политике.
Међутим, Оператер не преузима никакву одговорност за могуће коришћење личних података Корисника, који се догодио због:
 • техничких проблема у софтверу и у техничкима средствима и мрежама, које Оператер не контролише;
 • због намерног или ненамерног коришћења Веб сајта од стране трећих лица;
 • пренос лозинке за приступ и другачију информацију са Веб сајта самим Корисником другима лицима, коjи немају приступ овим информацијама;
 • незаконите активности трећих лица на приступ подацима Веб сајта, укључујући личне податке.
Оператер гарантује Корисницима да њихови лични податаци неће бити откривени трећим лицима, коjи унапред говоре о могућности злоупотребе податама.
5.2. Корисник Сајта има право да:
5.2.1. Добити приступ својима личнима подацима и упознавање са њима.
5.2.2. Захтевати од Веб сајта корекцију или брисање непотпуних, нетачних, застарелих, лажних, незаконито добијених података или података, коjи нису неопходни Веб сајту.
5.2.3. Добити информацију у вези обраде његових личних података, укључујући:
1) потврда обрадe личних података од стране Оператера;
2) правни основи и сврхе за обраду личних података;
3) сврхе и методе, који користи Оператер за обраду личних података;
4) име и адресу Оператора, подаци о лицима (осим радника), који имају приступ личним подацима или којим могу открити личне податке Оператером на основу уговора или закона;
5) погођене личне податке, који се односе одговарајућему субјекту личних података, њихов извор, ако другачи редослед није одређен законом;
6) рок обраде личних података, укључујући и роковима за њихово складиштење.
5.2.4. Обратити се у надлежни орган за заштиту права субјекта личних података или у суд због незаконите радње или пропуста Веб сајтом при обради и заштити личних податка.


6. ОДГОВОРНОСТ

6.1. Запослени Веб сајта, коjи су криви у кршењу поступања са личними подацима, носе дисциплинску, административну, грађанску или кривичну одговорностодговорност у складу са законима Руске Федерације.