Жекече белгилерди коргоо тууралуу Жобо (жекече белгилерге карата саясат)1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана иш-аракет жүргүзүп жаткан, www.pushkininstitute.ru (мындан ары «Сайт») сайтынын администратору жана ээси болгон «А.С. Пушкин атындагы Орус тили институту» (мындан ары - «Оператор»), Сайттын катталган ар бир колдонуучуларынан – жеке жактардан (мынданы ары – «Колдонуучулар») алынган жекече белгилердин макул болбогон колдонулуусуна жол бербөө саясатын милдеттүү түрдө колдонот.
1.2. Берилген Жобо менен Сайттын Колдонуучуларынын жекече белгилери менен иш алып баруу тартиби аныкталат.
1.3. Жекече белгилер менен иш алып барууну тартипке келтирүү иши Колдонуучулардын мыйзамдуу укуктарын жана эркиндиктерин сактоо, алардын жекече белгилерин иштеп чыгууда Колдонуучулардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылат, ошону менен бирге эле маалыматтарды алуу, жыйноо, ыңгайлаштыруу, талдоо, сактоодо жана Сайттын иш-аракетинин мыйзамдуу максаттарына жетүү үчүн, берилген Жобонун алкагында аныкталган, түзүлгөн жекече белгилер менен маалыматтарды берүү зарылдыгы болгондо, жеке жашоого, жеке жана үй-бүлөлүк сырларга кол тийбестик укугун коргоону камсыз кылат.
1.4. Колдонуучунун жекече белгилери — айкын Колдонуучуга (жекече белгилердин субъектисине) тиешелүү, анын өз эрки менен берген жана Сайттын иш-аракеттеринин жана/же Колдонуучуга тейлөөлөрдү көрсөтүү максаттарына байланыштуу Сайтка берилген маалымат, алардын ичинде:
 • Кодонуучунун фамилиясы;
 • Колдонуучунун аты;
 • Колдонуучунун электрондук почтасынын дареги.
1.5. Колдонуучунун жекече белгилери тууралуу маалыматтар (жалпы кирүү мүмкүн болгондордон тышкары) купуя (Сайттын сырын мыйзам менен коргогон) маалыматтардын катарына кирет. Жекече белгилерге карата болгон купуя тартип алып ташталат:
 • алар ээсиздендирилген жагдайда;
 • алардын сактоо мөөнөтүнөн 50 жыл өткөндө;
 • федералдык мыйзамдарда каралган башка жагдайларда.
1.6. Оператор тарабынан Колдонуучунун жекече белгилери менен, Сайттын иштөөсү үчүн тейлөөлөрдү көрсөтүү максатына жетүү менен гана байланышкан бардык мыйзамдуу зарыл болгон аракеттер ишке ашырылат.
1.7. Берилген жобо менен Колдонуучу Сайттын иштөөсүндө пайда болгон, Оператор тарабынан катуу чектелген учурларда, үчүнчү жактардын – Сайт Операторунун өнөктөрүнүн жана кардарларынын программалык каражаттары үчүн, өзгөчө белгиленген жекече белгилерге кирүү мүмкүндүгүнө уруксат берүү объективдүү зарылдыгы тууралуу кабарланат жана өз макулдугун берет. Берилген кирүү мүмкүндүгү Колдонуучу Сайтка кайрылган учурда, сапатуу тейлөө көрсөтүү үчүн, Сайттын ишкердик натыйжалуулугун көтөрүү максатында камсыз кылынат.
1.8. Колдонуучунун берилген Эрежелердин шарттары менен толук же айрым макул болбогон учурда – Сайттын жана анын сервистеринин колдонулуусу дароо токтотулушу керек.


2. НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨР

Берилген Жобонун максаттары үчүн төмөнкү негизги түшүнүктөр пайдаланылат:
 • жекече белгилер – белгилүү бир жеке же аныктаган жакка түз же кыйыр тиешелүү болгон каалаган маалымат (жекече белгилердин субъектисине);
 • колдонуучу – Сайтта катталаган жана Сайттын сервистеринин мазмунуна кирүү мүмкүндүгүн ишке ашырган жак;
 • оператор - өз алдынча же башка жактар менен бирге жекече белгилерди иштеп чыгууну уюштурган жана (же) ишке ашырган, ошондой эле жекече белгилерди иштеп чыгуунун максаттарын, иштеп чыгарыла турган жекече белгилердин курамын, жекече белгилер менен жасалган иш-аракеттерди аныктаган, юридикалык жана жеке жак;
 • жекече белгилерди иштеп чыгуу – жекече белгилер менен, аларга кошо жыйноо, жазуу, ыңгайлаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), алып таштоо, пайдалануу, берүү (таркатуу, берүү, кирүү мүмкүндүгү), ээсиздендирүү, блокировкалоо, жекече белгилерди жок кылуу менен автоматизациялоо каражаттарын колдонуп, же мындай каражаттарды колдонбой жасаган каалаган иш-аракет же аракеттердин жыйындысы;
 • жекече белгилерди жайылтуу – белгисиз жактардын чөйрөсүнө жекече белгилерди ачууга багытталган аракеттер;
 • жекече белгилерди берүү - белгилүү жакка же белгилүү жактардын чөйрөсүнө жекече белгилерди ачууга багытталган аракеттер;
 • жекече белгилерди блокировкалоо – жекече белгилерди иштеп чыгууну убактылуу токтотуу (иштеп чыгуу жекече белгилерди тактоо үчүн зарыл болгон учурлардан тышкары);
 • жекече белгилерди жок кылуу - жекече белгилердин маалыматтык тутумунда жана (же) жекече белгилердин материалдык ээлери жок болгон натыйжада, жекече белгилердин мазмунун калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон аракеттер;
 • жекече белгилерди ээсиздендирүү – кошумча маалыматтын жардамысыз, жекече белгилердин айкын жекече белгилердин субъектисине тиешелүү экендигин аныктоого мүмкүн болбогонун билдирген аракеттер;
 • маалымат — өздөрүнүн берилген түрүнөн өз бетинче болгон, маалыматтар (билдирүүлөр, белгилер);
 • документтештирилген маалымат — документтештирүү жолу менен материалдык ээде жазып белгилеп коюлган, ушундай маалыматты же анын материалдык ээсин аныктоого мүмкүндүк берген дарек каты менен маалыматтар.


3. ЖЕКЕЧЕ БЕЛГИЛЕРДИ ИШТЕП ЧЫГУУ

3.1. Колдонуучунун бардык жекече белгилеринин маалыматынын булагы болуп, Сайтка же коомдук көрөңгөлөргө өзүнүн жекече белгилерин жүктөгөн Сайттын Колдонуучусу өзү эсептелет.
Тейлөөлөрдү көрсөтүү, ошону менен бирге эле аларды Сайтка кирүүчүлөргө жайылтуу максатында, Колдонуучунун, анын жекече белгилерин иштеп чыгууга макулдугу болуп, Сайтта катталуу боюнча иштөө жолунан өтүү саналат.
Колдонуучунун жеке кабинетинде, профилинде анын жазуу эсебинин алдында белгиленген бардык жекече белгилери, Колдонуучу тарыбынан өз эрки менен берилгени жыйынтыкталат. Берилген презумпцияны Колдонуучу өзү, же Операторго анын жекече белгилерин мыйзамсыз иштеп чыгуусу туурасында арыз менен кайрылган башка жак гана жокко чыгара алат.
3.2. Оператор эч качан Колдонуучудан анын расалык, улутук таандыгы, саясий көз караштары, диний жана философиялык ишенимдери, ден соолугунун абалы, жашырын жашоосу тууралуу маалыматтарды сурабайт. Мындай сурамды алган учурда, Колдонуучу Операторго elearning@pushkin.institute дареги боюнча кайрылуусу керек. Болбосо, Оператор сайтта мындай жеке белгилердин болуусуна жооп бербейт.
3.3 Оператор жекече белгилерди иштеп чыгууда, жекече белгилерди макул болбогон, укуксуз же кокусунан кирүү мүмкүндүгүнөн, жок кылуудан, өзгөртүүдөн, блокировкалоодон, көчүрүүдөн, жекече белгилерди берүүдөн, жайылтуудан коргоо үчүн зарыл болгон укуктук, уюштуруучулук жана техникалык, ошондой эле жекече белгилерге карата башка укуксуз аракеттерге чараларды көрүүгө милдеттүү:
 • жекече белгилерге кирүү мүмкүндүгүнө ээ болгон жумушчулардын курамын чектөө жана тартиптештирүүгө;
 • жекече белгилердин иштеп чыгуусун түздөн түз ишке ашырган жумушчуларды, берилген Жободогу жекече белгилер тууралуу Россия Федерациясынын мыйзамдарынын жоболору менен тааныштырууга;
 • маалыматтык көрөңгөлөргө, маалыматты иштеп чыгуу жана коргоо программалык-аппараттык каражаттарга колдонуучулардын кирүү мүмкүндүгүнө уруксат берүү тутумун ишке ашырууга;
 • жекече белгилер маалыматтык тутумунун колдонуучуларынын аракеттерин каттоого жана эсепке алууга;
 • жекече белгилер маалыматтык тутумунун колдонуучуларынын кирүү мүмкүндүгүнүн парольдук коргоосуна;
 • коммуникациялык портторго, маалыматты киргизүү-чыгаруу түзүлүштөрүнө, көчүрүп алуучу машиналык ээлерге жана сырткы маалыматты топтоочуларга кирүү мүмкүндүгүн көзөмөлдөө каражаттарын колдонууга;
 • жекече белгилерди ачык байланыш каналдары аркылуу берүүдө коопсуздукту камсыз кылуу жана маалыматтарды машиналык ээлерде сактоо үчүн зарыл болгон учурларда мааламатты криптографиялык коргоо каражаттарын колдонууга;
 • вирустарга каршы көзөмөлдү ишке ашыруу, корпоративдик тармактарга зыян алып жүрүүчү (вирус-программалары) программаларды жана программалык чөп каттардын алдын алууга;
 • тармактар аралык экрандаштырууну колдонууга;
 • корпоративдик тармактарга жекече белгилердин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча бекитилген талаптарды бузган же бузууга өбөлгөлөрдү түзгөн басып кирүүлөрдү табууга;
 • жекече белгилерди коргоо тутумунун борборлоштурулган башкаруусуна;
 • маалыматты белендик көчүрүүгө;
 • макул болбогон кирүү мүмкүндүгүнүн натыйжасында түрүн өзгөрткөн же жок кылынган жекече белгилерди калыбына келтирүүнү камсыз кылууга;
 • корголгон аймактын чегинде, жекече белгилерди иштеп чыгуунун техникалык каражаттарын жайлаштырууга;
 • аймакка кирүү документи менен киргизүү тартибин уюштурууга;
 • коргоонун техникалык каражаттарын, имараттарда сигнал берүү каражаттарын ар дайым даяр абалында кармап турууга.
3.4. Колдонуучу өзү туурасында Сайтка так маалыматтарды гана берүүгө милдеттенет.
3.5. Оператор тарабынан жекече белгилерди иштеп чыгуу, берилген Жобонун 1.6 б. көрсөтүлгөн максаттарында гана ишке ашырылат.
3.6. Иштеп чыгарыла турган жекече белгилердин көлөмү жана мазмуну аныкталгандан кийин, Сайт РФнын Конституциясы, 27.07.2006 № 152-ФЗ «Жекече белгилер жөнүндө» Федералдык мыйзамы менен жетекчилик кылат.
3.7. Колдонуучунун кызыкчылыктарын козгогон чечимдерди кабыл алуу зарылдыгы учурунда, Сайт автоматташтырылган иштеп чыгууда же электрондук алуунун натыйжасында алынган, Колдонуучу тууралуу жекече маалыматтарга таянууга укуктуу.
3.8. Колдонуучунун жекече белгилерин, аларды укуксуз пайдалануудан коргоо, Сайт тарабынан анын каражатынын эсебинен, федералдык мыйзам менен бекитилген тартипте камсыз кылынат.
3.9. Бардык мүмкүн болгон учурларда, Колдонуучунун өзүнүн жекече белгилеринин сырларын коргоо укугунан баш тартуусу жарабас деп табылат.


4. ЖЕКЕЧЕ БЕЛГИЛЕРДИ БЕРҮҮ

4.1. Колдонуучунун жекече белгилерин берүүдө Сайт төмөнкүдөй талаптарды сактоого тийиш:
4.1.1. Колдонуучунун макулдугусуз үчүнчү жактарга Колдонуучунун жекече белгилерин билдирбөө, федералдык мыйзам тарабынан бекитилген учурлардан тышкары.
4.1.2. Колдонуучунун жекече белгилерин коммерциялык максаттарда анын макулдугусуз билдирбөө. Колдонуучунун жекече белгилерин базарда товарларды, иштерди, тейлөөлөрдү жылдыруу максатында, жетиштүү керектөөчүлөр менен байланыш каражаттарынын жардамы аркылуу түз мамиле түзүп, ишке ашыруу үчүн иштеп чыгууга Колдонуучунун алдын ала макулдугу менен гана уруксат берүү.
4.1.3. Колдонуучунун жекече белгилерин алган жактарды, бул белгилер билдирилген максаттарда гана колдонула тургандыгы менен эскертүү, жана ал жактардан бул эрежелердин сакталышын талап кылуу.
4.1.4. Колдонуучунун жекече белгилерин алган жактар, жашыруун (купуялуулукту) тартибин сактоого милдеттүү.
4.1.5. Колдонуучунун жекече белгилерин берүүнү, берилген Жобого ылайык алкактарда гана ишке ашыруу.
4.1.6. Колдонуучунун жекече белгилери серверде жашырындоо түрдө, чектелген кирүү мүмкүндүгү тартибинде иштелип чыгарылат жана сакталат.
4.3. Колдонуучунун жекече белгилери алынып, дагы иштеп чыгарылып, электрондук түрдө (локалдык компьютердик тармактын жана Интернет тармагынын жардамы менен) сакталууга берилиши мүмкүн.


5. ЖЕКЕЧЕ БЕЛГИЛЕРГЕ КИРҮҮ МҮМКҮНДҮГҮ

5.1. Оператор Сайттын Колдонуучуларынын жекече белгилерине макул болбогон жана максатсыз кирүү мүмкүндүгүнө жол бербөөнү камсыз кылууга милдеттенет. Ошону менен бирге эле Колдонуучунун жекече белгилерине макул болгон жана максаттуу кирүү мүмкүндүгү болуп, берилген Жобонун 1.6. б. көрсөтүлгөн, Сайт Оператордун аракетинин максаттарынын жана тематикасынын алкагында ишке ашырылган, жекече белгилерге кызыгуучу бардык жактарга кирүү мүмкүндүгү эсептелет.
Мунун менен бирге, Оператор Колдонуучунун жекече белгилерин мүмкүн болгон максатсыз пайдаланууга жооптуу эмес, алар төмөнкүлөр:
 • Оператордун көзөмөлүнөн тышкары болгон, программалык камсыздоо жана техникалык каражаттарда, тармактарда болгон техникалык бузулуулар;
 • Үчүнчү тараптар аркылуу Сайт Операторду анын түз милдеттери боюнча эмес атайын же атайын эмес пайдаланууга байланыштуу;
 • Сайттагы кирүү мүмкүндүгүнүн паролун, башка материалдарды, Колдонуучу өзү, бул маалыматтарга кирүү мүмкүндүгүнө ээ болбогон, башка жактарга берүүсү;
 • Үчүнчү жактардын берилген Сайтка, ошондой эле жекече белгилерге кирүү мүмкүндүгүн жасаган укуксуз аракеттери.
Оператор Колдонуучуларга алардын жекече белгилерин, алдын ала алардын мүмкүн болгон максатсыз пайдалануусу туурасында билдирген, үчүнчү жактарга бербөөгө кепилдик берет.
5.2. Сайттын Колдонуучусу укуктарга ээ:
5.2.1. Өзүнүн жекече белгилерине кирүү мүмкүндүгүн алууга жана алар менен таанышууга.
5.2.2. Сайттан жекече белгилерди тактоону, же толук эмес, туура эмес, эскирген, так эмес, мыйзамсыз алынган, же Сайтка зарыл болбогон жекече белгилерди алып таштоону, же өзгөртүүнү талап кылуу.
5.2.3. Анын жекече белгилерин иштеп чыгуу боюнча тиешелүү маалыматтарды алуу, анын ичинде:
1) Оператор тарабынан жекече белгилерди иштеп чыгуу ишин далилдөө;
2) жекече белгилерди иштеп чыгуунун укуктук негиздери жана максаттары;
3) жекече белгилерди иштеп чыгуунун максаттары жана Оператор тарабынан колдонулган ыкмалары;
4) Оператордун аталышы жана жайгашкан жери, жекече белгилерге кирүү мүмкүндүгү болгон (жумушчулардан тышкары), же Оператор менен болгон келишимдин негизинде, же федералдык мыйзамдын негизинде, аларга жекече белгилер ачык боло турган жактар тууралуу маалымат;
5) эгерде федералдык мыйзам тарабынан мындай жекече белгилерди берүү тартиби каралбаса, белгилүү субъектиге тиешелүү болгон жекече белгилерди, аларды алуу булактары боюнча иштелип чыгарылган жекече белгилер;
6) жекече белгилерди иштеп чыгуунун мөөнөттөрү, анын ичинде аларды сактоонун мөөнөттөрү.
5.2.4. Жекече белгилерди иштеп чыгуу жана аларды коргоо боюнча Сайттын укуксуз аракеттери же аракетсиздиги боюнча жекече белгилердин субъектисинин укуктарын коргоо боюнча ишеним берилген органдарга же сот тартибинде даттануу.


6. ЖООПКЕРЧИЛИК

6.1. Жекече белгилер менен иш алып барууда, тартип бузуу үчүн күнөөлүү болгон Сайттын кызматкерлери, Россия Федерациясынын федералдык мыйзамдарына ылайык, тартиптик, административдик, жарандык-укуктук же жазык жоопкерчилигин алышат.