l= javascript_include_tag "/assets/articles/main.js"

Hãy xem, đánh giá và nhận xét video
về việc học tiếng Nga và về các chủ đề khác.