l= javascript_include_tag "/assets/articles/main.js"

تماشا کنید، ارزیابی کنید و در ویدیو
در خصوص مطالعه زبان روسی تاکنون نظر خود را ارائه دهید.