Кориснички уговор


Кориснички уговор је правни обавезујући документ, који дефинише услове, којима се треба руководити приликом коришћења портала "Образовање на руском" Федераљне државне Образовне институцији високог стручног образовања «Државни институт руског језика А.С. Пушкин», објављеним на интернет адреси www.pushkininstitute.ru.
Регистрацијом на порталу "Образовање на руском " и коришћењем услугама, који нуди портал "Образовање на руском", ви потврђујете своју сагласност са условима Корисничког уговора, без икаквих ограничења. У случају неслагања са овима условима Корисник треба да се уздржи од коришћења Портала "Образовање на руском".

1. Информација о Порталу "Образовање на руском"
1.1 Портал "Образовање на руском" је створен за уједињење платформе учења руског језика, по систему даљинскe обуке наставника руског језика, по систему масовних онлајн-курсева на руском језику за људе различитог узраста, који уче руски језик, и друштвене мреже за комуникацију корисника портала.
1.2 Портал "Образовање на руском" пруже следеће услуге:
1.2.1 информисање о активностима Државног института руског језика А. С. Пушкин, o систему учења на територији Руске Федерациje, вестима и догађајима у области проучавања руског језика;
1.2.2 даљинско учење руског језика различитих категорија корисника;
1.2.3 стручно усавршавање наставника руског језика;
1.2.4 утврђивање знања руског језика за све заинтересоване.
1.4 Портал "Образовање на руском" је доступан на интернет адреси: www.pushkininstitute.ru.
1.5 Власник и администратор сајта, на коме ce налази портал "Образовање на руском", је Федераљна државна Образовна институција високог стручног образовања "Државни институт руског језика А. С. Пушкин" (даље - Институт), коje je основан и делује у складу са законима Руске Федерације.

2. Опште одредбе
2.1 Предмет овог Корисничког уговора је пружање помочи од стране Института лицама, које врше приступ порталу "Образовање на руском" преко Интернета (даље - Корисник), приступа за коришћење портала и његових услуга под условима утврђеним у овом Корисничком уговору.
2.2 Оваj Кориснички уговор примењује се на сву информацију, на радни материјали и услуге, коjи нуди портал "Образовање на руском", на њихову модификацију, на сву информацију, на радни материјале и услуге, које ће бити објављени на порталу "Образовање на руском" у будућности, као и на све акције који Корисник обавља при коришћењу информацији, радног материјала, услуга, који се налази на порталу "Образовање на руском" и информацијама, раднима материјалима, услугама, који ће бити објављени на порталу "Образовање на руском" у будућности.
2.2 Односи између Институтом и Корисником (даље – Стране, Страна) могу се додатно регулисати се посебними докуменатами. Коришћење таквих додатних докумената не мења овиj Кориснички уговор.
2.3 Портал "Образовање на руском" нуди контент везу, приступ које се плаћа. Односи између Институтом и Корисником на обезбеђењу платне контент везе допунски ће се регулисати посебним уговором, које се закључyje између Федераљне државне Образовне институцији високог стручног образовања "Државни институт руског језика А. С. Пушкин" и Корисником.
2.4 Кориснички уговор може бити допуњен, измењен Институтом без посебног обавештења Корисника. Нова редакција Корисничког уговора ступа на снагу даном објављивања на интернет адресу из става 1.4, осим ако није другачије одређено новом верзијом Корисничког уговора. Даље коришћење портала "Образовање на руском" након измена Корисничког уговора значи да сe Корисник слаже са овима изменама и/или допунама. Уколико се Корисник не слаже се са овим Корисничким уговором, мора да престане користити услуге портала "Образовање на руском".

3. Регистрација и Кориснички налог
3.1 Коришење услуга портала "Образовање на руском" Корисником, може бити постигнуто након регистрациjи на саjту, после које ће се за Корисника бити створити јединствени кориснички налог и корисничко име за приступ на портал "Образовање на руском".
3.2 Приликом регистрације Корисник се обавезује да пружи тачну и потпуну информацију о себи и по питањима коjи ce тражити у формулару за регистрацију, и да подржи ову информацију у актуелном стању. Ако Корисник даје нетачне податке или ако Институт има разлога сумњати у путности и веродостојности информациje, коју пружи Корисник, Институт има право да блокира или избрише Кориснички налог и одбије Кориснику право да користи портал "Образовање на руском".
3.3 Институт има право да у било ком тренутку захтевати од Корисника да потврди своjе податаке, коje даje при регистрациjи, и да затражи у вези са тим документи, коjи то потврђују, уколико их не добиje, сматра ће се задавање нетачних података, што за собом повлачи последнице предвиђене у ставу 3.2 Корисничког уговора.
3.4 Лични подаци Корисника, коjи сy садржани у налогу Корисника, чувају се и обрађују се у складу са условима Одредбе о заштити личних података (Политике личних података) и Политике приватности.
3.5 Приликом регистрације Корисник бира себи корисничко име (име налога Корисника из симбола) и лозинку за приступ налогу. Институт има право да забрани коришћење одређеног логовања, као и успоставити услове за корисничко име и лозинку (дужина, дозвољени симболи итд.).
3.6 Корисник нема право да даje своје корисничко име и лозинку трећим лицима и искључиво je одговоран за безбедност и тајност свог корисничког имени и лозинке, као и за све активности обављене на порталу "Образовање на руском" под његовим налогом. При томе све акције под налогом Корисника сматрају се да се произведене од стране Корисника, осим у случајевима, када Корисник на начин коje je предвиђен y ставy 3.7 овог Корисничког уговора, обавестио Институт о неовлашћеном приступу порталу "Образовање на руском" са коришћењем корисничког налога и/или о сваком кршењу (сумња о кршењу) приватности своје лозинке.
3.7. Корисник је дужан да одмах обавести Институт о сваком случају неовлашћеног приступа порталу "Образовање на руском" са коришћењем корисничког налога и/или о сваком кршењу (сумња о кршењу) приватности своје лозинке. У циљу безбедности, Корисник је дужан да самостално врши безбедан завршетак рада под налогом (сервис "Излаз") на крају рада са порталом "Образовање на руском". Институт није одговоран за могући губитак или оштећење података, као и друге последице било које природе, које се могу јавити због кршења од стране Корисника, одредбе овог дела Корисничког уговора.
3.8. Институт има право да блокира или избрише Кориснички налог, као и да забрани приступ било којег налога одређеним услугама портала, да уклони било који садржај без објашњења Корисника, укључујући и у случају кршења од стране Корисника услова Корисничког уговора или услова других докумената предвиђених овим Корисничким уговором.
3.9 Прихватањем овог Корисничког уговора, Корисник потврђује да његов рачунар испуњава минималне системске захтеве и на њему je инсталиран jедан од веб претраживача (InternetExplorer изнад 10 верзије, Mozilla Firefox изнад 15 верзије, Google Chrome изнад 30 верзије, Safari изнад 8 верзије.) и Adobeflash.

4. Услови коришћења Портала "Образовање на руском"
4.1 Институт има право једнострано обављивати информацију, радни материјал и услуге на порталу "Образовање на руском", мењати и брисати податаке, радни материјал и услуге на порталу "Образовање на руском".
4.2 Институт има право да, без обавештења Корисника, измени портал "Образовање на руском" на било који начин, укључујући промену дизајна портала "Образовање на руском", услова коришћења услуга, Институт има право да нуди нове услуге, прекине пружање услуга, као и прекине приступ порталу "Образовање на руском" у процесу извођења ових радова. У случају онемогућавања приступа порталу "Образовање на руском" и/или сервиса на значајан временски период (више од 6 сати), Институт се обавестити Корисника о таквoj могућности.
4.3 Институт има право да шаље информационе поруке, на адресе е-поште Корисника уз сагласност Корисника.
4.4 Корисник се обавезује да самостално обезбеди себи приступ Интернету и Интернет конекцију адекватног капацитета.
4.5 Корисник гарантује коришћење портала за личне некомерцијалне сврхе.
4.6 Корисник ће бити одговоран према трећим лицима за своје поступке у вези са коришћењем портала "Образовање на руском", укључујући, и то ако такве акције могу довести до кршења легитимних права и интереса трећих лица. Такође, Корисник је одговоран за поштовање закона приликом коришћења портала "Образовање на руском", укључујући међународно право.

5. Материјали Корисника. Материјале трећих лица
5.1 Користећи услуге портала "Образовање на руском", Корисник може објавити радни материјал. У овом случају Корисник има интелектуална права на радни материјал и одговоран je за њега, укључујући и за усклађеност садржаја материјала са важећима законима Руске Федерациjи, нормама међународног права, укључујући и одговорност према трећим лицима и одговорност за кршење интелектуалних права трећих лица.
5.2 Корисник, постављањем својих радних материјала на сајту, даје другим лицима право на њихово коришћење у оквиру портала за личне некомерцијалне сврхе.
5.3 Институт задржава право да одбије постављање радног материјала Корисника, који крше законе Руске Федерације, правила међународног права и права интелектуалне својине трећих лица.
5.4 Користећи услуге портала "Образовање на руском," Корисник добија приступ радним материјалам наставника, других Корисника и/или трећих лица, могућност да користе ове радни материјале. Институт не сноси одговорност за нетачну или незакониту информацију и радни материјале, коje je cy послате од стране Корисника.
5.5 Портал "Образовање на руском" пруже приступ преко хипервезена на ресурсе других сајтова, али у овом случају Администратор не сноси никакву одговорност за информацију и материјале који су налазе на интернет сајтовима трећих лица. Институт није одговоран и не пруже гаранције у вези приступа сајтовима и материјалама трећих лица и за њихово коришћење.
5.6 Линкови су, коjи je садржи портал "Образовање на руском" на трећи веб-сајте, производе, услуге, сервисе, ниjе потврда или препорука ових веб-сајтова, производа, услуга. Корисник се слажисе са оним, што Институт не преузима никакву одговорност и нема никаквих обавеза у вези са рекламоj, која се може бити на порталу "Образовање на руском".

6. Ограничења у коришћењу портала "Образовање на руском"
6.1 Корисник нема права копирати, преузимати, чувати, преносити, дистрибуирати било који радни материјал и информацију објављену на порталу "Образовање на руском". Корисник такође нема право да модификује, адаптира информацију и радни материјали на порталу "Образовање на руском".
6.2 Корисник нема права копирати, чувати, дистрибуирати услуге доступне на порталу, осим у случајевима када је таква функција предвиђена на порталу "Образовање на руском" или одговарајућим сервисом.
6.3 Корисник нема права да користи портал "Образовање на руском":
- за смештај и/или дистрибуцију, преузимање, слање, пренос садржаја, без права на такву радњу у складу са законом;
- за смештај и/или дистрибуцију, преузимање, слање, пренос радног материјала и информација, које су нелегални, злонамерни, крше права трећих лица; промовишу насиље, окрутност, мржњу и (или) дискриминацију по основу расе, националне припадности, пола, језика, религије, социјалних разлога; садрже погрешну информацију и (или) увреди на одређене лица, организацији и органа власти; садрже елементе (или промоцију) порнографије, дечиje еротике, представља рекламу (или промоцију) услуга сексуалног карактера (укључујући под плаштом других услуга), објаснити процедуру производњи, примене или другe употребе наркотика или њихових аналога, експлозива или другог оружја, као и у других случајевима, коjи забрањене законом;
- за неовлашћено прикупљање и чување личних података других Корисника портала "Образовање на руском";
- за локацију и/или дистрибуцију промотивног материјала, спама, информације о системима интернет зарада, мрежни маркетинга (MLM) другим Корисницима портала у приватнима порукама или на други начин кроз портал "Образовање на руском";
- за преузимање, слање, преношење или било који други начин постављања и / или дистрибуира било који материјал, који садржи вирусе или било који други компјутерски код, фаjлови или програме направљене да прекину, униште или да ограниче функционалност било коj рачунарскоj или телекомуникациоj опремe и програма за остваривање неовлашћеног приступа; пријаве, лозинке и других средстава за добијање неовлашћеног приступа плаћеним ресурсима у Интернету, као и постављање линкова на поменуту информацију;
- за коришење информације, добијене на порталу "Образовање на руском", за комерцијалне делатности, вађење профита или за другу употребу у супротности са законом;
- за копирање или за коришење на други начин елемента портала "Образовање на руском", као и његов дизајн;
- за објавлење на порталу "Образовање на руском" личних података трећих лица без њихове сагласности;
- за кршење права и слободе других корисника портала "Образовање на руском", трећих лица.
6.4 Упркос забранe, уз коришћење портала "Образовање на руском" Корисник може добити радни материјале или информацију, који садрже рекламу, имаjy увредљив или непристојан карактер, коjи ce налази у супротности са важећим законом, крше права и/или интересе трећих лица.
У овом случају, као и у случају кршења права и / или интереса Корисника у вези са коришћењем портала "Образовање на руском" и / или његова услуга, укључујући незаконито постављање радног материјала другима Корисницима, Користник треба да обавести о томе, слањем писменог обавештења на адресу - support@pushkin.institute, са детаљним прегледом кршења и линком на страницу портала "Образовање на руском", коja садржи материјале, који крше права и/или интересе Корисника.
6.5 Корисникy је забрањено кршити операције портала "Образовање на руском" и његови услуге.
6.6 Корисник не може издати себе за другог човека или представника организације и/или заједнице без права на то, укључујући и за запослене у Федераљноj државноj Образовноj институцији високог стручног образовања «Државни институт руског језика А.С. Пушкин» и у регионалних центара, за модератора форума, као и да примени све друге облике и начине незаконитог представништва другима лицама у мрежи, као и да унесете Корисника или Институт у заблуду у погледу својих овлашћења, као и особина и карактеристика икаквих субјеката и објеката.
6.7 Институт задржава право да уклони било који садржај са портала "Образовање на руском" или привремено ограничи приступ њима једнострано, без објашњења.

7. Ексклузивна права на садржај портала "Образовање на руском"
7.1 Све објекте, доступне уз помоћ портала "Образовање на руском", укључујући елементе дизајна, текстови, радни материјали за наставу, слике, илустрације, видео, аудио, програми, базе података, курсеве и друге објекте су предмет ексклузивних права Федераљноj државноj Образовноj институцији високог стручног образовања «Државни институт руског језика А.С. Пушкин» и других Носилаца права, информација о којима је смештена на одговарајућима објектима.
7.2 Коришћење свих радних материјала портала "Образовање на руском", коjе су предвиђене y ставy 7.1, Корисничког уговора, као и било којих других елемената портала "Образовање на руском" је могуће само у оквиру функционалности, коja je предложена сервисом. Ниједан елемент садржаја портала "Образовање на руском", као и било који други радни материал, коjи je објављен на порталу "Образовање на руском", не може се користи на други начин, без претходног одобрења Института, Носиоца права.
7.3 Коришћење од стране Корисника садржаја портала "Образовање на руском" и његових сервиса, као и било ког радног материјала у личне некомерцијалне сврхе је дозвољено, под условом да Корисник сачува све знаке заштите ауторских права, сродних права, заштитних знакова и других обавештења ауторских права, Корисник треба да очува име (или надимак) аутора / име власника ауторских права у неизмењеном облику, очува одговарајући објект у непромењеном облику. Изузетак чине случајеви предвиђене важећим законом.
7.4 Ако Корисник цитира радни материал портала "Образовање на руском", он се обавезује да укаже линк на портал "Образовање на руском".

8. Одсуство гаранције. Одговорност
8.1 Институт не гарантује да портал "Образовање на руском" не садржи грешке, а такође не преузима никакву одговорност за директне или индиректне штете, укључујући целост услуга, губитак профита, губитак информацији, коjи могу настати коришћењем портала "Образовање на руском", укључујући могући грешаке, као и проблеме у интернет конекцији.
8.2 Институт не гарантује да портал "Образовање на руском" испуни захтеве Корисника; да је резултати, који ће Корисник добити у току коришћења портала "Образовање на руском", буду тачними и поузданими; квалитет било ког производа, услуга, информација и прилагођеног радног материјала, добијених коришћењем портала "Образовање на руском", ће испунити очекивања Корисника; а такође није гарантован рад портала "Образовање на руском" са јединственом конфигурацијом софтвера и опреме Корисника.
8.3 Корисник самостално носи одговорност за последице употребе било каквих радних материјала и/или информације, коjи су доступне на сервису портала, укључујући и за штету рачунара Корисника и/или за штету трећих лица, за губитак информациjе, или било које друге штете.
8.4 Сваки губитак, који корисник може добити у случају намерног или безобзирног кршења било које одредбе овог Корисничког уговора, као и због неовлашћеног приступа комуникације другог Корисника, Федераљна државна Образовна институција високог стручног образовања "Државни институт руског језика А. С. Пушкин" неће надокнадити.
8.5 Институт није одговоран за кашњење или грешаке у процесу рада портала "Образовање на руском", коjи су могу настати услед више силе, као и било којег квара у области телекомуникацији, рачунара, електронских и других система.
8.6 Институт није одговоран за одговарајуће функционисање портала "Образовање на руском", у случају ако Корисник нема потребних техничких и софтверских инструмената за коришћење портала, а такође не преузима никакву обавезу да обезбеди Корисницима таквим средствима.
8.7 Институт није одговоран и нема директне или индиректне обавезе пред Корисником у вези са било каквим могућим или проистиченим губитком или индиректним губитком, у вези са било којим садржајем портала, регистрације ауторских права и информације о такoj регистрацији, услугама доступними на порталу или добијеними преко других сајтова или ресурса, преко контакта Корисника, у које је Корисник ушао, користећи објављене на порталу "Образовање на руском" информацију или линкови на друге ресурсе.

9. Кршење услова Корисничког уговора
  • 9.1 У случају кршња услова Корисниког уговора и / или закона Руске Федерације, Институт има право да блокира Корисника, да ограничи или прекине пружање услуга портала "Образовање на руском језику".
    • 9.1 У случају кршња услова Корисниког уговора и / или закона Руске Федерације, Институт има право да блокира Корисника, да ограничи или прекине пружање услуга портала "Образовање на руском језику".
  • 9.2 Институт не преузима никакву одговорност у односу Корисника или у односу трећих лица за блокирање приступа порталу "Образовање на руском" у случају кршења од стране Корисника било које одредбе овог Корисничког уговора или другог документа, који садржи услове коришћења портала "Образовање на руском", као и у случају престанка рада портала "Образовање на руском" због техничке грешке.
    • 9.2 Институт не преузима никакву одговорност у односу Корисника или у односу трећих лица за блокирање приступа порталу "Образовање на руском" у случају кршења од стране Корисника било које одредбе овог Корисничког уговора или другог документа, који садржи услове коришћења портала "Образовање на руском", као и у случају престанка рада портала "Образовање на руском" због техничке грешке.

10. Друге одредбе
10.1 Овиj Кориснички уговор jе сачињен у складу са законима Руске Федерације. Питања који су ниje регулисани овим Корисничким уговором, решаваjy ce у складу са законима Руске Федерације. Све евентуалне спорове који проистичу из односа, регулисањa овим Уговором решаваjy ce у складу са законима Руске Федерације, у складу са нормама руског права. Свуда у тексту овог Корисничког уговора, ако изричито није другачије наведено, под појмом "закон" подразумева се законе Руске Федерације.
10.2 У случају признавања било које одредбе овог Корисничког уговора неважећим и немајучим правног дејства, то je не утиче на ваљаност, применљивост и правност осталих одредба Корисничког уговора.
10.3 Неактивност од стране Института у случају кршења од стране Корисника одредаба овог Корисничког уговора, не искључује право Института касније предузети одговарајуће мере у одбрани својих интереса и заштиту ауторских права у складу са законима портала "Образовање у руском."