Umowa Użytkownika (EULA)


Umowa Użytkownika jest wiążącym prawnie dokumentem, określającym warunki, których należy przestrzegać podczas korzystania z portalu "Edukacja w języku rosyjskim" należącym do Federalnego, Państwowego, Bezpłatnego Centrum Kształcenia Wyższego "Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina", udostępnionym w Internecie pod adresem www.pushkininstitute.ru.
Dokonując rejestracji na portalu "Edukacja w języku rosyjskim" i korzystając z usług świadczonych przez Portal "Edukacja w języku rosyjskim", wyrażasz swoją zgodę na warunki umowy Użytkownika bez żadnych ograniczeń. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na niniejsze warunki to powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim".

1. Informacja o Portalu "Edukacja w języku rosyjskim"
1.1 Portal "Edukacja w języku rosyjskim" został utworzony w celu konsolidacji platformy do nauki języka rosyjskiego, systemu zdalnego szkolenia nauczycieli języka rosyjskiego, systemu masowych online kursów w języku rosyjskim dla osób w każdym wieku i portalu społecznościowego dla tematycznej komunikacji użytkowników Portalu.
1.2 Portal "Edukacja w języku rosyjskim" świadczy następujące usługi:
1.2.1 informuje na temat działalności „Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego
im. A. S. Puszkina”, systemu kształcenia na terytorium FR, nowościach i wydarzeniach związanych z nauką języka rosyjskiego;
1.2.2 zdalne uczenie się języka rosyjskiego dla użytkowników różnych kategorii;
1.2.3 podniesienie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli języka rosyjskiego;
1.2.4 określenie znajomości języka rosyjskiego dla wszystkich chętnych.
1.4 Portal "Edukacja w języku rosyjskim" jest opublikowany w Internecie pod następującym adresem: www.pushkininstitute.ru.
1.5 Właścicielem i administratorem witryny, na której znajduje się Portal "Edukacja w języku rosyjskim" jest Federalne, Państwowe, Bezpłatne Centrum Kształcenia Wyższego "Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina" (zwany dalej "Instytutem"), utworzony i istniejący zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

2. Postanowienia ogólne
2.1 Przedmiotem niniejszej umowy Użytkownika jest umożliwienie przez Instytut dostępu do Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" osobie (zwanej dalej Użytkownikiem) za pośrednictwem Internetu do korzystania z portalu i jego usług na warunkach określonych w niniejszej umowie Użytkownika.
2.2 Niniejsza umowa Użytkownika dotyczy rozmieszczonej informacji, wszystkich materiałów, usług znajdujących się na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", kolejnych modyfikacji wszystkich informacji, materiałów i usług, które zostaną opublikowane na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" jak również wszystkich działań, których Użytkownik dokonuje podczas korzystania z informacji, materiałów, usług Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" opublikowanych na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim".
2.2 Stosunki pomiędzy Instytutem, a Użytkownikiem (zwane dalej "Stronami") mogą być dodatkowo uregulowane w innych dokumentach Instytutu. Korzystanie z takich dodatkowych dokumentów, nie wpływa na ważność niniejszej umowy Użytkownika.
2.3 Portal "Edukacja w języku rosyjskim" umożliwia dostęp do materiałów, które są płatne. Współpraca pomiędzy Instytutem, a Użytkownikiem odnośnie udostępnienia płatnych materiałów jest sporządzana w postaci odrębnej umowy, zawartej między Federalnym, Państwowym, Bezpłatnym Centrum Kształcenia Wyższego "Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina" i Użytkownikiem.
2.4 Umowa Użytkownika może być uzupełniona, zmodyfikowana przez Instytut bez
jakiegokolwiek powiadomienia Użytkownika. Nowe wersja umowy Użytkownika wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Internecie pod adresem wskazanym w punkcie 1.4, jeśli inaczej nie jest zapisane w nowej wersji umowy Użytkownika. Dalsze korzystanie z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" po wprowadzeniu zmian w umowie Użytkownika oznacza zgodę Użytkownika z tymi zmianami i/lub jej uzupełnieniami. Jeśli Użytkownik nie zgadza się przestrzegać niniejszej umowy Użytkownika, powinien zaprzestać korzystania z usług Portalu "Edukacja w języku rosyjskim".

3. Rejestracja i konto Użytkownika
3.1 W celu korzystania z usług Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", Użytkownik musi przejść proces rejestracji, dzięki której zostanie utworzone personalne konto Użytkownika z przypisanym loginem i hasłem, aby uzyskać dostęp do Portalu "Edukacja w języku rosyjskim".
3.2 Rejestrując się Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i prawdziwe informacje o sobie w wypełnianym formularzu rejestracyjnym i aktualizować te informacje. Jeśli użytkownik poda nieprawdziwe informacje lub Instytut ma powody by sądzić, że informacje podane przez Użytkownika są niekompletne i niepoprawne, Instytut ma prawo, według własnego uznania, do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika i odmówienia Użytkownikowi korzystania z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim".
3.3 Instytut zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie wymagać od Użytkownika potwierdzenia danych przedstawionych podczas rejestracji i poprosić o potwierdzające tożsamość dokumenty, których niezłożenie można porównać do składania nieprawdziwych informacji i niesie za sobą konsekwencje określone w punkcie 3.2 umowy Użytkownika.
3.4 Dane osobowe Użytkownika są przechowywane na koncie Użytkownika i przetwarzane zgodnie z warunkami Polityki o ochronie danych osobowych (Polityka bezpieczeństwa danych osobowych) i Polityki prywatności.
3.5 Podczas rejestracji Użytkownik wybiera sam login (niepowtarzalną i symboliczną nazwę konta Użytkownika) i hasło dostępu do konta. Instytut ma prawo do zakazania używania określonych loginów jak również, co do ustalenia wymagań dla logowania i hasła (długość, prawidłowe znaki, itp.).
3.6 Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim, odpowiada za bezpieczeństwo, poufność swojego loginu i hasła oraz za wszystkie działania dokonane na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" na jego koncie. Wszystkie działania na koncie Użytkownika uznaje się za dokonane przez Użytkownika, z wyjątkiem przypadków, kiedy to Użytkownik zgodnie z punktem 3.7 niniejszej umowy Użytkownika, poinformował Instytut o nieautoryzowanym dostępie do Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" przy użyciu jego konta użytkownika i/lub jakiegokolwiek naruszenia (podejrzenia o naruszeniu) poufności swojego hasła.
3.7. Użytkownik jest zobowiązany natychmiast powiadomić Instytut w każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" przy użyciu jego konta użytkownika i/lub jakiegokolwiek naruszenia (podejrzenia o naruszeniu) poufności jego hasła. Ze względów bezpieczeństwa, Użytkownik jest zobowiązany do wykonania bezpiecznego zamykania swojego konta ("Wyloguj się") po zakończeniu pracy na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim". Instytut nie ponosi odpowiedzialności za możliwą utratę lub uszkodzenie danych, a także innych skutków jakiejkolwiek natury, które mogą być spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszej części umowy Użytkownika.
3.8. Instytut ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, jak również odmówić dostępu za pomocą dowolnego konta do niektórych usług Portalu, a także usunąć jakiekolwiek materiały bez wyjaśnienia, w tym w przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia umowy Użytkownika lub warunki innych dokumentów określonych w niniejszej umowie Użytkownika.
3.9 Akceptując warunki tej umowy, Użytkownik potwierdza, że jego komputer spełnia minimalne wymagania systemowe i posiada jedną z obsługiwanych przeglądarek (Internet Explorer wersja 10, Mozilla Firefox wersja 15, Google Chrome w wersji 30, Safari wersja 8) oraz Adobe Flash Player.

4. Warunki korzystania z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim"
4.1 Instytut ma prawo do jednostronnego umieszczania informacji, materiałów i usług na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", modyfikowania i usuwania informacji, materiałów i usług zamieszczonych na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim".
4.2 Instytut ma prawo, bez uprzedniej zgody od Użytkownika modyfikować Portal "Edukacja w języku rosyjskim" w jakikolwiek sposób według własnego uznania, w tym do zmiany designu Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", warunków korzystania z usług, oferowania nowych usług, zaprzestania świadczenia usług, a także zablokowania dostępu do Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" podczas powyższych prac. W przypadku wyłączenia dostępu do Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" i/lub usług przez dłuższy czas (więcej niż 6 godzin), Instytut powiadamia o tym Użytkownika, jeśli jest to możliwe.
4.3 Instytut ma prawo do wysyłania komunikatów informacyjnych na wskazane przez Użytkownika adresy e-mail za jego zgodą.
4.4 Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie zapewnić sobie dostęp do Internetu i jego opłacenie.
4.5 Użytkownik gwarantuje korzystanie z Portalu w celach osobistych i niekomercyjnych.
4.6 Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania związane z korzystaniem z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", w tym także, jeśli takie działania naruszają prawa i interesy osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za przestrzeganie prawa podczas korzystania z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", włącznie z normami prawa międzynarodowego.

5. Materiały Użytkownika. Materiały osób trzecich
5.1 Korzystając z usług Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", Użytkownik może zamieszczać materiały, które sam utworzył. Użytkownik zachowuje prawo do własności intelektualnej stworzonych przez niego materiałów i jest odpowiedzialny za zgodność ich treści z obowiązującym prawem Federacji Rosyjskiej, normami prawa międzynarodowego, włączając w to odpowiedzialność wobec osób trzecich i odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich.
5.2 Użytkownik udostępniając materiały na stronie, umożliwia innym użytkownikom prawo do korzystania z nich w ramach Portalu w celach osobistych i niekomercyjnych.
5.3. Instytut zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia materiałów Użytkownika, usunięcia ich treści, które naruszają obowiązujące prawo w Federacji Rosyjskiej, normy prawa międzynarodowego, a także prawa własności intelektualnej osób trzecich.
5.4 Korzystając z usług Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", Użytkownik uzyskuje dostęp i prawo do korzystania z materiałów zamieszczonych przez nauczycieli, a także innych użytkowników lub osoby trzecie. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub niezgodne z prawem informacje i materiały zamieszczane przez Użytkowników.
5.5 Portal "Edukacja w języku rosyjskim" umożliwia dostęp za pośrednictwem hiperłączy do zasobów w innych witrynach sieci Web, aczkolwiek Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje i materiały zamieszczone na stronach internetowych osób trzecich. Instytut nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie zapewnia żadnej gwarancji, co do dostępu do stron internetowych, materiałów osób trzecich i do korzystania z nich.
5.6. Link zamieszczony na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" do witryn sieci Web osób trzecich, produktów, usług czy informacji nie jest promocją lub poleceniem tych
witryn sieci Web, produktów, czy usług. Użytkownik zgadza się z tym, że Instytut nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań w związku z reklamą, która może być umieszczona na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim".

6. Ograniczenia wynikające z korzystania z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim"
6.1 Użytkownik nie może kopiować, pobierać, przechowywać na jakimkolwiek nośniku, przekazywać, rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów i informacji publikowanych na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim". Użytkownik również nie ma prawa modyfikować, przetwarzać informacji i materiałów zamieszczonych na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim".
6.2 Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, przechowywania czy dystrybucji usług dostępnych na Portalu, z wyjątkiem, gdy taka funkcja jest dostępna na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" lub odpowiednim serwisie.
6.3 Użytkownik nie ma prawa do korzystania z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim":
- do wprowadzania i/lub rozpowszechnienia, przesyłania, wysyłania, przenoszenia zawartości, jeśli nie ma prawa do takich działań na mocy prawa lub w postaci umowy;
- do wprowadzania i/lub rozpowszechniania, przesyłania, wysyłania, przekazywania materiałów lub informacji, które są bezprawne, szkodliwe, naruszają prawa osób trzecich; zachęcają do przemocy, okrucieństwa, nienawiści lub dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym, płciowym, językowym, religijnym, społecznym; zawierają nieprawdziwe informacje lub zniewagę do konkretnych osób, organizacji i rządów; zawierają elementy (lub są propagandą) pornografii, pedofilii, są reklamą (lub propagandą) usług o charakterze seksualnym, (w tym pod pozorem innych usług) opisują procedurę produkcji, użytkowania lub innego wykorzystania substancji odurzających lub ich analogów, materiałów wybuchowych lub innych rodzajów broni, jak również w innych przypadkach zabronionych przez prawo;
- do nieuprawnionego zbierania i przechowywania danych osobowych innych Użytkowników Portalu "Edukacja w języku rosyjskim";
- rozmieszczania i/lub rozpowszechniania materiałów promocyjnych, spamu, informacji o sposobach zarobku przez Internet, o marketingu sieciowym (MLM) innym Użytkownikom Portalu w prywatnych wiadomościach lub w inny sposób za pośrednictwem Portalu "Edukacja w języku rosyjskim";
- pobierania, przesyłania, przekazywania lub w inny sposób rozmieszczania i/lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub inne komputerowe kody, pliki lub programy zaprojektowane w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności dowolnego komputera, urządzenia telekomunikacyjnego lub programów służących do realizacji nieautoryzowanego dostępu; loginów, haseł i innych środków w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do płatnych zasobów online, a także umieszczania linków do powyższych informacji;
- korzystania z informacji otrzymanych na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" w celu działalności handlowej, zysku lub wykorzystania sprzecznie z prawem;
- kopiowania lub w inny sposób wykorzystywania oprogramowania Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", a także jego designu;
- umieszczania na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" danych osobowych osób trzecich bez ich zgody;
- zmieniania w jakikolwiek sposób oprogramowania Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", dokonywania działań mających na celu zmianę funkcjonowania i efektywności Portalu "Edukacja w języku rosyjskim";
- naruszania praw i wolności innych użytkowników Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" i osób trzecich.
6.4 Pomimo ustalonego zakazu, podczas korzystania z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", Użytkownik może otrzymać materiały, które można uważać za zawierające informacje reklamowe, obraźliwe lub obscenicznej natury, jak również w innej formie naruszającej obowiązujące prawo, prawa i/lub interesy osób trzecich.
W tym przypadku, jak również w przypadku wykrycia naruszeń praw lub interesów Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" i/lub jego usług, w tym nielegalnym umieszczeniem materiałów przez innych Użytkowników, należy o tym poinformować, poprzez pisemne powiadomienie na adres -support@pushkin.institute, ze szczegółowym opisaniem okoliczności naruszenia i hiperłączem do Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", zawierającym materiały, które naruszają prawa i/lub interesy Użytkownika.
6.5 Użytkownikowi zabrania się naruszać działanie Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" i jego usług.
6.6 Użytkownik nie ma prawa podszywać się pod inną osobę lub przedstawiciela organizacji i/lub wspólnoty bez wystarczających dla tego praw, w tym za pracowników "Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina" i regionalnych oddziałów, moderatorów forum, jak również za pomocą innych form i sposobów nielegalnej reprezentacji innych osób w sieci, a także wprowadzać w błąd Użytkowników lub Instytut, co do ich pełnomocnictwa, jak również właściwości i charakterystyki przedmiotów i obiektów.
6.7 Instytut zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich materiałów z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" lub czasowo ograniczyć do nich dostęp bez wyjaśnienia przyczyny.

7. Wyłączne prawa do treści na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim"
7.1 Wszystkie obiekty, które są dostępne podczas korzystania z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", w tym elementy designu, teksty, materiały naukowe, grafika, ilustracje, wideo, audio, programy, bazy danych i inne obiekty są przedmiotem wyłącznych praw "Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina", a także innych Posiadaczy praw, o których informacja jest zamieszczona na odpowiednich stronach.
7.2 Korzystanie ze wszystkich materiałów przedstawionych w punkcie 7.1 umowy Użytkownika na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" jak również innych elementów Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" jest możliwe tylko w ramach działania oferowanego przez te lub inne usługi. Żaden element zawartości Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", a także wszelkie treści zamieszczone na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" nie mogą być wykorzystywane inaczej bez uprzedniej zgody Instytutu, który jest właścicielem praw autorskich.
7.3 Korzystanie przez Użytkownika z treści Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" jego usług jak również wszelkich materiałów dla celów osobistych i niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem, że wszystkie oznaki praw autorskich, najmu, znaki towarowe, inne powiadomienia o autorstwie, zachowały nazwę (lub pseudonim) autora/właściciela w niezmienionym porządku, zapisaniu odpowiednich obiektów bez zmian. Za wyjątkiem przypadków, które są wyraźnie określone przez obowiązujące ustawodawstwo.
7.4 Podczas powoływania się na materiały Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", Użytkownik jest zobowiązany do wskazania linku do Portalu "Edukacja w języku rosyjskim".

8. Brak gwarancji. Odpowiedzialność
8.1 Instytut nie gwarantuje, że Portal "Edukacja w języku rosyjskim" nie zawiera błędów i nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym za nieotrzymanie w pełnym wymiarze usługi, utraty zysków, czy utratę informacji, zaistniałe podczas korzystania z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", w tym z powodu możliwych błędów lub literówek, a także jakości działania sieci Internet.
8.2 Instytut nie gwarantuje, że Portal "Edukacja w języku rosyjskim" będzie spełniać wymagania Użytkownika; wyniki które zostaną uzyskane podczas korzystania z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" będą dokładne i wiarygodne; jakość dowolnego produktu, usługi, informacji i materiałów od użytkowników otrzymanych podczas korzystania z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" będą odpowiadać oczekiwaniom Użytkownika; jak również nie gwarantuje się współdziałania Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" z konfiguracją sprzętu i oprogramowaniem Użytkownika.
8.3 Użytkownik sam ponosi konsekwencje za korzystanie z jakichkolwiek materiałów lub informacji dostępnych za pośrednictwem usług Portalu, w tym za szkody które mogą spowodować uszkodzenie komputera Użytkownika lub osób trzecich, a także za jakąkolwiek utratę danych lub inne szkody.
8.4 Jakiekolwiek szkody, które Użytkownik może ponieść w przypadku umyślnego lub nieumyślnego naruszenia postanowień niniejszej umowy Użytkownika, a także poprzez nieautoryzowany dostęp do komunikacji z konta innego Użytkownika "Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina", nie podlegają zwrotowi.
8.5 Instytut nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenia podczas działania Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" wynikające z powodu siły wyższej, jak również wszelkich problemów telekomunikacyjnych, komputerowych, elektrycznych i systemowych.
8.6 Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada wymaganego sprzętu i oprogramowania do korzystania z niego i nie ponosi żadnych zobowiązań wobec zapewnienia Użytkownikowi takich narzędzi.
8.7 Instytut nie ponosi odpowiedzialności i nie ma żadnych bezpośrednich lub pośrednich zobowiązań wobec Użytkownika, wynikających z ewentualnych strat lub szkód pośrednich, które są związane z jakąkolwiek treścią Portalu, rejestracją praw autorskich lub informacją o takiej rejestracji, towarami lub usługami dostępnymi na lub uzyskanymi za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych, źródeł albo kontaktów innego Użytkownika, informacji lub linków do zewnętrznych źródeł, do których on dołączył przy użyciu Portalu "Edukacja w języku rosyjskim".

9. Naruszenie warunków umowy Użytkownika
9.1 Naruszając warunki umowy Użytkownika i/lub wymagania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej - Instytut zastrzega sobie prawo do całkowitego zablokowania konta Użytkownika, ograniczenia lub zaprzestania okazywania jemu usług na Portalu "Edukacja w języku rosyjskim".
9.2 Instytut nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika albo osób trzecich za jakiekolwiek wstrzymanie dostępu do Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy Użytkownika lub innego dokumentu zawierającego postanowienia i warunki korzystania z Portalu "Edukacja w języku rosyjskim", a także w przypadku zakończenia działalności Portalu "Edukacja w języku rosyjskim" lub ze względu na problemy techniczne.

10. Inne postanowienia
10.1 Niniejsza umowa Użytkownika jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Federacji Rosyjskiej. Kwestie nierozstrzygnięte w drodze niniejszej umowy Użytkownika podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w Federacji Rosyjskiej. Wszystkie ewentualne spory wynikające ze stosunków, które są regulowane poprzez postanowienia niniejszej umowy będą rozstrzygane zgodnie z prawem i normami prawnymi obowiązującym w Federacji Rosyjskiej. Wszędzie w treści niniejszej umowy Użytkownika, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, określenie "ustawodawstwo" oznacza ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
10.2 W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy Użytkownika nieważnym lub niemającym mocy prawnej, nie wpłynie to na ważność, możliwość zastosowania i moc prawną pozostałych postanowień umowy Użytkownika.
10.3 Bezczynność ze strony Instytutu w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Użytkownika nie pozbawia Instytutu prawa do podjęcia odpowiednich działań w późniejszym czasie w celu ochrony swoich interesów i ochrony praw autorskich do materiałów chronionych zgodnie z ustawodawstwem Portalu "Edukacja w języku rosyjskim".