Acordul de utilizare


Acordul de utilizare este documentul juridic obligatoriu, care determină condițiile, care sînt necesare pentru reglementarea utilizării portalului «Educația în limba rusă» IFSFB ÎS «Institutul de stat de limbă rusă А.S. Pușkin», plasat în rețeaua de internet pe adresa www.pushkininstitute.ru.
Trecînd înregistrarea pe portalul «Educația în limba rusă» și utilizînd serviciile prezentate de portalul «Educația în limba rusă», Dvs confirmați acordul Dvs față de condițiile Acordului de utilizare în întregime, fără oarecare limitări. În cazul în care nu sînteți de acord cu aceste condiții Utilizatorul trebuie să se abțină de la utilizarea portalului «Educația în limba rusă».

1. Informația despre Portalul «Educația în limba rusă»
 • Portalul «Educația în limba rusă» este creat cu scopul unirii platformelor de învățămînt la distanță a limbii ruse, a sistemelor la distanță de perfecționare a profesorilor de limbă rusă, sistema multor cursuri-online în limba rusă pentru oamenii de diferite vîrste, care învață limba rusă, și rețeaua de socializare pentru comunicare tematică a utilizatorilor portalului.
 • Portalul «Educația în limba rusă» oferă următoarele servicii:
Informarea despre activitatea Institutului de stat de limbă rusă А.S. Pușkin, despre sistemul de învățămînt de pe teritoriul Federației Ruse, noutăți și evenimente în domeniul studierii limbii ruse;
 • Educația la distanță a limbii ruse cu categorii diferite de utilizatori;
 • Perfecționarea profesorilor de limbă rusă;
 • Determinarea cunoștințelor de limbă rusă pentru toți doritorii.
1.4 Portalul «Educația în limba rusă» este plasat în rețeaua globală de Internet pe adresa: www.pushkininstitute.ru.
1.5 Posesorul și administratorul site-ului, unde este plasat Portalul «Educația în limba rusă», este IFSFB ÎS « Institutul de stat de limbă rusă А.S. Pușkin» (mai departe – Institutul), creată și valabilă în corespundere cu Legislația Federației Ruse.

2. Dispoziții generale
2.1 Subiectul respectivului Acord de utilizare prezentarea de către Institut a persoanei, care exercită accesul spre portalul «Educația în limba rusă» prin intermediul Internetului (mai departe – Utilizatorul), accesul la utilizarea Portalului și a serviciului cu condițiile, prezentate în respectivul Acord de utilizare.
2.2 Valabilitatea respectivului Acord de utilizare se extinde asupra întregii informații, material, service, plasate pe Portalul «Educația în limba rusă», modificările care urmează, asupra întregii informații, material și service, care în viitor vor fi publicate pe Portalul « Educația în limba rusă », dar la fel și asupra tuturor acțiunilor, pe care utilizatorul le întreprinde în utilizarea informației, materialelor, service-lor, plasate pe Portalul «Educația în limba rusă» și informația, materialele, service-le, care în viitor vor fi publictae pe Portalul «Educația în limba rusă».
2.2 Relația dintre Institut și Utilizator (mai departe – Părți, Parte) pot fi modificate suplimentar prin acte separate ale Institutului. Implimentarea astfel de documente suplimentare nu anulează valabilitatea respectivului Acord de utilizare.
2.3 Portalul «Educația în limba rusă» prezintă un content, accesul la care este contra plată. Relația dintre Institut și Utilizator la achitarea plății pentru content suplimentar se coordonează printr-un contract separat, încheiat între IFSFB ÎS « Institutul de stat de limbă rusă А.S. Pușkin» și Utilizatorul.
2.4 Acordul de utilizare poate fi completat, modificat de către Institut fără oarecare notă specială adresată Utilizatorului. Noua redactare a Acordului de utilizare intră în putere din momentul plasării ei în rețeaua de Internet pe adresa, numită în p. 1.4, dacă aceasta nu este prevăzută de noua redactare a Acordului de utilizare. Utilizarea de mai departe a Portalului «Educația în limba rusă» după modificările din Acordul de utilizare înseamnă pentru Utilizator aceste schimbări și/sau completări. Dacă Utilizatorul nu este de acord să urmeze respectivul Acord de utilizare, el trebuie să întrerupă utilizarea serviciilor Portalului «Educația în limba rusă».

3. Înregistrarea contului de către utilizator
3.1 Pentru a dispune de serviciile Portalului «Educația în limba rusă», Utilizatorul trebuie să treacă procedura de înregistrare, în rezultatul căreia pentru Utilizator va fi creat un cont propriu de utilizator și prezentate numele de autentificare și parola de accesare a Portalului «Educația în limba rusă».
3.2 La înregistrare pe Portal se obligă să prezinte informația completă și veritabilă despre sine la întrebările, care sînt propuse de forma înregistrării, și care conțin această informație în starea actuală. Dacă Utilizatorul prezintă informație greșită sau institutul are motive de neîncredere, că prezentarea de către Utilizator a informației nu este completă și/sau corectă, Institutul este în drept după vederile lui să blocheze sau să șteargă contul Utilizatorului și să interzică Utilizatorului utilizarea Portalului «Educația în limba rusă».
3.3 Institutul lasă după sine dreptul ca în orice moment să poată cere de la Utilizator confirmarea datelor, prezentate la înregistrare, și solicitarea conexiunii cu aceste documente de confirmare, neprezentarea cărora, poate fi egalată cu prezentarea informației incorecte și să tragă după sine, cele prevăzute în p. 3.2 ale Acordului de utilizare.
3.4 datele personale ale Utilizatorului, care se conțin în contul Utilizatorului, se păstrează și se prelucrează în corespundere cu condițiile Dispozițiile despre păstrarea datelor personale (Politica în relațiile datelor personale) și Politica de confidențialitate.
3.5 La înregistrare Utilizatorul individual își alege numele de autentificare (un nume simbolic unic a contului Utilizatorului) și parola de accesare a contului. Institutul este în drept să interzică utilizarea anumitor nume de autentificare, dar la fel și setarea cerințelor pentru numele de autentificare și parolă (lungimea, simboluri permise și a.m.d.).
3.6 Utilizatorul nu este în drept să transmită numele său de autentificare și parola persoanei a treia și desinestătăror poartă răspundere pentru securitatea și и asigurarea confidențialității numelui său de autentificare și a parolei, la fel și pentru acțiunile sale, întreprinse pe Portalul «Educația în limba rusă» din contul său. Pe lîngă acestea toate acțiunile din contul său de Utilizator se consoderă efectuate personal de către Utilizator, cu excluderea situațiilor, cînd Utilizatorul, în ordinea, prevăzută de p. 3.7 a respectivului Acord de utilizare, a anunțat Institutul despre accesul neautorizat pe Portalul «Educația în limba rusă» și utilizarea contului Utilizatorului și/sau despre oricare încălcare (suspectare a încălcărilor) a confidențialității parolei sale.
3.7. Utilizatorul este obligat imediat să anunțe Institutul despre orice situație de acces neautorizat a Portalului «Educația în limba rusă» și utilizarea contului de Utilizator și/sau despre orice încălcări (suspectare a încălcărilor) a confidențialității parolei sale. În scopul securității, Utilizatorul este obligat individual să efectueze încheierea asigurată a lucrului în contul său (service-ul «Ieșire») după finisarea pe Portalul «Educația în limba rusă». Institutul nu poartă răspundere pentru pierderea potențială sau distrugerea datelor, dar la fel și alte urmări de orice gen, care pot avea loc din cauza încălcării de către Utilizator a dispoziției acestei părți a Acordului de utilizare.
3.8. Institutul este în drept să blocheze sau să șteargă contul Utilizatorului, dar la fel și să interzică accesul cu utilizarea oricărui cont în service diferite ale Portalului, și să șteargă orice materiale fără nici o explicare, inclusiv în cazul încălcării de către Utilizator a condițiilor Acordului de utilizare sau condițiile altor documente, prevăzute de respectivul Acord de utilizare.
3.9 Acceptînd condițiile respectivului Acord de utilizare, Utilizatorul confirmă, că computerul său convine minimal sistemului de cerințe și că în el este instalat unul din browser-ii confirmați (Internet Explorer mai mult de 10 versiuni, Mozilla Firefox mai mult de 15 versiuni, Google Chrome mai mult de 30 de versiuni, Safari mai mult de 8 versiuni.) și Adobe flash-player.

4. Condițiile de utilizare a Portalului «Educația în limba rusă»
 • Institutul este în drept, în mod unilateral, să plaseze informația, materialele și service-le pe Portalul «Educația în limba rusă», să modifice și să șteargă informația, materialele și service-le, plasate pe Portalul «Educația în limba rusă».
 • Institutul este în drept, fără acordul de la Utilizatorului, să modifice Portalul «Educația în limba rusă» cu orice mijloace considerate binevenite, inclusiv să schimbe designul Portalului «Educația în limba rusă», condițiile de prezentare a serviciilor, să propună servicii noi, să întrerupă oferirea serviciilor, dar la fel și să întrerupă accesul la Portalul «Educația în limba rusă» în procesul promovării lucrărilor sus numite. În cazul deconectării accesului la Portalul «Educația în limba rusă» și/sau service într-o perioadă însemnată de timp (mai mult de 6 ore), Institutul anunță despre aceasta Utilizatorul cu prima ocazie.
 • Institutul este în drept să expedieze mesajul informațional, pe adresa electronică specificată de către utilizator în Acordul de utilizare.
 • Utilizatorul se obligă individual să-și asigure accesul la Internet și la plata traficului.
 • Utilizatorul garantează utilizarea Portalului în scopuri personale necomerciale.
 • Utilizatorul poartă răspundere față de acțiunea persoanei a treia, legate de utlizarea Portalului «Educația în limba rusă», inclusiv, dacă aceste acțiuni duc la încălcarea drepturilor și a intereselor legale persoanelor de rangul al treilea. La fel Utilizatorul poartă răspundere pentru respectarea legilor de utilizare a Portalului «Educația în limba rusă», inclusiv normele de drept internațional.

5. Materialele Utilizatorului. Materialelor persoanelor de rangul al treilea
5.1 Utilizînd serviciilor și service-lor Portalului «Educația în limba rusă», Utilizatorul poate plasa materialele create de el. Astfel Utilizatorul păstrează dreptul intelectual de creare de către el a materialelor și poartă pentru ele răspundere, inclusiv pentru corespunderea conținutului acestor material plasate de el în corelație cu legislația FR, cu normele de drept internațional, inclusiv responsabilitatea față de persoanele de rangul al treilea, inclusiv responsabilitate pentru încălcarea drepturilor intelectuale ale persoanelor de rangul al treilea.
 • Utilizatorul, plasînd materialele sale pe site, prezintă altor persoane dreptul non-exclusiv asupra utilizării lui în cadrul Portalului în scopuri personale necomerciale.
5.3 Institutul lasă după sine dreptul de a refuza în plasarea materialelor Utilizatorului, ștergerea materialelor, încălcare legislației FR valabile, normelor de drept internațional, dar la fel și a drepturilor intelectuale ale persoanelor de rangul al treilea.
5.4 Utilizînd serviciile și service-le Portalului «Educația în limba rusă», Utilizatorul obține accesul la materialele profesorilor, altor utilizatori și/sau persoanelor de rangul al treilea, posibilitatea de a utiliza aceste materiale. Institutul nu poartă răspundere pentru informațiile nelegale sau incorecte și materialele, plasate de către utilizatori.
5.5 Portalul «Educația în limba rusă» prezintă accesul prin intermediul link-urilor hipertextuale la alte web-siteuri, dar cu toate acestea Administratorul nu poartă răspundere pentru informația și materialele, plasate pe alte web-siteuri. Institutul nu poartă răspundere și nu oferă garanții referitoare la accesul altor web-siteuri, materialelor și utilizării lor.
5.6 Link-ul pentru alt web-site, produs, serviciu, service, informație, plasată pe Portalul «Educația în limba rusă», nu înseamnă aprobarea sau recomandarea datelor web-siteurilor, produselor, serviciilor. Utilizatorul este de acord cu aceea, că Insitutul nu poartă oarecare răspundere și nu nici o obligație în legătură cu reclama, care poate fi plasată pe Portalul «Educația în limba rusă».

6. Restricții privind utilizarea Portalului «Educația în limba rusă»
6.1 Utilizatorul nu are dreptul să copie, să descarce, să salveze pe oricare purtător de informație, să transmită, să răspîndească oricare informații sau materiale, plasate pe Portalul «Educația în limba rusă». Utilizatorul la fel nu are dreptul să modifice, să adapteze informația sau materialele, plasate pe Portalul «Educația în limba rusă».
6.2 Utilizatorul nu are dreptul să copie, să salveze, să răspîndească serviciile și service-le, accesibile pe Portal, în afară de situațiile, cînd o astfel de funcție în mod direct este prevăzută de Portalul «Educația în limba rusă» sau de service-ul corespunzător.
6.3 Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze Portalul «Educația în limba rusă»:
- pentru plasarea și/sau răspîndirea, descărcarea, expedierea, transmiterea contentului, în lipsa dreptului asupra acestor acțiuni în conformitate cu legislația sau cu oricare relații contractuale;
- pentru plasarea și/sau răspîndirea, descărcarea, expedierea, transmiterea materialelor și informațiilor, care sînt nelegale, răutăcioase, încalcă orice drept al persoanelor de rangul al treilea; face propagandă violenței, durității, invidiei și (sau) discriminării de rasă, a indiciilor naționale, de gen, lingvale, religioase, sociale; conțin informații neveridice și (sau) umilire la adresa persoanelor anumite, organizațiilor, organelor puterii; conțin elemente (sau este propagandă) de pornografie, erotica cu copii, reprezintă reclamă (sau este propagandă) pentru serviciile cu caracter sexual (inclusiv manipulate prin alt tip de servicii), explică ordinea realizării, primirii sau utilizării unui tip de substanță narcotică sau analoagele ei, obiecte explozibile sau oarecare arme, dar la fel și alte situații interzise de legislație;
- selectarea nesancționată și păstrarea datelor personale ale altor Utilizatori ai Portalului «Educația în limba rusă»;
- plasarea și/sau răspîndirea materialelor publicitare, spamelor, informațiilor despre sistemele cîștigurilor pe internet, a marketingului multiaspectual (de rețea) (MLM) de către alt Utilizator al Portalului în scopuri personale sau alte mijloace prin Portalul «Educația în limba rusă»;
- descărcarea, expedierea, transmiterea sau oricare alt mijloc de plasare și/sau răspîndire a oricăror materiale, care conțin viruși sau alte sau alte coduri computerizate, mape sau programe, care sînt concepute pentru încălcarea, distrugerea sau limitarea funcționalității oricărui computer sau tehnică telecomunicațională sau programe, pentru realizarea accesului nesancționat; a numelor de autentificare, ale parolelor și multe alte mijloace pentru obținerea accesului nesancționat la resursele contra plată din Internet, dar la fel și plasarea link-urilor despre informația expusă mai sus;
- utilizarea informației, primită pe Portalul «Educația în limba rusă» pentru realizarea acțiunilor necomerciale, tragerea foloaselor, sau pentru utilizarea mijloacelor neprevăzute de lege;
- copierea, sau alt mijloc de utilizare a părții programate a Portalului «Educația în limba rusă», la fel și designul lui;
- plasarea de Portalul «Educația în limba rusă» a datelor personale ale indivizilor de rangul al treilea fără acordul lor;
- schimbarea prin oricare mijloace a a părții programate a Portalului «Educația în limba rusă», a întreprinde acțiuni, direcționate pe modificarea funcționării și performanței Portalului«Educația în limba rusă»;
- încălcarea drepturilor și libertății altor utilizatori ai Portalului «Educația în limba rusă», și ale persoanelor de rangul al treilea.
6.4 În ciuda interdicției făcute, la utilizarea Portalului «Educația în limba rusă» Utilizatorul poate primi materialele, care pot citi conținutul informației publicitare, cu caracter ofensiv sau obscen, dar la fel și alte forme care sînt interzise, drepturile și/sau intereselor persoanelor de rangul al treilea.
În acest caz, dar la fel și în cazul descoperirii acestor încălcări ale drepturilor și/sau intereselor Utilizatorului în legătură cu utilizarea Portalului «Educația în limba rusă» și/sau serviciile lui, inclusiv plasarea nelegală a materialelor altor Utilizatori, urmează a anunța despre aceasta, prin trimiterea scrisorii-anunț pe adresa - support@pushkin.institute, cu prezentarea detailată a situațiilor de încălcare și link-ul hipertextual pe pagina Portalului «Educația în limba rusă», care conține materialele, care încalcă drepturile și/sau interesele Utilizatorului.
 • Utilizatorului îi este interzis să încalce performanța Portalului «Educația în limba rusă» și a service-lor lui.
 • Utilizatorul nu are dreptul să se prezinte drept altă persoană sau reprezentantul organizației și/sau comunității fără drepturile suficiente asupra acesteia, inclusiv drept colaborator al IFSFB ÎS « Institutul de stat de limbă rusă А.S. Pușkin» și a centrelor regionale, moderatori de forum, dar la fel să aplice oricare alte forme și mijloace nelegale de prezentare a altor persoane în rețea, dar la fel să inducă Utilizatorul sau Institutul în eroare referitoare la funcțiile lui, dar la fel proprietăți și caracteristici ale altor subiecte sau obiecte.
 • Institutul lasă după sine dreptul de a șterge orice materiale de pe Portalul «Educația în limba rusă» sau la timp să limiteze accesul la ele în ordine unilaterală fără explicarea motivelor.

7. Drepturi exclusive asupra contentului de pe Portalul «Educația în limba rusă»
 • Toate obiectele, disponibile cu ajutorul Portalului «Educația în limba rusă», inclusiv elementele de design, textele, materialele de studiu, imaginile grafice, ilustrațiile, video, audio, programele, baza de date, cursurile, și alte obiecte, sînt obiecte exclusve de drept ale IFSFB ÎS «Institutul de stat de limbă rusă А.S. Pușkin», alți deținători de drepturi, informația despre care este plasată pe obiectele corespunzătoare.
 • Utilizarea de către utilizator a conținutului Portalului «Educația în limba rusă» și a service-lor lui, dar la fel și a altor materiale în scopuri personale necomerciale sînt permise cu condiția salvării tuturor semnelor de protecție a dreptului de autor, drepturilor conexe, mărci comerciale, alte avize de autor, păstrarea numelui (sau al pseudonimului) autorului/nume deținătorului de drept în mod neschimbător, păstrarea obiectelor necorespunzătoare în mod neschimbător. Excepție pot fi situațiile, prevăzute direct de legislația în vigoare.
 • La citarea materialelor de pe Portalul «Educația în limba rusă», Utilizatorul se obligă a specifica link-ul pe Portalul «Educația în limba rusă».

8. Lipsa garanției. Responsabilitate.
 • Institutul nu garantează, că Portalul «Educația în limba rusă» nu conține greșeli, și la fel nu poartă nici o responsabilitate pentru pierderile directe sau indirecte, inclusiv serviciul neprimit în măsură totală, pierderea de profit, pierderea informației, apărută în rezultatul utilizării Portalului «Educația în limba rusă», inclusiv pentru greșelile posibile sau redactări, dar la fel și pentru performanța rețelei de Internet.
 • Institutul nu garantează, că Portalul «Educația în limba rusă» va corespunde cerințelor Utilizatorului; rezultatele, care vor fi primite din utilizarea Portalului «Educația în limba rusă», vor fi exacte și sigure; calitatea oricărui produs, serviciu, informație și material utilizat, primite din utilizarea Portalului «Educația în limba rusă», vor corespunde așteptărilor Utilizatorului; la fel nu garantează colaborarea reciprocă a Portalului «Educația în limba rusă» cu unica configurare a software-ului și a tehnicii Utilizatorului.
 • Utilizatorul individual poartă răspundere pentru urmăril posibile de utilizare a diferitelor materiale și/sau informații, disponibile cu ajutorul service-lor Portalului, inclusiv pentru pierderea, pe care aceasta poate să o aibă asupra computerului Utilizatorului sau persoanei a treia, pentru pierderea datelor sau oricare alt prejudiciu.
 • Alte prejudicii, pe care Utilizatorul le poate aduce prin unele încălcări intenționate sau din imprudență a oricărei poziții a respectivului Acord de Utilizare, dar la fel și ca urmare a accesului nesancționat la comunicările altui Utilizator, IFSFB ÎS «Institutul de stat de limbă rusă А.S. Pușkin», nu se compensează.
 • Institutul nu poartă răspundere pentru reținerea sau eșecul din procesul lucrului cu Portalul «Educația în limba rusă», care apar ca urmare a forței majore, dar la fel și în cazul oricărei neclarități în telecomunicare, în computere, în sisteme electronice sau altele asemănătoare.
 • Institutul nu poartă răspundere pentru fincționarea propriu-zisă a Portalului «Educația în limba rusă», în care, Utilizatorul nu are mijloace necesare tehnice și de programare pentru utilizarea, la fel nu poartă răspundere nici în asigurarea utilizatorilor cu aceste mijloace.
 • Institutul nu poartă răspundere și nu are obligații directe sau indirecte față de Utilizator în legătură cu alte posibilități sau pierderi apărute sau piedici indirecte, legate de oricare utilizare a Portalului, înregistrarea drepturilor de autor și a informației despre o astfel de înregistrare, produse sau servicii, disponibile pe sau primite prin site-urile externe sau resurse și alte contacte ale Utilizatorului, în care el a intrat, utilizînd informația plasată pe Portalul «Educația în limba rusă» sau link-urile de la resursele externe.

9. Încălcarea condițiilor din Acordul de utilizare
 • 9.1 La încălcarea condițiilor din Acordul de utilizare și/sau a cerințelor din legislația FR, Institutul lasă după sine dreptul de a bloca contul Utilizatorului în întregime, restricționînd sau întrerupînd oferirea serviciilor Portalului «Educația în limba rusă».
  • 9.1 La încălcarea condițiilor din Acordul de utilizare și/sau a cerințelor din legislația FR, Institutul lasă după sine dreptul de a bloca contul Utilizatorului în întregime, restricționînd sau întrerupînd oferirea serviciilor Portalului «Educația în limba rusă».
 • 9.2 Institutul nu poartă răspundere față de Utilizator sau față de persoanele de rangul al treilea pentru întreruperea accesului pe Portalul «Educația în limba rusă» în cazul încălcării de către Utilizator a oricărei dispoziții a respectivului Acord de utilizare sau al altui document, care conține condițiile utilizării Portalului «Educația în limba rusă», dar la fel și în cazul întreruperii activității de Portalul «Educația în limba rusă» sau din cauza defectelor tehnice sau ale problemelor.
  • 9.2 Institutul nu poartă răspundere față de Utilizator sau față de persoanele de rangul al treilea pentru întreruperea accesului pe Portalul «Educația în limba rusă» în cazul încălcării de către Utilizator a oricărei dispoziții a respectivului Acord de utilizare sau al altui document, care conține condițiile utilizării Portalului «Educația în limba rusă», dar la fel și în cazul întreruperii activității de Portalul «Educația în limba rusă» sau din cauza defectelor tehnice sau ale problemelor.

10. Alte dispoziții
10.1 Respectivul Acord de utilizare se reglează și se explică în corespundere cu legislația FR. Întrebările, care nu sînt reglate de respectivul Acord de utilizare, urmează să fie plasate în corespundere cu legislația Federației Ruse. Toate disputele posibile, care decurg din relații, reglate de respectivul Acord, se plasează în ordinea, determinată de legislația Federației Ruse în vigoare, în corespundere cu normele de drept ale legii ruse. În întreg textul respectivului Acord de utilizare, evident nu sînt specificate multe, iar prin termenul de «legislație» se înțelege legislația Federației Ruse.
10.2 În cazul recunoașterii anumitor dispoziții din respectivul Acord de utilizare ca a fi nevalabile și care nu au putere juridică, aceasta nu influențează asupra valabilității, implimentării și obligativității juridice ale altor dispoziții din Acordul de utilizare.
10.3 Lipsa de acțiune din partea Institutului în cazul încălcării de către Utilizator a dispozițiilor respectivului Acord de utilizare nu lezează Institutul de dreptul de a lua acțiuni de măsură întîrziate corespunzătoare cu interesele sale și a păstrării dreptului de autor asupra materialelor de pe Portalul «Educația în limba rusă» păstrate în corespundere cu legislația.