Колдонуучулук макулдашма


Колдонуучулук макулдашма Федералдык мамлекеттик бюджеттик билим берүү мекемеси Жогорку билим берүү (ФГБОУ ВО) «А.С. Пушкин атындагы Орус тили мамлекеттик институту» «Орус тилинде билим берүү» порталын колдонууда зарыл болгон шарттарды аныктаган юридикалык милдеттүү документ болуп саналат. Ал www.pushkininstitute.ru дареги боюнча Интернет тармагында жайлаштырылган.

1. «Орус тилинде билим берүү» порталы жөнүндө маалымат
1.1 «Орус тилинде билим берүү» порталы орус тилине аралыктан окутуунун платформасын, орус тили мугалимдеринин кесибин жогорулатуу боюнча аралыктан окутуу тутумун, орус тилин үйрөнгөн ар түрдүү курактагы адамдар үчүн көпчүлүк катышкан орус тилиндеги онлайн-курстарынын тутумун, жана порталдын колдонуучуларынын тематикалык карым-катташуусу үчүн социалдык тармактарды бириктүү максатында түзүлгөн.
1.2 «Орус тилинде билим берүү» порталы төмөнкү тейлөөлөрдү көрсөтөт:
1.2.1 А.С. Пушкин атындагы Орус тили мамлекеттик институтунун ишмердүүлүгү, РФнын аймагында окутуу тутуму, орус тилин үйрөнүү тармагындагы жаңылыктар жана иш-чаралар тууралуу маалымдоо;
1.2.2 ар түрдүү категориядагы колдонуучуларды орус тилине аралыктан окутуу;
1.2.3 орус тили мугалимдеринин кесибин жогорулатуу;
1.2.4 бардык каалоочулар үчүн орус тили билимин аныктоо.
1.4 «Орус тилинде билим берүү» порталы Интернеттин дүңдөшкөн тармагында www.pushkininstitute.ru. дареги боюнча жайлаштырылган.
1.5 «Орус тилинде билим берүү» порталы жайгашкан сайттын ээси жана администратору болуп, Россия Федерациясынын мыйзамдарына ыйлайык түзүлгөн жана аракетин жүргүзүп жаткан Федералдык мамлекеттик бюджеттик билим берүү мекемеси Жогорку билим берүү (ФГБОУ ВО) «А.С. Пушкин атындагы Орус тили мамлекеттик институту» (мындан ары – Институт) эсептелет.

2. Жалпы Жоболор
2.1 Берилген Колдонуучулук макулдашманын предмети болуп, Институт тарабынан «Орус тилинде билим берүү» порталына Интернет тармагынын жардамы менен кирүү мүмкүндүгүн ишке ашырган жакка (мындан ары – Колдонуучу), берилген Колдонуучулук макулдашмада жазылган шарттардын негизинде, Порталды жана анын тейлөөлөрүн колдонууга кирүү мүмкүндүгүн берүү саналат.
2.2 Берилген Колдонуучулук макулдашманын аракети «Орус тилинде билим берүү» порталында жайлаштырылган бардык маалыматтарга, материалдарга, сервистерге таралат, кийин алар «Орус тилинде билим берүү» порталында жарыяланат, ошондой эле Колдонуучу «Орус тилинде билим берүү» порталында жайлаштырылган маалыматтар, материалдар, сервистер жана кийин «Орус тилинде билим берүү» порталында жарыялана турган маалыматтар, материалдар, сервистерди колдонууда жасаган бардык иш-аракеттерге таралат.
2.2 Институт менен Колдонуучунун (мындан ары – Жактар, Жак) мамилелери Институт тарабынан өзүнчө кошумча документтер менен жөнгө салынат. Мындай кошумча документтерди колдонуу берилген Колонуучулук макулдашманын аракетин жокко чыгарбайт.
2.3 «Орус тилинде билим берүү» порталы акча төлөө аркылуу контент, кирүү мүмкүндүгүн берет. Төлөө контентин көрсөтүү боюнча Институт менен Колдонуучунун мамилеси Федералдык мамлекеттик бюджеттик билим берүү мекемеси Жогорку билим берүү (ФГБОУ ВО) «А.С. Пушкин атындагы Орус тили мамлекеттик институту» менен Колдонуучунун ортосунда түзүлгөн кошумча өз алдынча келишим менен жөнгө салынат.
2.4 Колдонуучулук макулдашма Институт тарабынан Колдонуучунун атайын билдирүүсүсүз эле кошумчаланат жана өзгөртүлөт. Колдонуучулук макулдашманын жаңы редакциясы аны Интернет тармагында 1.4 б. дареги боюнча жайлаштыруудан баштап күчүнө кирет, эгерде Колдонуучулук макулдашманын жаңы редакциясында башка каралбаса. Колдонуучулук макулдашманын өзгөртүүсүнөн кийин «Орус тилинде билим берүү» порталын андан ары пайдалануу Колдонуучунун бул өзгөрүүлөр жана/же толуктоолор менен макулдугун билдирет. Эгерде Колдонуучу берилген Колдонуучулук макулдашма менен макул болбосо, ал «Орус тилинде билим берүү» порталынын тейлөөлөрүн колдонууну тототушу керек.

3. Колдонуучунун каттоосу жана эсеп жазуусу
3.1 «Орус тилинде билим берүү» порталынын тейлөөлөрүн пайдалануу үчүн, Колдонуучу каттоо ишинен өтүүсү керек, натыйжада Колдонуучу үчүн өзгөчө эсеп жазуусу түзүлөт жана ага «Орус тилинде билим берүү» порталына кирүү мүмкүндүгү үчүн логин жана пороль берилет.
3.2 Каттоо учурунда Колдонуучу каттоо формасында берилген суроолор боюнча өзү тууралуу так жана толук маалыматты берүүгө, бул маалыматты маанилүү абалында сактоого милдеттенет. Эгерде Колдонуучу туура эмес маалыматты көрсөтсө, же Институттун Колдонуучу тарабынан көрсөтүлгөн маалыматтар толук жана/же так эмес деген негизи болсо, Институт өз ыктыярына жараша Колдонуучунун эсеп жазуусун блокировкалоого, же эсеп жазуусун жок кылууга, жана Колдонуучуга «Орус тилинде билим берүү» порталын пайдаланууга тыюу салууга укугу бар.
3.3 Институт Колдонуучудан каттоодо көрсөтүлгөн белгилерин каалаган учурда тастыктоону талап кылуу укугун өзүнө калтырат, жана ушуга байланыштуу далилдөөчү документтерди суроого укуктуу, ал эми документтерди көрсөтпөй коюу, так эмес маалыматтарды көрсөтүү менен барабар, жана Колдонуучулук макулдашманын 3.2 б. каралган натыйжага алып келет.
3.4 Колдонуучунун эсеп жазуусундагы Колдонуучунун жекече белгилери Жекече белгилерди коргоо жөнүндө Жобонун (Жекече белгилерге байланыштуу саясат) жана Купуя саясатынын шарттарына ылайык сакталат жана иштеп чыгарылат.
3.5 Каттоо учурунда Колдонуучу өз алдынча эсеп жазуусуна кирүү мүмкүндүгү үчүн өзүнө логин (Колдонуучунун эсеп жазуусунун өзгөчө белгилик аталышы) жана пороль тандайт. Институт белгилүү бир логиндерди колдонууга тыюу сала алат, ошондой эле логинге жана паролго (узундугу, жол берилген белгилер ж.б.) карата талаптарды коё алат.
3.6 Колдонуучу үчүнчү жактарга өзүнүн логинин жана паролун берүүгө укугу жок, өзүнүн логининин менен паролунун коопсуздугу жана купуялыгын камсыз кылууга өз алдынча жоопкерчиликтүү, ошондой эле «Орус тилинде билим берүү» порталында анын эсеп жазуусу менен жасалган бардык иш-аракеттерге жооптуу. Ошону менен бирге эле Колдонуучунун эсеп жазуусундагы бардык иш-аракеттер Колдонуучу тарабына жасалган болуп эсептелет, бир гана, Колдонуучу берилген Колдонуучулук макулдашманын 3.7 б. каралган тартибинде Институтту «Орус тилинде билим берүү» порталына Колдонуучунун эсеп жазуусун пайдалануу менен жана/же өзүнүн паролунун купуялуулугуна карата бузулуулар (бузулуу жөнүндө шек саноо) жөнүндө макул болбогон кирүү мүмкүндүгү тууралуу кабарлаган учурдан тышкары.
3.7. Колдонуучу «Орус тилинде билим берүү» порталына Колдонуучунун эсеп жазуусун пайдалануу аркылуу, жана/же өзүнүн паролунун купуялуулугуна карата бузулуулар (бузулуу жөнүндө шек саноо) боюнчамакул болбогон кирүү мүмкүндүгү болгондугу тууралуу Институтка дароо билдирүүгө милдеттүү. Коопсуздук максатында Колдонуучу «Орус тилинде билим берүү» порталы менен иштөөнүн аягында өзүнүн эсеп жазуусунда («Чыгуу» сервиси) коопсуздук аяктоо ишин өз алдынча ишке ашырат. Институт мүмкүн болгон белгилерди жоготуу жана бузуу үчүн жоопкерчилик албайт, ошондой эле Колдонуучу тарабынан Колдонуучулук макулдашманын жоболорунун бул бөлүгү бузулгандыгына байланыштуу келип чыккан башка мүнөздөгү натыйжалар боюнча да жооптуу эмес.
3.8. Институт Колдонуучунун эсеп жазуусун блокировкалоого жана жок кылууга укугу бар, ошондой эле Порталдын белгилүү бир сервистерине кандайдыр бир эсеп жазууларын пайдалануу менен кирүү мүмкүндүгүнө тыюу салалат, жана каалаган материалды себебин түшүндүрбөй туруп жок кыла алат, ошону менен бирге эле Колдонуучу тарабынан берилген Колдонуучулук макулдашмада каралган Колдонуучулук макулдашманын же башка документтердин шарттары бузулганда, кирүү мүмкүндүгүнө тыюу салалат.
3.9 Берилген Колдонуучулук макулдашманын шарттарын кабыл алуу менен, Колдонуучу анын компьютери төмөнкү чектеги тутумдук талаптарга жооп бере аларын, жана анда көрсөтүлгөн браузерлердин (Internet Explorer 10дон ашуун түрү, Mozilla Firefox 15тен ашуун түрү, Google Chrome 30дан ашуун түрү, Safari 8ден ашуун түрү.) бири жана Adobe flash-плеер орнотулганын тастыктайт.
4. «Орус тилинде билим берүү» порталын пайдалануунун шарттары
4.1 Институт бир тараптуу тартипте «Орус тилинде билим берүү» порталына маалыматты, материалдарды жана сервистерди жайлаштырууга, «Орус тилинде билим берүү» порталында жайлаштырылган маалыматты, материалдарды жана сервистерди өзгөртүүгө жана жок кылууга укуктуу.
4.2 Институт Колдонуучу менен макулдашпай туруп, «Орус тилинде билим берүү» порталын түрүн өз ыктыярына жараша каалаган жолдор менен өзгөртө алат, ошону менен бирге эле «Орус тилинде билим берүү» порталынын дизайнын, тейлөө көрсөтүү шарттарын өзгөртө алат, жаңы тейлөөлөрдү сунуштай алат, көрсөтүлгөн тейлөөлөрдү токтото алат, ошондой эле жогоруда белгиленген иштерди жүргүзүүдө «Орус тилинде билим берүү» порталына кирүү мүмкүндүгүн үзүп таштоого укуктуу. «Орус тилинде билим берүү» порталына жана/же сервиске жетишинче убакыт аралыгында (6 сааттан ашык) кирүү мүмкүндүгү өчүрүлгөндө, Институт мындай мүмкүнчүлүктөр болгон учурда, Колдонуучуну кабарлайт.
4.3 Институт Колдонуучунун макулдугу менен Колдонуучу тарабынан көрсөтүлгөн электрондук почтанын дарегине маалыматтык билдирмелерди жиберүүгө укуктуу.
4.4 Колдонуучу өз алдынча өзүн Интернетке кирүү мүмкүндүгүн камсыздандырууга жана жана трафикти төлөөгө милдеттенет.
4.5 Колдонуучу Порталды жеке коммерциялык эмес максаттарда пайдаланууну кепилдейт.
4.6 Колдонуучу «Орус тилинде билим берүү» порталын пайдалануу менен байланышкан өзүнүн иш-аракеттери үчүн үчүнчү жактардын алдында жооптуу, ошону менен бирге эле, эгерде мындай иш-аракеттер үчүнчү тараптын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузууга алып келсе. Ошондой эле Колдонуучу «Орус тилинде билим берүү» порталын пайдаланууда мыйзамдарды жана эл аралык укуктун ченемдерин сактоого жооптуу.

5. Колдонуучунун материалдары. Үчүнчү жактардын материалдары
5.1 «Орус тилинде билим берүү» порталынын тейлөөлөрүн жана сервистерин пайдалануу менен, Колдонуучу өзү жараткан материалдарды жайлаштыра алат. Муну менен бирге Колдонуучу өзү жараткан материалга акыл-ой укугун сактайт жана алар үчүн жооптуу, ошондой эле ал жарыялаган материалдардын мазмуну РФнын колдонулуп жаткан мыйзамдарына, эл аралык укуктун ченемдерине туура келерине жооп берет, үчүнчү жактардын алдындагы жооптуулукту жана үчүнчү жактардын акыл-ой укуктарын бузуу үчүн жооптуулукту эске алат.
Колдонуучу өзүнүн материалдарын сайтта жайлаштыруу менен, башкаларга аларды Порталдын карамагында жеке коммерциялык эмес максаттарда гана пайдаланууга укук берет.
5.3 Институт Колдонуучунун материалдарын жайлаштыруудан баш тартуу, РФнын колдонулуп жаткан мыйзамдарын, эл аралык укук ченемдерин бузган материалдарды жок кылуу укугун, ошондой эле үчүнчү жактардын акыл-ой укуктарын өзүнө калтырат.
5.4 «Орус тилинде билим берүү» порталынын тейлөөлөрүн жана сервистерин пайдалануу менен, Колдонуучу мугалимдердин, башка колдонуучулардын жана/же үчүнчү жактардын материалдарына кирүү мүмкүндүгүн, аларды пайдалануу мүмкүндүгүн алат. Институт колдонуучулар тарабынан жайлаштырылган так эмес же мыйзамга ылайык эмес материалдарга жана маалыматтарга жооптуу эмес.
5.5 «Орус тилинде билим берүү» порталы гипертексттик ссылкалар аркылуу башка веб-сайттардын көрөңгөлөрүнө кирүү мүмкүндүгүн берет, мындай учурда Администратор бул веб-сайттарда жайлаштырылган маалыматтар жана материалдар үчүн жооптуу эмес. Институт тараптык веб-сайттарга кирүү мүмкүндүгүнө, материалдарына жана аларды пайдаланууга жооптуу эмес жана кепилдик бербейт.
5.6 «Орус тилинде билим берүү» порталында жайлашкан тараптык веб-сайтка, азыкка, тейлөөгө, сервиске, маалыматка көрсөтүлгөн ссылка берилген веб-сайттарга, азыкка, тейлөөгө карата жактыруу же сунуштоо болуп саналбайт. Колдонуучу «Орус тилинде билим берүү» порталында жайлаштырыла ала турган жарнамага байланышкан кандайдыр бир жоопкерчиликти жана кандайдыр бир милдеттемелерди Институт өзүнө албастыгына макул.
6. «Орус тилинде билим берүү» порталын колдонуу боюнча чектөөлөр
6.1 Колдонуучу «Орус тилинде билим берүү» порталында жайлаштырылган каалаган маалыматтарды жана материалдарды көчүрүүгө, жүктөп алууга, ар кандай каражаттарга сактап алууга, берүүгө, таркатууга укугу жок. Ошондой эле Колдонуучу «Орус тилинде билим берүү» порталында жайлаштырылган маалыматтарды жана материалдардын түрүн өзгөртүүгө, ыңгайлаштырууга укугу жок.
6.2 Колдонуучу Порталдагы тейлөөлөрдү жана сервистерди көчүрүүгө, сактоого, таркатууга укугу жок, бир гана, мындай аракеттер түздөн түз «Орус тилинде билим берүү» порталында же тиешелүү сервисте каралган учурлардан тышкары.
6.3 Колдонуучу «Орус тилинде билим берүү» порталын пайдаланууга төмөнкү учурларда укугу жок:
- мыйзамдарга же кандайдыр бир келишимдик мамилелерге ылайык, жайлаштырууга жана/же таркатууга, жүктөп алууга, экинчи дарекке жөнөтүүгө, контентти берүүгө укугу жок болсо;
- жайлаштырууга жана/же таркатууга, жүктөп алууга, экинчи дарекке жөнөтүүгө, мыйзамсыз, зыян, үчүнчү жактардын укуктарын бузган материалдарды жана маалыматтарды берип коюуга; ошондой эле алар зомбулукту, ырайымсыздыкты, жек көрүүчүлүктү жана (же) өңүнө, улутуна, жынысына, тилине, диний ишенимине, социалдык белгилерине карата басмырлоону үгүттөсө; белгилүү адамдардын, уюмдардын, бийлик органдарынын дарегине анык эмес маалыматтар жана (же) кордоо болгондо; порнографиянын белгилерин (же үгүттөө болуп саналса), жаш балдар эротикасын, жыныстык мүнөздөгү тейлөөлөрдү (ошондой эле башка тейлөөлөргө жамынып алып) жарнама кылса (же үгүттөө болуп саналса), баңги заттарын же алардын окшоштуктарын, жарылуучу же башка куралдарды даярдоонун тартибин, пайдалануусун түшүндүргөн белгилер, ошондой эле башка мыйзамдар тарабынан тыюуу салынган учурлар болсо;
- Порталдын башка Колдонуучуларына жарнамалык материалдарды, спамдарды, интернет аркылуу акча табуу, тармактык маркетинг (MLM) тутумдары тууралуу маалыматтарды жеке кат-билдирмелер же «Орус тилинде билим берүү» порталы аркылуу жайлаштырууга жана/же таркатууга;
- Интернеттеги акы төлөнгөн көрөңгөлөргө макул болбогон кирүү мүмкүндүгүн алуу максатында логин, пароль ж.б. каражаттарды алуу үчүн, каалаган компьютер, же телекоммуникациялык жабдуулар, же программаларды буза турган, жок кыла турган, же иш-аракетин чектей турган кандайдыр бир вирус же башка компьютердик код, файл, же программаларды жүктөө, башка дарекке жөнөтүү, же каалаган башка жолдор менен жайлаштыруу жана таркатууга;
6.4 Белгиленген тыюу салууларга карабастан, «Орус тилинде билим берүү» порталын пайдаланууда Колдонуучу жарнамалык, кордоочулук же адепсиздик деп эсептеген маалыматтарды, ошондой эле үчүнчү жактардын укуктарын жана/же кызыкчылыктарын бузган материалдарды алышы мүмкүн.
Мындай учурларда, ошондой эле «Орус тилинде билим берүү» порталын жана/же анын тейлөөлөрүн пайдалануу менен байланыштуу Колдонуучунун укуктарынын жана/же кызыкчылыктарынын бузулуусу болгон учурларда, ошону менен бирге эле башка Колдонуучулар тарабынан мыйзамсыз материалдарды жайлаштыруу учурларында, бул туурасында жазуу билдирүү түрүндө - support@pushkin.institute дарегине, бузулуулардын жагдайларын так баяндоо менен, жана Колдонуучулардын укуктары жана/же кызыкчылыктары бузулган учурдагы материалдар сакталган гипертексттик ссылка менен «Орус тилинде билим берүү» порталынын бетине кабарлоо керек.
Колдонуучуга «Орус тилинде билим берүү» порталынын жана анын сервистеринин иштөө жөндөмүн бузууга тыюу салынат.
6.5 Колдонуучу өзүн башка адам же уюмдун жана/же коомдун өкүлү катары көрсөтүүгө укугу жок, ошондой эле Федералдык мамлекеттик бюджеттик билим берүү мекемеси Жогорку билим берүү (ФГБОУ ВО) «Пушкин атындагы Орус тили мамлкекеттик институтунун» жана аймактык борборлордун кызматкери, форумдардын модераторлору катары көрсөтүүгө укугу жок, ошондой эле тармактагы башка жактардын мыйзамсыз өкүлчүлүктөрүнүн каалаган башка формаларын жана жолдорун колдонууга, ошону менен бирге эле Колдонуучуну же Институтту өздөрүнүн ыйгарым укуктары жана кандайдыр бир субъекттердин жана объектердин касиеттери жана мүнөздөмөлөрү менен адаштырууга укугу жок.
6.6 Институт «Орус тилинде билим берүү» порталынан каалаган материалдарды жок кылуу же бир тараптуу тартипте себебин түшүндүрбөй туруп, убактылуу порталга кирүү мүмкүндүгүн чектөө укугун өзүнө калтырат.
7. «Орус тилинде билим берүү» порталынын контентине өзгөчө укуктар
7.1 «Орус тилинде билим берүү» порталынын жардамы аркылуу ачык болгон бардык объектилер, ошондой эле дизайндын бөлүктөрү, тексттер, окуу материалдары, графикалык чиймелер, иллюстрациялар, видео, аудио, программалар, маалымат топтому, курстар ж.б. объектилер Федералдык мамлекеттик бюджеттик билим берүү мекемеси Жогорку билим берүү (ФГБОУ ВО) «Пушкин атындагы Орус тили мамлкекеттик институтунун», башка Укуктук ээлердин, алар тууралуу тиешелүү объектилерде маалымат жайлаштырылган, өзгөчө укуктагы объектилери болуп саналат.
7.2 Колдонуучулук макулдашманын 7.1 б. көрөтүлгөн «Орус тилинде билим берүү» порталынын бардык материалдарын, ошондой эле «Орус тилинде билим берүү» порталынын кандайдыр бир бөлүктөрүн пайдалануу, тигил же бул сервис тарабынан сунушталган кызматтын алкагында гана мүмкүн. «Орус тилинде билим берүү» порталынын мазмунунун эч бир бөлүктөрү, ошондой эле «Орус тилинде билим берүү» порталында жайлаштырылган каалаган контент Институттун, Укуктуу ээнин алдын ала уруксатысыз башка жол менен пайдаланылбайт.
7.3 Колдонуучу тарабынан «Орус тилинде билим берүү» порталынын жана анын сервистеринин мазмунун, ошондой эле башка каалаган материалдарды жеке коммерциялык эмес максатта колдонууга, төмөнкү шарттар сакталганда гана жол берилет: автордук укуктун, чектеш укуктардын бардык белгилерин, товардык белгилерди, автордук туурасында башка билдирмелерди сактоо, автордун/укуктуу ээнин атын (же лакаб аты) өзгөртүлбөгөн түрдө сактоо, тиешелүү объекти өзгөртүлбөгөн түрдө сактоо. Колдонулуп жаткан мыйзамдарда каралган учурлар гана өзгөчө абалды түзөт.
7.4 Колдонуучу «Орус тилинде билим берүү» порталынын материалдарынан үзүндү келтирүүдө «Орус тилинде билим берүү» порталына ссылка көрсөтүүгө милдеттенет.

8. Кепилдиктин жок болуусу. Жоопкерчилик
8.1 Институт «Орус тилинде билим берүү» порталында жаңылыштык жок деп кепилдик бербейт, ошондой эле түз же кыйыр зыяндарга, буга кошо «Орус тилинде билим берүү» порталын пайдаланууда толук көлөмдө албаган төйлөө, коё берилген пайдалуулук, маалыматты жоготуу, муну менен бирге эле кетирилген каталар, Интернет тармагынын иштөө жөндөмү үчүн жооптуу эмес.
8.2 Институт «Орус тилинде билим берүү» порталы Колдонуучунун талаптарына жооп берет деп; «Орус тилинде билим берүү» порталынын пайдалануунун натыйжасында алынган жыйынтыктар так жана ишенимдүү болоруна; «Орус тилинде билим берүү» порталынын колдонуу менен кандайдыр бир натыйжанын, тейлөөнүн, маалыматтын жана колдонуучулук материалдардын сапаты Колдонуучунун күтүүлөрүнө жооп берет деп, кепилдик бербейт; ошондой эле «Орус тилинде билим берүү» порталынын программалык камсыздоонун өзгөчө конфигурациясы жана Колдонуучунун жабдуулары менен биргелешкен ишине кепилдик бербейт.
8.3 Колдонуучу Порталдын сервистеринин жардамы аркылуу ачык болгон каалаган материалды жана/же маалыматты пайдалануунун аркасындагы натыйжаларга, ошондой эле Колдонуучунун жана үчүнчү жактардын компьютерлерине белгилердин жок болуусу же каалаган башка зыянддардын айынан алып келе турган залалдар үчүн, өз алдынча жооптуу болот.
8.4 Колдонуучу берилген Колдонуучулук макулдашманын каалаган жоболорун атайылап же байкабай бузуп алганда келтирилген зыяндар, ошондой эле башка Колдонуучусунун коммуникациясына макул болбогон кирүү мүмкүндүгүнүн натыйжасында болгон чыгымдарды Федералдык мамлекеттик бюджеттик билим берүү мекемеси Жогорку билим берүү (ФГБОУ ВО) «Пушкин атындагы Орус тили мамлкекеттик институту» төлөбөйт.
8.5 Институт «Орус тилинде билим берүү» порталы менен иштөө аракетинде болгон кармалуулар же жаңылуулар үчүн жооп бербейт, ошондой эле телекоммуникациялык, компьютердик, электрдик жана башка шайкеш тутумдардагы кемчиликтер үчүн да жооптуу эмес.
8.6 Институт «Орус тилинде билим берүү» порталынын иштөөсүнө тиешелүү, эгерде Колдонуучунун аны пайдалануу үчүн зарыл болгон техникалык жана программалык каражаттары жок болсо, жоопкерчиликтүү эмес, ошондой эле колдонуучуну мындай каражаттар менен камсыздандырууга милдеттүү эмес.
8.7 Институт Порталдын мазмуну, автордук укуктарды каттоо жана бул каттоо тууралуу маалыматтар, сырткы сайттар, же көрөңгөлөр, же Колдонуучунун башка белгилери менен алынган, буга ал «Орус тилинде билим берүү» порталында жайлаштырылган маалыматты же сырткы көрөңгөлөргө болгон ссылканы колдонуу аркылуу кирген, товарлар жана тейлөөлөр менен байланыштуу келип чыккан жоготуулар же кыйыр чыгашалар үчүн Колдонуучунун алдында жооптуу эмес жана эч кандай түз же кыйыр милдеттемелери жок.

9. Колдонуучулук макулдашманын шарттарынын бузулуусу
  • 9.1 Институт Колдонуучулук макулдашманын жана/же РФнын мыйзамдарынын талаптарынын шарттарынын бузулуусунда, Колдонуучунун эсеп жазуусун толугу менен блокировкалоо, «Орус тилинде билим берүү» порталынын тейлөөлөрүн чектөө же токтотуу укугун өзүнө калтырат.
    • 9.1 Институт Колдонуучулук макулдашманын жана/же РФнын мыйзамдарынын талаптарынын шарттарынын бузулуусунда, Колдонуучунун эсеп жазуусун толугу менен блокировкалоо, «Орус тилинде билим берүү» порталынын тейлөөлөрүн чектөө же токтотуу укугун өзүнө калтырат.
  • 9.2 Институт Колдонуучу тарабынан берилген Колдонуучулук макулдашманын же «Орус тилинде билим берүү» порталын пайдалануу шарттары көрсөтүлгөн башка документтин каалаган жобосу бузулган учурда, ошондой эле «Орус тилинде билим берүү» порталынын иш-аракети токтогондо же техникалык бузуктар жана көйгөйлөрдүн себебине байланыштуу учурларда «Орус тилинде билим берүү» порталына кирүү мүмкүндүгүнүн токтотулушу үчүн Колдонуучунун же үчүнчү жактардын алдында жоопкерчилик албайт.
    • 9.2 Институт Колдонуучу тарабынан берилген Колдонуучулук макулдашманын же «Орус тилинде билим берүү» порталын пайдалануу шарттары көрсөтүлгөн башка документтин каалаган жобосу бузулган учурда, ошондой эле «Орус тилинде билим берүү» порталынын иш-аракети токтогондо же техникалык бузуктар жана көйгөйлөрдүн себебине байланыштуу учурларда «Орус тилинде билим берүү» порталына кирүү мүмкүндүгүнүн токтотулушу үчүн Колдонуучунун же үчүнчү жактардын алдында жоопкерчилик албайт.

10. Башка жоболор
10.1 Берилген Колдонуучулук макулдашма Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат жана түшүндүрүлөт. Берилген Колдонуучулук макулдашма аркылуу жөнгө салынбаган маселелер, Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык чечилиши керек. Берилген Макулдашма аркылуу жөнгө салынган мамилелерден улам келип чыккан бардык мүмкүн болгон талаштар, россиялык укуктун укуктук ченемдерине ылайык, Россия Федерациясынын колдонулуп жаткан мыйзамдары тарабынан бекитилген тартипте чечилет. Берилген Колдонуучулук макулдашманын текстти боюнча, эгерде башка көрсөтүлбүсө, «мыйзамдар» термини деп Россия Федерациясынын мыйзамдары эсептелет.
10.2 Берилген Колдонуучулук макулдашманын кандайдыр бир жоболору жарабас жана юридикалык күчкө ээ эмес деп таанылган учурлар, Колдонуучулук макулдашманын башка жоболорунун аныктыгына, келишүүсүнө жана юридикалык милдеттүүлүгүнө эч кандай таасир бербейт
10.3 Институттун Колдонуучу тарабынан берилген Колдонуучулук макулдашманын жоболору бузулган учурлардагы аракетсиздиги, Институтту өзүнүн кызыкчылыктарын коргоо жана мыйзамдарга ылайык корголгон «Орус тилинде билим берүү» порталынын материалдарынын автордук укугун коргоо үчүн, белгилүү убакыт өткөндөн кийин деле аракеттерди жасоодон чектебейт.