Օգտագործման համաձայնագիր


Օգտագործման համաձայնագիրը պայմաններ որոշող իրավաբանական անհրաժեշտ փաստաթուղթ է, որով անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Կրթություն ռուսերեն» ՊՖԲԿՀ «Ա․Ս․Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի ինստիտուտը» www.pushkininstitute.ru. համացանցային հասցեում տեղադրված գլխամուտքից (պորտալ) օգտվելիս։
Գրանցում իրականացնելով «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքում և օգտագործելով «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքի ընձեռած ծառայությունները՝ Դուք հաստատում եք Ձեր համաձայնությունը Օգտագործման համաձայնագրի պայմաններն ամբողջությամբ, առանց որևէ սահմանափակումների։ Այդ պայմաններին չհամաձայնելու դեպքում Օգտվողը պետք է ձեռնպահ մնա «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքից օգտվելուց։

1. Տեղեկատվություն «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի մասին
1.1 «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքն ստեղծվել է ռուսերենի հեռակառավար ուսուցման հենահարթակի միավորման, ռուսերեն դասավանդողների հեռակառավար որակավորման բարձրացման համակարգի, ռուսերեն սովորող տարբեր տարիքի մարդկանց համար ռուսերենի մասսայական առցանց դասընթացների համակարգի և Գլխամուտքից օգտվողների թեմատիկ շփումների հասարակական կապի նպատակներով։
1.2 «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքը տրամադրում է հետևյալ ծառայությունները․
1.2.1 տեղեկացում Ա․Ս․Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի պետական ինստիտուտի գործունեության, ՌԴ տարածքում ուսուցման համակարգի, ռուսերենի ուսումնասիրության բնագավառում միջոցառումների և նորությունների մասին․
1.2.2 ռուսերենի հեռակառավար ուսուցում տարբեր կարգի ունկնդիրներին․
1.2.3 ռուսերեն դասավանդողների որակավորման բարձրացում․
1.2.4 ռուսերենի իմացությունների սահմանում բոլոր ցանկացողների համար․
1.4 «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքը տեղադրված է համացանցային www.pushkininstitute.ru. մեծամաշտաբ ցանցի հասցեում։
1.5 Կայքի տերը և պատասխանատու կառավարիչը, որում տեղադրված է «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքը, հանդիսանում է ըստ ՌԴ օրենսդրության ստեղծված և գործող ՊՖԲԿՀ «Ա․Ս․Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի ինստիտուտը» (այսուհետ՝ Ինստիտուտ)։

2. Ընդհանուր դրույթները
2.1 Առկա Օգտագործման համաձայնագրի առարկան Ինստիտուտի կողմից դեպի «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտք մուտք իրականացնող անձի տրամադրումն է (հետագայում՝ Օգտվող), Գլխամուտքից և նրա ծառայություններից օգտվելու համացանցային մուտքի թուլտվությունը՝ ըստ Օգտագործման համաձայնագրի պայմանների։
2.2 Առկա Օգտագործման համաձայնագրի գործողությունները տարածվում են «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքում տեղադրված ողջ տեղեկատվության, նյութերի, ծառայությունների վրա, որոնք հետագայում պետք է հրապարակվեն «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքում։
2.2 Ինստիտուտի և Օգտվողի (այսուհետ՝ Կողմեր և Կողմ) հարաբերությունները կարող են լրացուցիչ ձևով կարգավորվել Ինստիտուտի առանձին փաստաթղթերով։ Լրացուցիչ նման փաստաթղթերի կիրառումը չի փոխում առկա Օգտագործման համաձայնագրի գործողությունները։
2.3 «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքը տրամադրում է տեղեկատվական պաշարի համալրում (կոնտենտ), որի մուտքը վճարովի է։ Ինստիտուտի և Օգտվողի հարաբերությունները վճարովի տեղեկատվական պաշարի համալրման տրամադրման առումով կարգավորվում է ՊՖԲԿՀ «Ա․Ս․Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի ինստիտուտի» և Օգտվողի միջև ինքնակա պայմանագրով։
2.4 Օգտագործման համաձայնագիրը կարող է համալրվել, փոփոխվել Ինստիտուտի կողմից առանց Օգտվողին որևէ հատուկ ծանուցման։ Օգտագործման համաձայնագրի նոր խմբագրությունը ուժի մեջ է առնվում համացանցում 1․4 կ․նշված հասցեում տեղադրվելու պահից, եթե մեկ ուրիշը նախատեսված չէ Օգտագործման համաձայնագրի նոր խմբագրության կողմից։ Օգտագործման համաձայնագիրը փոփոխություններից հետո «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքի հետագա օգտագործումը նշանակում է պահպանել ներկա Օգտագործման համաձայնագիրն այդ փոփոխություններով և/կամ լրացումներով։ Եթե Օգտվողը համաձայն չէ պահպանել առկա Օգտագործման համաձայնագիրը, պետք է դադարեցնի օգտվել «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքի ծառայություններից։

3. Օգտվողի գրանցումը և հաշվառումային գրանցումը։
3.1 «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքի ծառայություններից օգտվելու համար Օգտվողին անհրաժեշտ է անցնել հաշվառման մի քանի գործողություններ, որի արդյունքում Օգտվողի համար կստեղծվի յուրահատուկ հաշվառումային գրանցում և կտրվի գաղտնագիր և գաղտնաբառ «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքի մուտքի համար։
3.2 Գրանցվելիս Օգտվողը պարտավորվում է տրամադրել ստույգ և ամբողջական տեղեկատվություն իր մասին՝ գրանցման առաջարկված ձևով, և պահել այդ տեղեկատվությունը գործող վիճակում։ Եթե Օգտվողը տրամադրում է ոչ ճիշտ տեղեկատվություն և կամ Ինստիտուտն ունի հիմքեր ենթադրելու, որ տրամադրված տեղեկատվությունը ամբողջական չէ և/կամ ստույգ չէ, Ինստիտուտն իրավունք ունի ըստ իր հայեցողության արգելափակելու կամ հեռացնելու Օգտվողի հաշվառումային գրանցումը և մերժելու նրան օգտվել «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքի ծառայություններից։
3.3 Ինստիտուտն իրավունք ունի ցանկացած պահին պահանջել Օգտվողից հաշվառման մեջ նշված տվյալների հաստատում և դրա հետ կապված՝ հարցնել հաստատող փաստաթղթեր, որոնց չներկայացնելը կարող է հավասար լինել ոչ ստույգ տեղեկատվություն տրամադրելուն և հետևանքներ առաջ բերել՝ նախատեսված Օգտագործման համաձայնագրի 3.2 կ․։
3.4 Օգտվողի հաշվառումային գրանցման մեջ պարունակվող անհատական տվյալները պահվում և մշակվում են ըստ Անհատական տվյալների պահպանման (Անհատական տվյալների քաղաքականության առումով) և գաղտնապահական քաղաքականության դրույթերի պայմանների։
3.5 Գրանցվելիս Օգտվողն ինքնուրույն է ընտրում գաղտնաբառը և գաղտնագիրը (Օգտվողի հաշվառումային գրանցման յուրատիպ խորհրդանշային անուն) հաշվառումային գրանցման մուտքի համար։ Ինստիտուտն իրավասու է արգելելու որոշակի գաղտնաբառերի օգտագործումը, ինչպես նաև սահմանելու գաղտնաբառի և գաղտնագրի պահանջները (երկարություն, թույլատրելի նշաններ և այլն)։
3.6 Օգտվողն իրավունք չունի փոխանցելու իր գաղտնաբառն ու գաղտնագիրը երրորդ անձանց և ինքնուրույն է կրում պատասխանատվությունը իր գաղտնաբառի և գաղտնագրի գաղտնապահականության անվտանգության և ապահովության, ինչպես նաև «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքի իր հաշվառումային գրանցման տակ արված բոլոր գործողությունների համար։ Ընդ որում, Օգտվողի հաշվառումային գրանցման տակ արված բոլոր գործողությունները համարվում են իր իսկ Օգտվողի կողմից արված, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Օգտվողը, ըստ Օգտագործման համաձայնագրի 3.7 կ․ կարգի, հաշվառումային գրանցումից օգտվելով՝ Օգտվողը ինստիտուտին ծանուցել է «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքի չթույլատրված մուտքի և/կամ գաղտնաբառի խորհրդապահականության ցանկացած խախտման (խախտման կասկածի) մասին։
3.7. Օգտվողը պարտավոր է անմիջապես ծանուցել Ինստիտուտին «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտք չթույլատրված մուտքի և/կամ գաղտնաբառի խորհրդապահականության ցանկացած խախտման (խախտման կասկածի) մասին։ Անվտանգության նպատակով Օգտվողը պարտավոր է ինքնուրույն իրականացնել անվտանգ ամփոփում իր հաշվառումային գրանցման տակ («Ելք» ծառայություն) աշխատանքից մինչ «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքի աշխատանքի վերջը։ Ինստիտուտը պատասխանատվություն չի կրում տվյալների կամ այլ բնույթի հետևանքների հնարավոր կորուստների կամ վնասների համար, որոնք կարող են տեղի ունենալ Օգտվողի կողմից Օգտագործման համաձայնագրի այս մասի դրույթների խախտումների հետևանքով։
3.8. Ինստիտուտն իրավունք ունի արգելափակելու կամ հեռացնելու հաշվառումային գրանցումը, ինչպես նաև արգելելու որևէ հաշվառումային գրանցման օգտագործման մուտքը դեպի որոշակի Գլխամուտքի ծառայություն և հեռացնելու ցանկացած նյութեր առանց բացատրելու պատճառները, այդ թվում՝ Օգտվողի կողմից Օգտագործման համաձայնագրի պայմանների կամ Ներկա Օգտագործման համաձայնագրի նախատեսված այլ փաստաթղթերի խախտման դեպքերը։
3.9 Ընդունելով ներկա Օգտագործման համաձայնագրի պայմանների՝ Օգտվողը հաստատում է, որ իր համակագիչը բավարարում է նվազագույն համակարգային պահանջները և նրանում տեղադրված է օժանդակող поддерживаемых բրաուզեր /ծրագրային կիրառական մատակարար/ (Internet Explorer 10-ից ավելի մեկնակերպեր, Mozilla Firefox 15-ից ավելի մեկնակերպեր, Google Chrome 30-ից ավելի մեկնակերպեր, Safari 8-ից ավելի մեկնակերպեր) և Adobe flash-плеер.
4. «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքի օգտագործման պայմանները
4.1 Ինստիտուտն իրավունք ունի միակողմանի կարգով «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքում տեղադրելու տեղեկատվություն, նյութեր և ծառայություններ, փոխելու և հեռացնելու «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքում տեղադրված տեղեկատվությունը, նյութերը և ծառայությունները։
4.2 Ինստիտուտն իրավունք ունի ըստ իր հայեցողության ցանկացած միջոցներով ձևափոխել «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքը առանց Օգտվողի հետ համաձայնեցման, այդ թվում՝ փոխել «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտքի ձևավորումը, ծառայությունների տրամադրման պայմանները, առաջարկել նոր ծառայություններ, դադարեցնել ծառայությունների տրամադրումը, ինչպես նաև վերոնշյալ աշխատանքների անցկացման գործընթացում ընդհատել մուտքը դեպի «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտք։ «Կրթություն ռուսերեն» գլխամուտք և/կամ ծառայություն մուտքի նշանակալի ժամանակով անջատման դեպքում (6 ժամից ավելի), Ինստիտուտը հնարավորություն ունենալու պարագայում տեղեկացնում է այդ մասին Օգտագործողին։
4.3 Ինստիտուտն իրավունք ունի առաքելու տեղեկատվական հաղորդումներ՝ Օգտվողի կողմից նշված և նրա իսկ համաձայնությամբ էլեկտրոնային փոստերի հասցեներ։
4.4 Օգտվողը պարտավորվում է ինքնուրույն ապահովել իր մուտքը համացանց և վճարել տեղեկատվության ծավալի դիմաց։
4.5 Օգտվողը երաշխավորում է գլխամուտքի օգտագործումը անձնական ոչ առևտրական նպատակներով։
4.6 Օգտվողը պատասխանատվություն է կրում երրորդ անձանց առջև իր գործողությունների համար՝ կապված է «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի օգտագործման հետ, այդ թվում, եթե այդ գործողությունները կհանգեցնեն իրավունքների և երրորդ անձանց օրինական հետաքրքրությունների խախտմանը։ Օգտագործողը նաև կրում է օրենսդրությանը, այդ թվում՝ միջազգային իրավունքի նորմերին հետևելու պատասխանատվություն «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքն օգտագործելիս։

5. Օգտվողի նյութերը։ Երրորդ անձանց նյութեր
5.1 «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի ծառայություններն օգտագործելիս Օգտվողը կարող է տեղադրել իր կողմից ստեղծված նյութեր։ Ընդ որում, Օգտվողը պահպանում է ինտելեկտուալ իրավունքները իր կողմից ստեղծված նյութերի համար և պատասխանատվություն է կրում դրանց համար, այդ թվում՝ իր տեղադրած նյութերի բովանդակության և ՌԴ գործող օրենսդրության, միջազգային իրավունքի նորմերի՝ ներառյալ երրորդ անձանց առջև համապատասխանության համար, նաև պատասխանատվություն՝ երրորդ անձանց ինտելեկտուալ իրավունքների խախտման համար։
5.2 Օգտվողը, տեղադրելով նյութերը կայքում, տրամադրում է այլ անձանց ոչ բացառիկ իրավունք Գլխամուտքի սահմաններում սեփական ոչ առևտրական նպատակներով դրանց օգտագործման համար։
5.3 Ինստիտուտն իրավունք ունի հրաժարվելու Օգտվողի նյութերի տեղադրելուց, հեռացնելու ՌԴ օրենսդրությամբ գործող, միջազգային իրավունքը խախտող նյութեր, ինչպես նաև երրորդ անձանց ինտելեկտուալ իրավունքներ։
5.4 «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի ծառայություններն օգտագործելով՝ Օգտվողը մուտք է ստանում դասավանդողների, այլ օգտվողների և/կամ երրորդ անձանց նյութեր, այդ նյութերից օգտվելու հնարավորություն։ Ինստիտուտը պատասխանատվություն չի կրում օգտվողների կողմից տեղադրված ոչ ստույգ կամ ոչ իրավահավասար տեղեկատվության կամ նյութերի համար։
5.5 «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքը տրամադրում է այլ վեբ-կայքերի պաշարների մուտք գերտեքստային հղումների միջոցով, ընդ որում, պատասխանատու կառավարիչը պատասխանատվություն չի կրում կողմնակի վեբ-կայքերում տեղադրված տեղեկատվության և նյութերի համար։ Ինստիտուտը չի կրում պատասխանատվություն և երաշխավորություն չի տալիս կողմնակի վեբ-կայքերի մուտքի, նյութերի և դրանց օգտագործման առումով։
5.6 «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքում տեղադրված վեբ-կայքի հղումը, արտադրանքը, ծառայությունը, տեղեկատվությունը չի հանդիսանում տվյալ վեբ-կայքի արտադրանքի, ծառայության խրախուսում կամ հանձնարարական։ Օգտվողը համաձայն է նրան, որ Ինստիտուտը չի կրում որևէ պատասխանատվություն և չունի որևէ պարտավորություն՝ կապված գովազդի հետ, որը կարող է տեղադրված լինել «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքում։
6. «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի օգտագործման սահմանափակումներ
6.1 Օգտվողն իրավունք չունի «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքում պատճենելու, բեռնելու, ցանկացած կրիչում պահելու, փոխանցելու, տարածելու ցանկացած նյութեր և տեղեկատվություն։ Օգտվողը նաև իրավունք չունի «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքում տեղադրված տեղեկատվությունը փոփոխելու, հարմարեցնելու։
6.2 Օգտվողն իրավունք չունի պատճենելու, բեռնելու, տարածելու Գլխամուտքում հասանելի ծառայություններ, բացի այն դեպքերից, երբ այդ գործառույթն ուղղակիորեն նախատեսված է «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքում կամ համապատասխան ծառայությունում։
6.3 Օգտվողն իրավունք չունի «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքն
- օգտագործելու տեղեկատվական պաշարի համալրման (կոնտենտ) տեղադրման և/կամ տարածման փոխանցման համար՝ համաձայն օրենսդրության կամ որևէ այլ պայմանագրային հարաբերության գործողությունների իրավունքի բացակայության դեպքում․
- պատճենելու, բեռնելու, ուղարկելու, տարածելու, փոխանցելու նյութեր և տեղեկատվություններ, որոնք անօրինական են, վնասաբեր, խախտում են ցանկացած երրորդ անձանց իրավունքները․ ջատագովում են բռնությունը, դաժանությունը, ատելությունը և/կամ խտրականությունը ըստ ռասսայական, ազգային, սեռական, լեզվական, կրոնական, սոցիալական նախանշանների․ պարունակում են ոչ ստույգ վկայություններ և/կամ անպատվություններ կոնկրետ մարդկանց, կազմակերպությունների, իշանության մարմինների հասցեներին․ պարունակում են պոռնկագրության և մանկական էրոտիկայի տարրեր, սեքսուալ բնույթի ծառայությունների գովազդ (կամ ջատագովություն) են հանդիսանում (այդ թվում՝ ուրիշ ծառայությունների ձևով), բացատրում են ոչ թմրանյութային միջոցների և դրանց համանմանությունների, պայթուցիկ նյութերի կամ այլ զենքի, ինչպես նաև օրենսդրությամբ արգելված այլ դեպքերի օգտագործման ու կիրառման պատրաստման կարգը․
- գովազդային նյութերի, անցանկալի մասսայական տեղեկատվության (սպամ), համացանց-աշխատանքների համակարգերի մասին տեղեկատվությունների, «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի այլ Օգտվողների անձնական հաղորդագրությունների կամ Գլխամուտքի այլ միջոցների բազմամակարդակ ցանցային մարքեթինգի (MLM) տեղադրում և/կամ տարածում․
- բեռնումներ, առաքումներ, փոխանցումներ կամ այլ միջոցներով տեղադրումներ և/կամ վարակներ կամ հակարգչային այլ կոդեր, կամ ֆայլերի (տեղեկատվության կրիչում անվանարկված տվյալների բնագավառ) կամ որևէ համակարգչային կամ հեռահաղորդակցման սարքավորման կամ ծրագրի գործառութավորման սահմանափակման կամ ոչնչացման համար նախատեսված ծրագրեր, չթույլատրված մուտքի ստացման իրականացման համար՝ գաղտնաբառ, գաղտնագիր և այլ միջոցների չթույլատրված մուտք դեպի Համացանցի պաշարներ, ինչպես նաև վերոնշյալ տեղեկատվությունը հղումների տեղադրում․
- օգտագործել «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքում ստացված տեղեկատվությունը առևտրային գործունեության իրականացման, եկամուտ ստանալու կամ թե օրենքը հակասելու միջոցով օգտագործման համար․
- պատճենել կամ որևէ այլ միջոցով օգտագործել «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի ծրագրային մասը, ինչպես նաև ձևավորումը․
- տեղադրել «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքում երրորդ անձանց անհատական տվյալները առան նրանց համաձայնության․
- փոխել որևէ ձևով Գլխամուտքի ծրագրային մասը, իրականացնել գործողություններ՝ ուղղված «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի գործառութավորման և աշխատունակության փոփխմանը․
- խախտել «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի այլ Օգտվողների, երրորդ անձանց իրավունքներն ու ազատությունը․
6.4 չնայած հաստատված արգելքի՝ «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքից օգտվելիս Օգտվողը կարող է ստանալ նյութեր, որոնք կարելի է համարել գովազդային, անպատվության և ոչ անպատշաճ բնույթի, ինչպես նաև այլ ձևով երրորդ դեմքի անձանց կիրառվող իրավունքը իրավունքներն ու հետաքրքրությունները խախտող տեղեկատվություն պարունակող․
Այս դեպքում, ինչպես նաև «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքից և/կամ նրա ծառայություններից օգտվելու հետ կապված՝ Օգտվողի իրավունքների և/կամ հետաքրքրությունների խախտումները ինչպես նաև այլ Օգտվողների նյութերի անօրինական տեղադրումը, հայտնաբերելու դեպքում անհրաժեշտ է հաղորդել - support@pushkin.institute հասցեին՝ գրավոր ծանուցում ուղարկելով, մանրամասն շարադրելով խախտման պարագաները և գերտեքստային հղումներով «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի էջ, որը պարունակում է նյութեր, որոնցով խախտվում են Օգտվողի իրավունքները և/կամ հետաքրքրությունները։
6.5 Արգելված է Օգտվողին խախտել «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի և նրա ծառայությունների աշխատունակությունը.
6.6 Օգտվողն իրավունք չունի հանդես գալու ուրիշ մարդու կամ կազմակերպության և/կամ ընկերության ներկայացուցչի փոխարեն՝ առանց դրա իրավունքի, այդ թվում՝ որպես ՊՖԲԿՀ «Ա․Ս․Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի ինստիտուտի» աշխատակիցների և региональных կենտրոնների, ֆորումների մոդերատորների փոխարեն, ինչպես նաև ցանցում այլ անձանց անօրինական ներկայացուցչության միջոցներ և ցանկացած այլ ձևեր, ինչպես նաև շփոթության մեջ գցել Օգտվողներին և Ինստիտուտին իրենց, ինչպես նաև որևիցե սուբյեկտի կամ օբյեկտի հատկանիշների կամ բնութագրերին полномочий վերաբերյալ։
6.7 Ինստիտուտն իրավունք ունի «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքից հեռացնելու ցանկացած նյութ կամ ժամանակավոր սահմանափակելու դրանց մուտքը միակողմանիորեն, առանց պատճառը բացատրելու։
7. «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի տեղեկատվական պաշարի համալրման արտակարգ իրավունքներ
7.1 «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի օգնությամբ հասանելի բոլոր օբյեկտները, այդ թվում՝ ձևավորման տարրերը, տեքստերը, ուսումնական նյութերը գծագրական պատկերները, պատկերազարդումները, տեսա և աուդիոնյութերը, ծրագրերը բացառապես օբյեկտներն են «Կրթություն ռուսերեն» ՊՖԲԿՀ «Ա․Ս․Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի ինստիտուտի», այլ իրավատերերի, որոնք մասին տեղեկատվությունը տեղադրված է համապատասխան օբյեկտներում։
7.2 Օգտագործման համաձայնագրի կետ 7.1-ում նշված «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի բոլոր նյութերի, ինչպես նաև «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի այլ տարրերի օգտագործումը հնարավոր է միայն այս կամ ծառայության կողմից առաջարկվող ֆուկցիոնալի շրջանակներում։ «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի ոչ մի տարրի բովանդակություն, ինչպես նաև ցանկացած կոնտենտ՝ տեղադրված «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքում, չեն կարող այլ կերպ օգտագործվել առանց Ինստիտուտի, Правообладателя նախնական թույլատվության։
7.3 Օգտվողի կողմից «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի բովանդակության, ծառայությունների, ինչպես նաև անձնական, ոչ առևտրային նպատակներով ցանկացած նյութերի օգտագործումը թույլատրելի է հեղինակային իրավունքի պահպանման, խառն իրավունքների բոլոր նշանների, ապրանքային նշանների, հեղինակության մասին այլ ծանուցումների, հեղինակի/իրավական անձի չփոփոխված ձևով անվան /կամ մականունի/ պահպանման, համապատասխան օբյեկտի՝ չփոփոխված ձևով պահպանման դեպքում։ Բացառություն են կազմում ուղղակիորեն գործող օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերը։
7.4 «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի նյութերից հղումներ անելիս օգտվողը պարտավորվում է մատնանշել «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի հղումը։

8. Երաշխիքի բացակայությունը։ Պատասխանատվություն։
8.1 Ինստիտուտը չի երաշխավորում, որ «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքում սխալներ չկան, ինչպես նաև չի կրում ոչ մի պատասխանատվություն ուղղակի կամ անուղղակի կորուստների համար՝ ներառյալ ոչ ամբողջ ծավալով ստացված ծառայությունները, «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքից օգտվելու արդյունքում բացթողնված օգուտը, ծագած տեղեկատվության կորուստը, դրանց թվում՝ հնարավոր սխալների և վրիպակների, ինչպես նաև Համացանցի աշխատունակության պատճառով։
8.2 Ինստիտուտը չի երաշխավորում, որ «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքը» կհամապատասխանի Օգտվողի պահանջներին․արդյունքները, որոնք կստացվեն «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքն օգտագործելով, կլինեն ստույգ և վստահելի, որևէ արտադրանքի որակը, ծառայությունները «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի ձևերի և օգտագործվող նյութերի «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի օգտագործման արդյունքում ստացված։
8.3 Օգտվողն ինքնակա է կրում պատասխանատվություն Գլխամուտքի ծառայությունների օգնությամբ հասանելի ցանկացած նյութերի և/կամ տեղեկատվության օգտագործման հետևանքների համար, այդ թվում՝ այն վնասի, որը կարող է պատճառել Օգտվողի համակարգչին կամ երրորդ անձանց, տվյալների կորստի կամ ցանկացած այլ վնասի համար։
8.4 Ցանկացած գերածախսերը, որոնք Օգտվողը կարող է կրել տվյալ ներկա Օգտագործման համաձայնագրի ցանկացած դրույթի մտածված և ոչ զգույշ խախտման դեպքում, ինչպես նաև մեկ ուրիշ Օգտվողի, ՊՖԲԿՀ «Ա․Ս․Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի ինստիտուտի» հաղորդակցությունների ոչ թույլատրելի մուտքի դեպքում, չի փոխհատուցվում։
8.5 Ինստիտուտը պատասխանատվություն չի կրում «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքում աշխատելու ընթացքում ուշացումների կա անջատումների, ծագած անհաղթահարելի ուժերի հետևանքի համար, ինչպես նաև հեռահաղորդակցային, համակարգչային և այլ համախառը համակարգերում անհարթությունների դեպքում։
8.6 Ինստիտուտը պատասխանատվություն չի կրում «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի պատշաճ գործառութավորման համար, եթե Օգտվողը չունի անհրաժեշտ տեխնիկական և ծրագրային միջոցներ դրա օգտագործման համար, ինչպես նաև չունի օգտվողների կողմից նման միջոցներ ապահովելու պարտավորություն։
8.7 Ինստիտուտը պատասխանատվություն չի կրում և չունի ուղղակի և անուղղակի պարտավորություններ՝ կապված Գլխամուտքի ցանկացած բովանդակության, հեղինակային իրավունքների հաշվառման և այդ հաշվառման մասին տեղեկությունների հետ, ապրանքների կամ ծառայությունների հետ կապված ծագած հնարավոր կորուստների կամ ոչ ուղղակի գերածախսերի առումով, որոնք հասանելի են կամ ստացվել են ներքին կայքերի ու պաշարների կամ Օգտվողի կոնտակտային այլ տվյալների միջոցով, որոնք նա սկսել է շահարկել՝ օգտագործելով «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի ներքին պաշարների տեղեկատվությունը կամ հղումները։

9. Օգտագործման համաձայնագրի խախտման պայմանները
  • 9.1 Ներկա Օգտագործման համաձայնագրի պայմանների և/կամ ՌԴ օրենսդրության պահանջների խախտման դեպքում ինստիտուտը իրավունք է վերապահում արգելափակելու Օգտվողի հաշավառումային գրանցումն ամբողջությամբ, սահամանափակելու կամ դադարեցնելու «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքը ծառայությունների տրամադրումը։
    • 9.1 Ներկա Օգտագործման համաձայնագրի պայմանների և/կամ ՌԴ օրենսդրության պահանջների խախտման դեպքում ինստիտուտը իրավունք է վերապահում արգելափակելու Օգտվողի հաշավառումային գրանցումն ամբողջությամբ, սահամանափակելու կամ դադարեցնելու «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքը ծառայությունների տրամադրումը։
  • 9.2 Ինստիտուտը պատասխանատվություն չի կրում Օգտվողի կամ երրորդ անձանց հանդեպ «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտք մուտքի դադարեցման համար Օգտվողի կողմից ներկա Օգտագործման համաձայնագրի կամ «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքից օգտվելու պայմաններ պարունակող այլ փաստաթղթի դրույթի խախտման դեպքում, ինչպես նաև տեխնիկական անհարթությունների և խնդիրների պատճառով «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի գործողությունների դադարեցման դեպքում։
    • 9.2 Ինստիտուտը պատասխանատվություն չի կրում Օգտվողի կամ երրորդ անձանց հանդեպ «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտք մուտքի դադարեցման համար Օգտվողի կողմից ներկա Օգտագործման համաձայնագրի կամ «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքից օգտվելու պայմաններ պարունակող այլ փաստաթղթի դրույթի խախտման դեպքում, ինչպես նաև տեխնիկական անհարթությունների և խնդիրների պատճառով «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի գործողությունների դադարեցման դեպքում։

10. Այլ դրույթներ
10.1 Առկա Օգտագործման համաձայնագիրը կարգավորվում և մեկնաբանվում է համապատասխան ՌՖ օրենսդրության համաձայն։ Առկա Օգտագործման համաձայնագրով չկարգավորված հարցերը լուծելի են ըստ ՌԴ օրենսդրության։ Հարաբերություններից ծագող առկա Օգտագործման համաձայնագրով կարգավորվող բոլոր հնարավոր վեճերը լուծվում են համաձայն ռուսաստանյան իրավունքի իրավական նորմերի՝ ՌԴ գործող օրենսդրությամբ հաստատված կարգով։ Առկա Օգտագործման համաձայնագրի ողջ տեքստում, եթե ակնհայտորեն չի նշված մեկ ուրիշը, «օրենսդրություն» եզրաբառ ասելով հասկացվում է ՌԴ օրեսնդրություն։
10.2 Առկա Օգտագործման համաձայնագրի որևէ դրույթը որպես անվավեր և իրավաբանորեն ուժ չունեցող ընդունելու դեպքում այն ազդեցությունը չի ունենում Օգտագործման համաձայնագրի մյուս դրույթների վավերականության, կիրառության և իրավաբանական կարևորության վրա։
10.3 Առկա Օգտագործման համաձայնագրի իրավիճակի խախտման դեպքում Ինստիտուտի կողմից գործողություններ չձեռնարկելը չի զրկում Ինստիտուտին ավելի ուշ ընդունելու համապատասխան գործողություններ՝ ի շահ սեփական հետաքրքրությունների և օրենսդրության համապատասխան պաշտպանվող «Կրթություն ռուսերեն» Գլխամուտքի նյութերի հեղինակային իրավունքի և պաշտպանության։