Потребителско съгласие


Потребителското съгласие е юридически задължителен документ, определящ условията, които трябва да бъдат следвани при използване на портала «Образование на руски» на ФГБОУ ВО (Федералното държавно бюджетно образователно учреждение на висшето образование) «Държавен институт за руски език «А. С. Пушкин», поместен в Интернет на адрес www.pushkininstitute.ru.
Регистрирайки се в портала «Образование на руски» и използвайки услугите, предоставяни от портала «Образование на руски», Вие потвърждавате съгласието си с Условията за ползване напълно, без никакви ограничения. В случай на несъгласие с тези условия Потребителят трябва да се въздържа от използване на Портала «Образование на руски».

1. Информация за Портала «Образование на руски»
1.1 Порталът «Образование на руски» е създаден с цел обединение на платформата за дистанционно обучение по руски език, системата за дистанционно повишаване на квалификацията на преподавателите по руски език, системата на масовите онлайн курсове на руски език за хора от различна възраст, изучаващи руски език, и социалната мрежа за тематично общуване на потребителите на портала.
1.2 Порталът «Образование на руски» предоставя следните услуги:
1.2.1 информиране за дейността на Държавния институт за руски език «А. С. Пушкин», системата за обучение на територията на РФ, новите явления и мероприятията в областта на изучаване на руския език;
1.2.2 дистанционно обучение по руски език на различни категории потребители;
1.2.3 повишаване на квалификацията на преподаватели по руски език;
1.2.4 определяне на знанията по руски език за всички желаещи.
1.4 Порталът «Образование на руски» се намира в Интернет на адрес: www.pushkininstitute.ru.
1.5 Собственик и администратор на сайта, на който се намира Порталът «Образование на руски», е ФГБОУ ВО (Федералното държавно бюджетно образователно учреждение на висшето образование) «Държавен институт за руски език «А. С. Пушкин» (наричано по-нататък Институт), създадено и действащо в съответствие със законодателството на Руската Федерация.

2. Общи положения
2.1 Предмет на настоящото Потребителско съгласие е предоставянето от Института на лицето, осъществяващо достъп до Портала «Образование на руски» посредством интернет (наричано по-нататък Потребител), достъп до използване на Портала и неговите услуги при условията, изложени в настоящото Потребителско съгласие.
2.2 Действието на настоящото Потребителско съгласие се разпространява върху цялата информация, материалите, услугите, поместени в Портала «Образование на руски», тяхната последваща модификация; върху цялата информация, материали и услуги, които занапред ще бъдат публикувани в Портала «Образование на руски», а също върху всички действия, които Потребителят извършва при ползване на информацията, материалите, услугите, поместени в Портала «Образование на руски» и на информацията, материалите, услугите, които занапред ще бъдат публикувани в Портала «Образование на руски».
2.2 Отношенията между Института и Потребителя (наричани по-нататък Страни, Страна) могат да бъдат допълнително урегулирани от отделни документи на Института. Прилагането на такива допълнителни документи не отменя действието на настоящото Потребителско съгласие.
2.3 Порталът «Образование на руски» предоставя контент, достъпът до който е платен. Отношенията между Института и Потребителя по предоставянето на платен контент допълнително се регулират от самостоятелен договор, сключван между ФГБОУ ВО (Федералното държавно бюджетно образователно учреждение на висшето образование) «Държавен институт за руски език «А. С. Пушкин» и Потребителя.
2.4 Потребителското съгласие може да бъде допълнено, променено от Института без
специално уведомяване на Потребителя. Новата редакция на Потребителското съгласие встъпва в сила от момента на поместването й в Интернет на адреса, посочен в т. 1.4, ако не е предвидено друго от новата редакция на Потребителското съгласие. По-нататъшното използване на Портала «Образование на руски» след измененията на Потребителското съгласие означава съгласието на Потребителя с тези изменения и/или допълнения. Ако Потребителят не е съгласен да спазва настоящото Потребителско съгласие, той е длъжен да прекрати използването на услугите на Портала «Образование на руски».

3. Регистрация и акаунт на Потребителя
3.1 За да се възползва от услугите на Портала «Образование на руски», Потребителят трябва да премине през процедура на регистрация, в резултат на която за Потребителя ще бъде създаден уникален потребителски акаунт и ще му бъдат присвоени логин и парола за достъп до Портала «Образование на руски».
3.2 При регистрация Потребителят се задължава да предостави достоверна и пълна информация за себе си по вопросите, предлагани във формата за регистрация, и да поддържа тази информация в актуално състояние. Ако Потребителят предоставя невярна информация или Институтът има основания да смята, че предоставената от Потребителя информация не е пълна и/или достоверна, Институтът има право по свое усмотрение да блокира или да премахне акаунта на Потребителя и да откаже на Потребителя използването на Портала «Образование на руски».
3.3 Институтът си запазва правото във всеки момент да изиска от Потребителя потвърждение на данните, посочени при регистрацията, и да поиска във връзка с това потвърждаващи документи, чието непредставяне може да бъде приравнено към предоставянето на недостоверна информация и да повлече последствията, предвидени от т. 3.2 на Потребителското съгласие.
3.4 Личните данни на Потребителя, съдържащи се в акаунта на Потребителя, се пазят и обработват в съответствие с условията на Положението за защита на личните данни (Политиката по отношение на личните данни) и Политиката на конфиденциалност.
3.5 При регистрация Потребителят самостоятелно си избира логин (уникално символно име на акаунта на Потребителя) и парола за достъп до акаунта. Институтът има правото да забрани използването на определени логини, а също и да установява изисквания към логина и паролата (дължина, допустими символи и т.н.).
3.6 Потребителят няма право да предава логина и паролата си на трети лица и самостоятелно носи отговорност за безопасността и осигуряването на конфиденциалноста на своя логин и парола, а също за всички действия, извършвани в Портала «Образование на руски» от неговия акаунт. При това всички действия от акаунта на Потребителя се считат за извършени от самия Потребител, с изключение на случаите, когато Потребителят, в реда, предвиден от т. 3.7 на настоящото Потребителско съгласие, е уведомил Института за несанкциониран достъп до Портала «Образование на руски» с използване на акаунта на Потребителя и/или за всяко нарушение (подозрения за нарушение) на конфиденциалността на паролата му.
3.7. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Института за всеки случай на несанкциониран достъпа до Портала «Образование на руски» с използване на акаунта на Потребителя и/или за всяко нарушение (подозрения за нарушение) на конфиденциалността на неговата парола. С цел безопасност, Потребителят е длъжен самостоятелно да осъществява безопасно завършване на работата от своя акаунт (услугата «Изход») след завършване на работата с Портала «Образование на руски». Институтът не носи отговорност за възможна загуба или повреждане на данните, а също и за други последици от всякакъв характер, които могат да се случат поради нарушаване от страна на Потребителя на положенията в тази част на Потребителското съгласие.
3.8. Институтът има право да блокира или премахне акаунта на Потребителя, а също да забрани достъп с използване на някакъв акаунт до услуги на Портала, и да премахне материали без обяснение на причините, включително в случай на нарушаване от Потребителя на условията на Потребителското съгласие или на условията на други документи, предвидени от настоящото Потребителско съгласие.
3.9 Приемайки условията на настоящото Потребителско съгласие, Потребителят потвърждава, че неговият компютър отговаря на минималните системни изисквания и на него е инсталиран един от поддържаните браузери (Internet Explorer, по-нов от 10 версия; Mozilla Firefox, по-нов от 15 версия; Google Chrome, по-нов от 30 версия; Safari, по-нов от 8 версия.) и Adobe flash-плеер.

4. Условия за използване на Портала «Образование на руски»
4.1 Институтът има право в едностранен ред да помества информация, материали и услуги в Портала «Образование на руски», да променя и премахва информация, материали и услуги, поместени в Портала «Образование на руски».
4.2 Институтът има право без съгласуване с Потребителя да модифицира Портала «Образование на руски» по всякакъв начин по свое усмотрение, включително да променя дизайна на Портала «Образование на руски», условията за предоставяне на услуги, да предлага нови услуги, да прекратява предоставянето на услуги, а също да прекъсва достъпа до Портала «Образование на руски» в процеса на провеждане на горепосочените дейности. В случай на спиране на достъпа до Портала «Образование на руски» и/или до услуга за значителен интервал от време (повече от 6 часа), Институтът известява за това Потребителя при наличието на такава възможност.
4.3 Институтът има право да разпраща информационни съобщения на посочените от Потребителя адреси на електронната поща със съгласието на Потребителя.
4.4 Потребителят се задължава самостоятелно да си осигури достъп до Интернет и заплащане на трафика.
4.5 Потребителят гарантира използването на Портала за лични некомерчески цели.
4.6 Потребителят носит отговорност пред трети лица за действията си, свързани с използването на Портала «Образование на руски», включително, ако такива действия доведат до нарушаване на правата и законните интереси на трети лица. Също така Потребителят носи отговорност за спазването на законодателството при използването на Портала «Образование на руски», включително и на нормите на международното право.

5. Материали на Потребителя. Материали на трети лица
5.1 Като използва услугите на Портала «Образование на руски», Потребителят може да помества създадени от него материали. При това Потребителят запазва интелектуалните права върху създадените от него материали и носи за тях отговорност, включително и за съответствието на съдържанието на поместваните от него материали спрямо действащото законодателство на РФ, с нормите на международното право, включвайки отговорността пред трети лица, включително отговорността за нарушаване на интелектуалните права на трети лица.
5.2 Потребителят, като помества свои материали на сайта, предоставя на други лица неизключителното право върху тяхното използване в пределите на Портала за лични некомерчески цели.
5.3 Институтът си запазва правото да отказва да помества материали на Потребителя, да премахва материали, нарушаващи действащото законодателство на РФ, нормите на международното право, а също интелектуалните права на трети лица.
5.4 Използвайки услугите на Портала «Образование на руски», Потребителят получава достъп до материали на преподаватели, други потребители и/или трети лица, възможност да използва тези материали. Институтът не носи отговорност за недостоверни или неправомерни информация и материали, поместени от потребителите.
5.5 Порталът «Образование на руски» предоставя достъп посредством хипертекстови препратки (HTML) към ресурси на други уебсайтове, при това Администраторът не носи отговорност за информацията и материалите, поместени на външни уебсайтове. Институтът не носи отговорност и не предоставя гаранции относно достъпа до външни уебсайтове, материали и тяхното използване.
5.6 Позоваването на външен уебсайт, продукт, услуга, информация, поместена в Портала «Образование на руски», не означава одобрение или препоръка на дадените
уебсайтове, продукти, услуги. Потребителят е съгласен с това, че Институтът не носи никаква отговорност и няма никакви задължения във връзка с рекламата, която може да бъде поместена в Портала «Образование на руски».

6. Ограничения относно използването на Портала «Образование на руски»
6.1 Потребителят няма право да копира, сваля, запазва на никакъв носител, да предава, разпространява каквито и да било материали и информация, поместени в Портала «Образование на руски». Потребителят също няма право да модифицира, адаптира информация и материали, поместени в Портала «Образование на руски».
6.2 Потребителят няма право да копира, запазва, разпространява услугите, достъпни в Портала, освен в случаите, когато такава функция е предвидена пряко в Портала «Образование на руски» или от съответната услуга.
6.3 Потребителят няма право да използва Портала «Образование на руски»:
- за поместване и/или разпространяване, качване, препращане, предаване на контент, при отсъствието на права върху такива действия съгласно законодателството или някакви договорни отношения;
- за поместване и/или разпространяване, качване, препращане, предаване на материали и информация, които са незаконни, вредоносни, нарушават права от всякакъв характер на трети лица; пропагандират насилие, жестокост, омраза и (или) дискриминация по расов, национален, полов, езиков, религиозен, социален признак; съдържат недостоверни сведения и (или) оскърбления по адрес на конкретни лица, организации, органи на властта; съдържат елементи (или са пропаганда) на порнография, детска еротика, представляват реклама (или са пропаганда) на услуги от сексуален характер (включително и под формата на други услуги), разясняват реда на изготвяне, прилагане или друго използване на наркотични вещества или техни аналози, взривни вещества или друго оръжие, а също и в други случаи, забранени от законодателството;
- за несанкционирано събиране и пазене на лични данни на други Потребители на Портала «Образование на руски»;
- за поместване и/или разпространяване на рекламни материали, спам, информация за системите на интернет печалба, мрежовия (на много нива) маркетинг (MLM), насочена към други Потребители на Портала в лични съобщения или по друг начин чрез Портала «Образование на руски»;
- за качване, препращане, предаване или по всякакъв друг начин поместване и/или разпространяване на каквито и да било материали, съдържащи вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени за нарушаване, унищожаване или ограничаване на функционалността на всякакво компютърно или телекомуникационно оборудване или програми, за осъществяване на несанкциониран достъп; на логини, пароли и други средства за получаване на несанкциониран достъп до платени ресурси в Интернет, а също за поместване на препратки към горепосочената информация;
- да използва информацията, получена в Портала «Образование на руски», за осъществяване на търговска дейност, извличане на печалба, или за използване по противоречащ на закона начин;
- да копира, или по друг начин да използва програмната част на Портала «Образование на руски», а също неговия дизайн;
- да помества в Портала «Образование на руски» лични данни на трети лица без тяхно съгласие;
- да променя по какъвто и да било начин програмната част на Портала «Образование на руски», да извършва действия, насочени към промяна във функционирането и работоспособността на Портала «Образование на руски»;
- да нарушава правата и свободите на други потребители на Портала «Образование на руски», на трети лица.
6.4 Въпреки установената забрана при използване на Портала «Образование на руски» Потребителят може да получи материали, които да сметне за съдържащи информация с рекламен, оскърбителен или непристоен характер, а също в друга форма нарушаващи прилаганото право, права и/или интересите на трети лица.
В този случай, а също в случай на откриване на нарушаване правата и/или интересите на Потребителя във връзка с използването на Портала «Образование на руски» и/или услугите му, включително и чрез незаконно поместване на материали от други Потребители, трябва да се съобщи за това чрез изпращане на писмено уведомление на адрес - support@pushkin.institute, с подробно изложение на обстоятелствата по нарушаване и хипертекстова връзка (HTML) към страницата Портала «Образование на руски», съдържаща материали, чрез които се нарушават правата и/или интересите на Потребителя.
6.5 На Потребителя се забранява да нарушава работоспособността на Портала «Образование на руски» и на неговите услуги.
6.6 Потребителят няма право да се представя за друг човек или за представител на организация и/или на общност без достатъчни за това права, включително за сътрудник на ФГБОУ ВО (Федералното държавно бюджетно образователно учреждение на висшето образование) «Държавен институт за руски език «А.С. Пушкин» и на регионалните центрове, за модератор на форуми, а също да прилага всякакви други форми и начини за незаконно представителство на други лица в мрежата, също така да заблуждава Потребителите или Института относно своите пълномощия, а също свойства и характеристики на каквито и да било субекти и обекти.
6.7 Институтът си запазва правото да премахва всякакви материали от Портала «Образование на руски» или временно да ограничава достъпа до тях в едностранен ред без обясняване на причините.

7. Изключителни права върху контента на Портала «Образование на руски»
7.1 Всички обекти, достъпни с помощта на Портала «Образование на руски», включително елементи на дизайна, текстове, учебни материали, графични изображения, илюстрации, видео, аудио, програми, база данни, курсове и други обекти са обект на изключителни права на ФГБОУ ВО (Федералното държавно бюджетно образователно учреждение на висшето образование) «Държавен институт за руски език «А.С. Пушкин», на другите Правопритежатели, информация за които е поместена на съответните обекти.
7.2 Използването на всички материали на Портала «Образование на руски», посочени в т. 7.1 на Потрбителското съгласие, а също на всякакви други елементи на Портала «Образование на руски» е възможно само в рамките на функционала, предлаган от една или друга услуга. Никакви елементи от съдържанието на Портала «Образование на руски», а също никакъв контент, поместен в Портала «Образование на руски», не могат да бъдат използвани по друг начин без предварителното разрешение на Института, Правопритежателя.
7.3 Използването от Потребителя на съдържанието на Портала «Образование на руски» и неговите услуги, а също на всякакви материали за лични некомерчески цели се допуска при условие, че се запазват всички знаци за защита на авторското право, на близки права, стокови знаци, други уведомления за авторство, запазване на името (или псевдонима) на автора/наименованието на правопритежателя в неизменен вид, запазване на съответния обект в неизменен вид. Изключение представляват случаите, пряко предвидени от действащото законодателство.
7.4 При цитиране на материали от Портала «Образование на руски», Потребителят се задължава да посочва препратка към Портала «Образование на руски».

8. Отсъствие на гаранции. Отговорност
8.1 Институтът не гарантира, че Порталът «Образование на руски» не съдържа грешки, а също не носи никаква отговорност за преки или косвени щети, включително неполучена в пълен обем услуга, пропусната изгода, загуба на информация, възникнали в резултат на използването на Портала «Образование на руски», включително и поради възможни грешки, сред които и печатни, а също поради работоспособността на Интернет.
8.2 Институтът не гарантира, че Порталът «Образование на руски» ще съответства на изискванията на Потребителя; че резултатите, които ще бъдат получени с използването на Портала «Образование на руски», ще бъдат точни и надеждни; че качеството на някой продукт, услуга, информация и потребителски материали, получени с използване на Портала «Образование на руски», ще съответстват на очакванията на Потребителя; също така не се гарантира съвместната работа на Портала «Образование на руски» с уникалната конфигурация на програмното осигуряване и оборудване на Потребителя.
8.3 Потребителят самостоятелно носи отговорност за възможните последици от използването на всякакви материали и/или информация, достъпни с помощта на услугите на Портала, включително и за щетите, които могат да бъдат причинени на компютъра на Потребителя или на трети лица, за загубата на данни или за всякаква друга вреда.
8.4 Всички щети, които Потребителят може да понесе в случай на умишлено или по невнимание нарушаване на всяко положение от даденото Потребителско съгласие, а също и поради несанкциониран достъп до комуникациите на друг Потребител, не се възместяват от ФГБОУ ВО (Федералното държавно бюджетно образователно учреждение на висшето образование) «Държавен институт за руски език «А.С. Пушкин».
8.5 Институтът не носи отговорност за задръжки или прекъсвания в процеса на работа с Портала «Образование на руски», възникнали вследствие на непреодолима сила, а също и на всеки случай на повреди в телекомуникационните, компютърните, електрическите и други близки системи.
8.6 Институтът не носи отговорност за надлежното функциониране на Портала «Образование на руски», в случай, че Потребителят не разполага с необходимите технически и програмни средства за неговото използване, а също не носи никакви задължения по осигуряването на потребителите с такива средства.
8.7 Институтът не носи отговорност и няма преки или косвени задължения пред Потребителя във връзка със всякакви възможни или възникнали загуби и косвени щети, свързани с всяко съдържание на Портала, регистрацията на авторските права и сведенията за такава регистрация, със стоките или услугите, достъпни или получени чрез външни сайтове или ресурси или други контакти на Потребителя, които той е осъществил, използвайки поместена в Портала «Образование на руски» информация или препратки към външни ресурси.

9. Нарушаване на условията на Потребителското съгласие
  • 9.1 При нарушаване на условията на Потребителското съгласие и/или изискванията на законодателството на РФ, Институтът запазва правото си да блокира акаунта на Потребителя изцяло, да ограничи или прекрати предоставянето на услугите на Портала «Образование на руски».
    • 9.1 При нарушаване на условията на Потребителското съгласие и/или изискванията на законодателството на РФ, Институтът запазва правото си да блокира акаунта на Потребителя изцяло, да ограничи или прекрати предоставянето на услугите на Портала «Образование на руски».
  • 9.2 Институтът не носи отговорност пред Потребителя или трети лица за прекратяването на достъпа до Портала «Образование на руски» в случай на нарушаване от Потребителя на което и да е положение на настоящото Потребителско съгласие или на друг документ, съдържащ условията за ползване на Портала «Образование на руски», а също в случай на прекратяване на действието на Портала «Образование на руски» или по причина на техническа повреда или проблем.
    • 9.2 Институтът не носи отговорност пред Потребителя или трети лица за прекратяването на достъпа до Портала «Образование на руски» в случай на нарушаване от Потребителя на което и да е положение на настоящото Потребителско съгласие или на друг документ, съдържащ условията за ползване на Портала «Образование на руски», а също в случай на прекратяване на действието на Портала «Образование на руски» или по причина на техническа повреда или проблем.

10. Други положения
10.1 Настоящото Потребителско съгласие се регулира и тълкува в съответствие със законодателството на Руската Федерация. Вопросите, които не са урегулирани чрез настоящото Потребителско съгласие, подлежат на разрешаване в съответствие със законодателството на Руската Федерация. Всички възможни спорове, произтичащи от отношенията, регулирани чрез настоящото Съгласие се решават в реда, установен от действащото законодателство на Руската Федерация, в съответствие с правните норми на руското право. Навсякъде в текста на настоящото Потребителско съгласие, ако изрично не е посочено друго, под термина «законодателство» се разбира законодателството на Руската Федерация.
10.2 В случай на признаване на някакво положение от настоящото Потребителско съгласие за недействително и за лишено от юридическа сила, то не оказва влияние върху действителността, приложимостта и юридическата задължителност на останалите положения от Потребителското съгласие.
10.3 Бездействието от страна на Института в случай на нарушаване от Потребителя на положенията на настоящото Потребителско съгласие не лишава Института от правото да предприеме по-късно съответните действия в защита на своите интереси и в защита на авторските права върху защитавани в съответствие със законодателството материали на Портала «Образование на руски».