Профессиональная гимназия по земледелию "Кл.А. Тимирязев"

Профессиональная гимназия по земледелию “Кл.А.Тимирязев“, г. Завет, Болгария. Ученики обучаются по двум профессиям "Экономист-менеджер" и "Монтер сельскохозяйственной техники".
Сайт: http://www.pgzavet.org/us.html#

Tin mới

Toàn bộ các tin tức

Hiện tại chưa có bản tin nào trong phần này

Các sự kiện

Toàn bộ sự kiện

В данном разделе пока нет публикаций

Bài báo

Hiện tại chưa có bài báo nào trong phần này

Все видео

Trong phần này chưa có bài đăng nào

Các người quản lý
  • avatar