Средняя общеобразовательная школа а.Гюрюльдеук

МКОУ "СОШ а.Гюрюльдеук". Школа функционирует с 1925 года.
Сайт: http://school-giuriuldieuk.ru/

Tin mới

Toàn bộ các tin tức

Hiện tại chưa có bản tin nào trong phần này

Các sự kiện

Toàn bộ sự kiện

В данном разделе пока нет публикаций

Bài báo

Hiện tại chưa có bài báo nào trong phần này

Все видео

Trong phần này chưa có bài đăng nào

Các người quản lý
  • avatar