Средняя общеобразовательная школа № 2 ст. Кардоникской

МКОУ "СОШ №2 ст.Кардоникской". Директор Кипкеева Салимат Муратовна.
Адрес: 369154, КЧР, Зеленчукский район, ст.Кардоникская, ул.Речная,9.

Tin mới

Toàn bộ các tin tức

Hiện tại chưa có bản tin nào trong phần này

Các sự kiện

Toàn bộ sự kiện

В данном разделе пока нет публикаций

Bài báo

Hiện tại chưa có bài báo nào trong phần này

Все видео

Trong phần này chưa có bài đăng nào

Các người quản lý
  • avatar