درباره رویدادها در چارچوب سال ادبیات از طریق وزارت آموزش و علوم روسیه

«سال ادبی» - برنامه دولتی جامع در روسیه فدراتیو در طی سال 2015 به کار گرفته شده که برای علاقمندی بیشتر به ادبیات روسیه و جهانی ترتیب داده شد و فرهنگ کتاب خوانی در تمام جلوه های آن تبلیغ شد. سال 2015 سال ادبیات نامیده شد. رئیس جمهور روسیه فدراتیو، پوتین، از 12 ژوئن سال 2014

کمیته سازمان سال ادبیات بهره برداری و تصویب کرد. برنامه رویدادهای اصلی سال ادبی . در بخش حاضر پورتال «آموزش به روسی» اسناد درخصوص برگزاری رویدادهای سال ادبیات از طریق وزارت آموزش و علوم در دسترس هستند. روسیه فدراتیو:

- برنامه کلی رویدادها
مقررات جشنواره "تاج گل ادبی روسیه и اطلاعاتی درخصوص تشکیلات کمیته سازمان
مقررات رقابت در سراسر روسیه "میراث ادبی روسیه و اطلاعاتی درخصوص تشکیلات کمیته سازمان

اطلاعات رویدادهای سال ادبیات که تحت نظارت وزارت آموزش و علوم روسیه فدراتیو برگزار می شود،در سالنامه رویدادها منتشر می شود. در پورتال «آموزش به روسی». اطلاعات برای متخصصان سازمان های هدایت در زمینه آموزش روسیه فدراتیو، سازمان های آموزشی و تمام علاقمندان جریان سال ادبیات در روسیه ، فرستاده می شود.

در پورتال اطلاعات تخصصی به طور مفصل تر درخصوص رویدادهای سال ادبیات گفته شده است. godliteratury.ru