Профессиональная гимназия по экономике им. Робера Шумана (ПГИ "Робер Шуман")

Это профессиональная школа для старшеклассников с VIII по XII класс (г. Разград, Болгария). Она готовит специалистов в области финансов, менеджмента, маркетинга, кулинарии.
Сайт: http://pgi-rz.com/

Tin mới

Toàn bộ các tin tức

Hiện tại chưa có bản tin nào trong phần này

Các sự kiện

Toàn bộ sự kiện

В данном разделе пока нет публикаций

Bài báo

Hiện tại chưa có bài báo nào trong phần này

Все видео

Trong phần này chưa có bài đăng nào

Các người quản lý
  • avatar