C 2

Ниво на майчин език

Като изслушате настоящият курс, Вие ще разберете, какви характеристики на речта съответствуват на понятието «култура на речта». Вие ще задълбочите своите знания за лексиката на руския език изобщо и за руските фразеологизми в частност, ще отработите най-сложните темиа на руската граматика, ще се запознаете с понятието и видовете норма. Този курс ще Ви научи да построявате сполучливи текстове с оглед на множеството фактори, а също така ще разкаже за особеностите на функционалните стилове на речта.

Структура на курса

 • Този тест ще ви позволи да оцените вашето текущо ниво на владеене на руския език и ще покаже, какви теми струва да се проработят допълнително за минаване на избрания модул.

  Диагностично тестиране

   Съдържание на курса:
  • субтест «Лексика. Граматика»
  • субтест «Четене»
  • субтест «Аудиране»
  • субтест «Писане»
  • субтест «Говорене»
 • Като прослушате настоящия курс, вие ще научите, какви характеристики на речта сътветствуват на понятието «култура на речта». Вие ще задълбочите своите знания за лексиката на руския език изобщо и за руските фразеологизми в частност, ще отработите наиболее сложни теми на руската граматика, ще се запознаете с понятието и видовете норма. Този курс ще ви научи да строите удачни текстове с оглед множество фактори, а също така ще разкаже за особеностите на функционалните стилове на речта.

  Руският език и култура на речта

   Съдъжание на курса:
  • уводни видеолекции с кратък обзор на курса
  • комплект видеолекци по тема с опиране на презентационния материал
  • вопроси за самопроверка след всяка лекционна единица
  • комплекс задачи различни типове към всяка лекция
  • материали на лекциите, достъпни за изтегляне
  • списък на задължителна и допълнителна литература към курса
  • речник към курса
  • Краен тест по курса
 • Курсът «Речева комуникация» ще ви запознае с основните понятия на теорията за комуникация и ще позволи детайлно да се разгледа всяка съставляваща от процеса на общуване (говорещия, събеседника, ситуация на общуване и т.п.). Вие ще научите заособеностите на женското и мъ\жко речево поведение, за комуникативните навици на представители от разни култури, за важността на невербалния компонент а общуване. Този курс ще помогне да анализира и обясни най-типичните грешки в общуването и, разбира се, ще съсредоточи вашето внимание върху особеностите на руската комуникативна традиция.

  Речева комуникация.

   Съдържание на курса:
  • уводни видеолекции с кратък обзор на курса
  • комплект видеолекций по темата с опоране върху презентационния материал
  • задачи с тестов тип към всяка лекционна единица
  • въпроси за для самопроверка
  • творчески задачи а проверка от тютора
  • интерактивни задачи във вид на форум и вебинар
  • материали на лекции, достъпни за изтегляне
  • списък на задължителна и допълнителна литература към курса
  • речник към курса
  • краен тест за курса а
 • Теоретическата част на настоящия курс ще ви позволи да сувоите най-важните понятия от теорията на превода, ще разкаже за историята и развитието на това явление. Вие ще научите за видовете превод и тяхната специфика, за най-трудните случаи на превода и за начините, към които прибягват професионалните преводачи, за да ги преодолеят. Като изберете единия от петте предложени езика в практическата част на курса, вие ще можете дълбоко да изучите спецификата на преводаточно в тази двойка и да приложите получените знания, като изпълните контролен превод на текста.

  Теория и практика на превода

   Съдържание на курса:
  • уводни видеолекции с кратък обзор накурса
  • комплект видеолекции по теоретичните аспекти на превода
  • комплект практически задачи разни типове за 5 чужди езика
  • въпроси за самопроверка към всяка тема
  • контролни задчи към всяка тема
  • материали на лекциите, достъпнни за изтегляне
  • списък на задължителна и допълнителна литература към курса
  • Краен тест по курса
 • Спецкурсът "Свят на руснаците» е ориентиран за учащи се, които искат да научат повече за руския национален характер и неговите източници. В курса подробно са описани основните черти на руския менталитет и духовните ориентири на руския народ, произходът на които тясно е свързано с различни исторически събытия в судбата на Русия. Курсът позволява да се проследят тези паралели и по-дълбоко да се разбере "загадъчната руска душа".

  Свят на руснаците

   Съдържание на курса:
  • комплект видеолекции по темата с опоране върху презентационния материал
  • задачи различни типове към всякалекционна единица
  • контролни задачи към всяка тема
  • материали на лекции, достъпни за изтегляне
  • списък на задължителна и допълнителна литература към курса
  • речник към курса
  • краен тест за курса
 • Крайният тест определя, доколко добре е била усвоена програмата на текущото ниво, и оценява степента на вашата готовност за получаване на съответния сертификат.

  Итоговое тестирование

   Содержание теста:
  • субтест «Лексика. Грамматика»
  • субтест «Чтение»
  • субтест «Аудирование»
  • субтест «Письмо»
  • субтест «Говорение»
 • Афанасиева Ирина Николаевна
  старши преподавател на катедрата за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Гулова Инга Алексеевна
  кандидат на филологическите науки, професор на катедрата за руски език и теория на словесността на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ)
 • Дунаева Лариса Анатолиевна
  доктор на педагогическите науки, професор, професор на катедрата за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на филологическия факултет на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Евтушенко Олга Валериевна
  доктор на филологическите науки, професор на катедрата за руски език и теория на словесността на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ)
 • Захарова Наталья Владимировна
  кандидат на филологическите науки, доцент на катедрата за източни езици на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ)
 • Матвеев Михаил Олегович
  преподавател на английски език и симултантен превод на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ), професионален преводач
 • Матюшин Игор Михайлович
  кандидат на филологическите науки, доцент на катедрата за превод от френски език на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ)
 • Николаева Наталия Борисовна
  старши преподавател на катедрата за превод от испански език на преводаческия факултет на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ)
 • Осипова Татияна Владиленовна
  доцент на кафедрата за превод от френски език на преводаческия факултет на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ)
 • Рахимбекова Лола Шакеновна
  кандидат на филологическите науки, доцент, завеждаща катедра за източни езици на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ)
 • Романов Юрий Владимирович
  кандидат на филологическите науки, професор; устен последователен и симултантен преводач от испански език, член на Управителния съвет на Асоциацията на испанистите на Русия
 • Рубцова Татияна Василиевна
  преподавател на катедрата за източни езици на преводческия факултет на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ)
 • Соколова Анна Владимировна
  преподавател на катедрата за преводачезнание и практика на превода от английски език на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ)
 • Титова Ирина Михайловна
  старши преподавател на катедрата за превода от испански език на преводческия факултет на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ)
 • Туринова Олга Олеговна
  преподавател на катедрата за преводачезнание и практика на превода от английски език на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ);
 • Убин Иван Иванович
  доктор на филологическите науки, професор на МГЛУ; завеждащ за преводачезнание и практика на превода от английски език на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ)
 • Фролов Валентин Игоревич
  преподавател на катедрата за преводачезнание и практика на превода от английски език на Московския Държавен лингвинистичен университет (МГЛУ)

Начини на преминаване