C 2

Dil daşıyıcısı səviyyəsi

Пройдя курсы уровня С2, вы сможете легко понимать все услышанное и прочитанное, говорить на сложные темы спонтанно и в высоком темпе, составлять объемные связные тексты разного содержания, типа и стиля. Вы узнаете об особенностях русского национального характера и русской коммуникативной культуры, научитесь переводить серьезные тексты на русский язык. Достигнув уровня владения С2, вы получите возможность вести преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в сфере русского языка.

Kursun quruluşu:

 • Bu test rus dilinin carı səviyyənizi qiymətləndirməyə və seçilmiş modulun öyrənilməsi üçün hansı mövzuları əlavə olaraq keçməyin dəyərini göstərməyə imkan verəcək.

  Diaqnostik tesdən keçmə

   Kursun mündəricatı:
  • subtest «Leksika. Qrammatika»
  • subtest «Oxu»
  • subtest «Dinləmə»
  • subtest «Yazı»
  • subtest «Danışma»
 • Bu kursu keçib, siz "nitq mədəniyyəti" anlayışına uyğun olan nitqin xarakteristikaları haqqında biləcəksiniz. Siz ümumi rus dilinin leksikası və xüsusi rus frazeoloji ifadələri haqqında biliklərinizi dərinləşdirəcəksiniz, rus qrammatikasının ən mürəkkəb mövzularını işləyib norma anlayışı və növləri ilə tanış olacaqsınız. Bu kurs bir çox amilləri nəzərə almaqla sizi düz və yaxşı mətnləri qurmaq öyrədəcək, həmçinin nitq funksional üslublarının xüsusiyyətləri barədə də danışacaq.

  Rus dili və nitq mədəniyyəti

   Kursun mündəricatı:
  • kurs haqqında qısa məlumatla giriş videomühazirələr
  • prezentasiya materialına əsasən mövzular üzrə videomühazirələrin komplekti
  • hər mühazirədən sonra özünü yoxlamaq üçün suallar
  • hər mühazirə üçün müxtəlif növ tapşırıqlar kompleksi
  • yükləmə üçün mümkün olan mühazirə materialları
  • kursa dair vacib və əlavə ədəbiyyat siyahısı
  • Kurs üzrə qlossari
  • kurs üzrə yekun test
 • "Danışıq kommunikasiyası" kursu sizi kommunikasiya nəzəriyyəsinin əsas anlayışları ilə tanış edəcək və ünsiyyət prosesinin tərtib hissələrini (danışan, həmsöhbət, ünsiyyət halı və s.) hər tərəflı nəzərdən keçirməyə imkan verəcək. Siz qadın və kişi nitq davranışının xüsusiyyətləri, müxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələrinin ünsiyyət vərdişləri, ünsiyyətin verbal olmayan komponentin vacibliyi haqqında biləcəksiniz. Bu kurs ünsiyyətdə ən səciyyəvi səhvləri təhlil və izah etməyə kömək edəcək və əlbəttə ki, rus kommunikativ ənənələrinin xüsusiyyətlərini göstərəcək.

  Danışıq kommunikasiyası.

   Kursun mündəricatı:
  • kurs haqqında qısa məlumatla giriş videomühazirələr
  • prezentasiya materialına əsasən mövzular üzrə videomühazirələrin komplekti
  • hər mühazirə üçün müxtəlif növ tapşırıqlar kompleksi
  • özünü yoxlamaq üçün suallar
  • tyutor tərəfindən yoxlamaq üçün yaradıcılıq tapşırıqları
  • forum ya vebinar şəklində interfəal tapşırıqlar
  • yükləmə üçün mümkün olan mühazirə materialları
  • kursa dair vacib və əlavə ədəbiyyat siyahısı
  • kursa dair qlossari
  • kurs üzrə yekun test
 • Bu kursun nəzəri hissəsi sizə tərcümə nəzəriyyəsinin əsas anlayışlarını mənimsəmək imkanı verəcək, bu hadisənin tarixi və inkişafı barədə danışacaq. Siz tərcümə növləri və onların xüsusiyyətləri, tərcümənin ən çətin halları və onları aradan qaldırmaq üçün peşəkar tərcüməçilərin üsulları haqqında biləcəksiniz. Kursun praktik hissəsində beş təklif olunan dillərdən birini seçib siz bu cütdə məhz tərcümənin xüsusiyyətlərini dərindən öyrənə və mətnin yoxlama tərcüməsində aldığınız bilikləri tətbiq edə biləcəksiniz.

  Tərcümənin nəzəriyyəsi və təcrübəsi

   Kursun mündəricatı:
  • kurs haqqında qısa məlumatla giriş videomühazirələr
  • tərcümənin nəzəri aspektləri üzrə videomühazirələrin komplekti
  • 5 xarici dil üçün müxtəlif növ praktik tapşırıqlar komplekti
  • hər mövzu üzrə özünü yoxlamaq üçün suallar
  • hər mövzu üzrə kontrol tapşırıqlar
  • yükləmə üçün mümkün olan mühazirə materialları
  • kursa dair vacib və əlavə ədəbiyyat siyahısı
  • kurs üzrə yekun test
 • «Rus insanların dünyası” xüsusi kurs rus milli xasiyyət və onun mənbələri haqqında daha çox bilmək istəyən şagirdlərə yönəldilib. Kursda rus mentalitetin əsas xüsusiyyətləri və mənşəyi Rusiya talehində tarixi hadisələr ilə bağlı rus millətinin ruhi oriyentirləri müfəssəl göstərilib. Kurs bu paralleləri izləməyə və “sirrli rus canını”daha yaxşı başa düşməyə imkan verir.

  Мир русских

   Kursun mündəricatı:
  • prezentasiya materialına əsasən mövzular üzrə videomühazirələrin komplekti
  • hər mühazirə üçün müxtəlif növ tapşırıqlar kompleksi
  • hər mövzu üçün kontrol tapşırıqlar
  • yükləmə üçün mümkün olan mühazirə materialları
  • kursa dair vacib və əlavə ədəbiyyat siyahısı
  • kursa dair qlossari
  • kurs üzrə yekun test
 • Yekun test carı səviyyə proqramının mənimsəməsini və sizin müvafiq sertifikat almaq üçün hazır olub-olmamasını göstərir .

  Yekun testdən keçmə

   Testin mündəricatı:
  • subtest «Leksika. Qrammatika»
  • subtest «Oxu»
  • subtest «Dinləmə»
  • subtest «Yazı»
  • subtest «Danışma»
 • Афанасьева Ирина Николаевна
  Старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Гулова Инга Алексеевна
  Кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка и теории словесности МГЛУ
 • Дунаева Лариса Анатольевна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Евтушенко Ольга Валерьевна
  Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и теории словесности МГЛУ
 • Захарова Наталья Владимировна
  Кандидат филологических наук; доцент кафедры восточных языков МГЛУ
 • Матвеев Михаил Олегович
  Преподаватель английского языка и синхронного перевода МГЛУ, профессиональный переводчик
 • Матюшин Игорь Михайлович
  Кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода французского языка МГЛУ
 • Николаева Наталья Борисовна
  Cт. преподаватель кафедры перевода испанского языка переводческого факультета МГЛУ
 • Осипова Татьяна Владиленовна
  Доцент кафедры перевода французского языка переводческого факультета МГЛУ
 • Рахимбекова Лола Шакеновна
  Кандидат филологических наук; доцент, заведующая кафедрой восточных языков переводческого факультета МГЛУ
 • Романов Юрий Владимирович
  Кандидат филологических наук, профессор; устный последовательный и синхронный переводчик испанского языка, член правления Ассоциации испанистов России
 • Рубцова Татьяна Васильевна
  Преподаватель кафедры восточных зыков переводческого факультета МГЛУ
 • Соколова Анна Владимировна
  Преподаватель кафедры переводоведения и практики перевода английского языка МГЛУ
 • Титова Ирина Михайловна
  Старший преподаватель кафедры перевода испанского языка переводческого факультета МГЛУ
 • Туринова Ольга Олеговна
  Преподаватель кафедры переводоведения и практики перевода английского языка МГЛУ
 • Убин Иван Иванович
  Доктор филологических наук, профессор МГЛУ; заведующий кафедрой переводоведения и практики перевода английского языка переводческого факультета МГЛУ
 • Фролов Валентин Игоревич
  Преподаватель кафедры переводоведения и перевода английского языка переводческого факультета МГЛУ

Keçmə üsulları