B 2

Постпороговый уровень

Пройдя курсы постпорогового уровня, вы сможете поддержать разговор о политике, экономике, культуре. Вы научитесь составлять деловые письма, рассуждать и давать свою оценку происходящему. Вы будете понимать русские новости, без особых трудностей читать газеты и журналы. Окончив курс, вы сможете посмотреть фильмы с несложной лексикой и прочесть адаптированные повести и рассказы современных авторов на русском языке.

Курстун түзүмү

 • Бул мультимедиялык интерактивдүү спецкурс сизди сүйлөшүүнү колдоого жана эң маанилүү тамалар боюнча орусча көз карашыңызды билдирүүгө жардам берет – сиз саясат, экономика, коом, маданият ж.б. боюнча талкуулоо жүргүзө аласыз.

  Россиядан жаңылык

   Курстун мазмуну:
  • «Лексика. Грамматика» субтести
  • «Окуу» субтести
  • «Угуу» субтести
  • «Жазуу» субтести
  • «Сүйлөө» субтести
 • Негизги курс Россиядагы чет элдик студенттердин жашоосундагы кызыктуу окуялардан түзүлгөн. Курстун каармандарынын артынан түшүү менен,сиз орус тили боюнча билимиңизди гана жакшыртпастан, орус маданияты, салттары жана менталитети менен жакын тааныша алалсыз, ошондой эле Россияны биз бүгүн кандай билсек, ошондой көрө аласыз.

  Негизги курс

   Курстун мазмуну:
  • бир жалпы сюжет менен бириктирилген полилогдор сериясы
  • фонетика, окуу, лексика, грамматика жана жазуу боюнча көнүгүүлөр жыйындысы
  • өткөн материалды ар дайым кайталоо
  • видеотека: түп нускалуу ыңгайлаштырылбаган көркөм фильмдер, мультфильмдер жана жарнамалык роликтер
  • аудиотека: советтик жана россиялык композиторлордун ырлары
  • окутуунун жеке траекториясын түзүү мүмкүндүгү
 • Бул мультимедиялык интерактивдүү спецкурс сизди сөздү улантып колдоого жана эң маанилүү темалар боюнча өз көз карашыңызды билдирүүгө үйрөтөт – сиз саясат, экономике, коом, маданият ж.б. тууралуу талкуулоо жүргүзө аласыз..

  Россиядан жаңылык

   Курстун мазмуну:
  • аутентик жана ыңгайлаштырылган ар түрдүү таматикадагы видеосюжеттер
  • видеого көрүүгө чейин жана көрүүдөн кийин тапшырмалар жыйындысы
  • темалар боюнча кошумча материалдар (ММК макалалар, жарыялоолор)
  • курска тематикалык котормо сөздүк
 • Жыйынтыктоочу тест кезектеги деңгелдин программасы канчалык жакшы өздөштүрүлгөнүн аныктайт, жана тиешелүү сертификатты алуу үчүн, сиздин даярдык деңгелиңизди баалайт.

  Жыйынтыктоочу тестрлөө

   Тестин мазмуну:
  • «Лексика. Грамматика» субтести
  • «Окуу» субтести
  • «Угуу» субтести
  • «Сүйлөө» субтести
  • «Кат» субтести
  • сертификатты алуу боюнча маалымат
 • Афанасьева Ирина Николаевна
  Старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Дунаева Лариса Анатольевна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Клобукова Любовь Павловна
  Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Колесова Дарья Владимировна
  Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания филологического факультета СПбГУ
 • Рогова Кира Анатольевна
  Доктор филологических наук,  профессор, профессор кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания
 • Скороходов Лев Юрьевич
  Сотрудник института восточных языков и цивилизаций (INALCO) (Франция, Париж)
 • Хорохордина Ольга Витальевна
  Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания филологического факультета СПбГУ

Өтүү ыкмалары