B 1

Босоголук деңгел

Босоголук деңгелдин курсун ийгиликтүү өтүү менен,сиз көпчүлүк пайда болгон кептик кырдаалдарда өзүңүздү ишенимдүү алып жүрө аласыз. Сиз орус газеталарынан, жана китептеринен үзүндүлөрдү окуй аласыз, аларды аңгемелешүүчү менен талкуулап, окулган макала же көргөн фильм туурасында өз оюңузду билдире аласыз. Ошондой эле өзүңүздүн келечек мерчемдериңиз же сезимдериңиз тууралуу байланыштуу жаза аласыз.

Курстун структурасы

 • Бул курс сиздин кезектеги орус тилин билүү деңгелиңизди баалоого жана кайсы темаларга көбүрөөк көңүл буруу керек экендигине жардам берет .

  Бардык жагынан текшерүүчү тест

   Курстун мазмуну:
  • «Лексика. Грамматика» субтести
  • «Окуу» субтести
  • «Угуу» субтести
  • «Жазуу» субтести
  • «Сүйлөө» субтести
 • Негизги курс курс сизге автордук тексттерди түшүнүүгө жана аларда көрсөтүлгөн көйгөйлөрдү негиздөөгө жардам берет.

  Негизги курс

   Курстун мазмуну:
   Курста көрсөтүлгөн ар бир алты сабак үч бөлүмгө ээ:
  • фонетике жана окуу; лексика, грамматика жана жазуу боюнча тапшырмалар жыйындысы
  • видеотека: көркөм фильмдер, мультфильмдер, жарнамалык мүнөздөгү видеороликтер
 • Жыйынтыктоочу тест сиздин билимиңизди баалоого мүмкүндүк берет жана сиз сетификат алуу үчүн, жетиштүү деңгелде орус тилин билесизби, көрсөтөт.

  Жыйынтыктоочу тестирлөө

   Тесттин мазмуну:
  • субтест «Лексика. Грамматика»
  • «Окуу» субтести
  • «Угуу» субтести
  • «Сүйлөө» субтести
  • «Кат» субтести
  • Сертификатты алуу боюнча маалымат
 • Архангельская Алла Леонидовна
  Педагогика илимденинин кандидаты, доцент, РЭДУ орус тили жана жалпы билим берүү тармактары факультетинин №3 орус тили кафедрасынын доценти.
 • Афанасьева Ирина Николаевна
  М.В. Ломоносов атындагы ММУнун гуманитардык факультетинин орус тили чет элдик окуучулар үчүн кафедрасынын ага окутуучусу.
 • Васильева Татьяна Викторовна
  Доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», доцент междисциплинарной кафедры образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
 • Воронина Наталья Михайловна
  Старший преподаватель междисциплинарной кафедры Института международного образования и языковой коммуникации Томского политехнического университета (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)
 • Вьюнов Юрий Андреевич
  Кандидат исторических наук, профессор, чл.-корреспондент Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, член Союза журналистов Москвы, Профессор Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Дунаева Лариса Анатольевна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Жиндаева Анастасия Геннадьевна
  Преподаватель кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН
 • Зеленецкая Ирина Сергеевна
  Доцент кафедры Лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ), младший научный сотрудник отдела дистанционного обучения русского языка как иностранного Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
 • Караджев Багаудин Ибрагимович
  Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана по учебной работе ФОСИС Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина
 • Клобукова Любовь Павловна
  Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Колесова Дарья Владимировна
  Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания филологического факультета СПбГУ
 • Кравченко Надежда Степановна
  Кандидат физико-математических наук, доцент междисциплинарной кафедры Института международного образования и языковой коммуникации Томского политехнического университета (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)
 • Лёвина Галина Михайловна
  Доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела дистанционного обучения РКИ Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Орлова Тамара Константиновна
  Кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка для иностранных граждан (МАДИ)
 • Полякова Наталья Сергеевна
  Ассистент междисциплинарной кафедры Института международного образования и языковой коммуникации Томского политехнического университета (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)
 • Реброва Ирина Витальевна
  Кандидат филологических наук, доцент, старший преподаватель (Senior Lecturer) факультета славистики Зальцбургского университета имени Париса Лодрона
 • Руденко-Моргун Ольга Ивановна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН
 • Сойникова Анна Дмитриевна
  Доцент кафедры практики русского языка как иностранного Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Хорохордина Ольга Витальевна
  Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания филологического факультета СПбГУ
 • Шипилова Светлана Сергеевна
  Кандидат физико-математических наук, старший преподаватель междисциплинарной кафедры Института международного образования и языковой коммуникации Томского политехнического университета (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)

Өтүү ыкмалары