A 1

Элементарный уровень

После прохождения курса элементарного уровня вы сможете понимать звучащие в речи знакомые слова и простые фразы, необходимые для повседневного общения. Вы научитесь не только представлять себя и других, но и принимать участие в диалоге на бытовые темы. Вы сможете обратиться за помощью на русском языке, спросить, как куда-либо добраться, договориться о встрече. Используя простые фразы, вы сможете рассказать о себе, своей семье и друзьях и ответить на приглашения, вопросы, просьбы, предложения. Вы научитесь читать по-русски и сможете прочитать и понять небольшие тексты: объявления, меню в ресторане, личные письма и сообщения, несложные заметки. Вы сможете заполнить анкету, написать простое сообщение, открытку или поздравление.

Kursun quruluşu

 • Bu kurs rus dilində aksentsiz danışmağa, ən vacib olan sözrəri öyrənməyə və elementar qrammatika ilə tanış olmağa imkan verəcək

  Fonetik-qrammatika giriş kursu

   Kursun mündəricatı:
  • fonetika: səslər, səs birləşmələri, sözlər; ritmika, sintaqma, ifadə, intonasiya
  • qrafika və orfoqrafiya: səslər və hərflər, transkripsiya, orfoqrafiya, imla, mətnlər
  • leksik-qrammatik praktikum
  • testlər
  • fonetika trenajoru: virtual linqafon kabineti
  • müxtəlif dillərə tərcümə edilmiş bütün bölmərər ilə soraq
  • müxtəlif dillərə tərcümə edilmiş şəkilli səsləndirilmiş lüğət
 • Siz rus ailəsinin həyatı ilə tanış olacaqsınız, çoxlu yeni söz və qrammatik konstruksiyalarını öyrənib və ya xatırlayacaqsınız, müxtəlif hallarda rusca danışmağı öyrənəcəksiniz

  İntensiv kurs

   Kursun mündəricatı:
  • mürəkkəbliyin səviyyəsi artan mətnlər toplusu və oxunun öyrənilməsi üçün tapşırıqlar
  • səslənən monoloqlar, dialoqlar, poliloqlar və dinləmə vərdişlərinin formalaşdırılması üçün tapşırıqlar
  • şifahi və yazı nitqin ilkin bacarıqların formalaşdırılması üçün tapşırıqlar
  • leksika və qrammatika tapşırıqlarda və şəkillərdə
  • testlər
 • Çalışmaların interaktiv toplusu sizə leksika və qrammatikanı ibtidai səviyyədə öyrənməyə və rus dilində səhvsiz danışmağa kömək edəcək

  Rus dili çalışmalarda və tapşırıqlarda

   Kursun mündəricatı:
  • dil çalışmaları
  • danışıq tapşırıqlarda
  • qrammatik cədvəllər və sxemlər
  • kömək və izahatlar, öyrətmələr və tövsiyələr
 • Şifahi və yazı nitqinin inkişafı üçün interfəal praktikumun köməyi ilə siz məşhur rus adamlarla – siyasətçi, yazıçı, alim, idman- və teleulduzlarla tanış ola biləcəksiniz... Siz rus autotentik mətnləri oxuyub başa düşəcəksiniz

  Ruslar ilə söhbətlər

   Kursun mündəricatı:
  • şəkillərlə autentik mətn-intervyuların toplusu
  • autentik mətnlərin başa düşməsi ilə bağlı tapşırıqlar
  • nitqin və yazının inkişafı ilə bağlı tapşırıqlar
  • leksik-qrammatik tapşırıqlar
  • ölkəşünaslıq izahatları
  • leksika minimumu
 • Yekun test sizin elementar səviyyəsində (А1) rus dili biliklərinin olub-olmamağını və sertifikata iddia etmək-etməməyinizi göstərəcək

  Yekun test

   Testin mündəricatı:
  • subtest «Leksika. Qrammatika»
  • subtest «Oxu»
  • subtest «Dinləmə»
  • subtest «Yazı»
  • subtest «Danışıq»
  • subtest «Fonetika»
  • sertifikat almaq haqqında məlumat
 • Алексеева Ольга Вячеславовна
  Преподаватель РКИ, специалист по учебно-методической работе Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Архангельская Алла Леонидовна
  Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН
 • Афанасьева Ирина Николаевна
  Старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Битехтина Наталия Борисовна,
  Старший научный сотрудник научно-методического отдела по русскому языку управления инновационной деятельности и непрерывного образования Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Васильева Татьяна Васильевна
  Кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель РКИ
 • Веселовская Татьяна Сергеевна
  Преподаватель РКИ, специалист лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Дунаева Лариса Анатольевна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносов
 • Козловцева Нина Александровна
  Преподаватель РКИ, специалист лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Климова Валентина Николаевна
  Кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-методического отдела по русскому языку управления инновационной деятельности и непрерывного образования Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Клобукова Любовь Павловна
  Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Кузьмина Анастасия Николаевна
  Ассистент лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Купрещенко Ольга Федоровна
  Специалист лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Лебедева Мария Юрьевна
  Кандидат филологических наук, зав. лабораторией инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Орлов Алистер Александрович
  М.н.с. лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Рублёва Екатерина Владимировна
  Кандидат филологических наук, зав. кафедрой современных методов обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Руденко-Моргун Ольга Ивановна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН
 • Рябова Евгения Александровна
  Ассистент кафедры стажировки зарубежных специалистов Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Соловец Екатерина Андреевна
  Преподаватель РКИ, ассистент лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Федосеева Анна Вячеславовна
  Кандидат филологических наук, ассистент кафедры РКИ подготовительного факультета Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Шамсутдинова Регина Ринатовна
  Преподаватель РКИ, специалист лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина

Keçmə üsulları