بخوانید، بنویسید و در مقاله <br> در خصوص مطالعه زبان روسی تاکنون نظر خود را ارائه دهید.

Организации
Доступные языки

Живое слово. Великодушие.

22 " 2015

Если гениальность - величие ума, то великодушие - гениальность души. Э. Севрус

 

Часто ли мы задумываемся над тем, что скрыто в корне слова? Речь даже не столько о морфеме, которую мы со школьных времен привыкли выделять округлым... اطلاعات بیشتر

بیشتر نشان دادن