بخوانید، بنویسید و در مقاله
در خصوص مطالعه زبان روسی تاکنون نظر خود را ارائه دهید.

Организации
Доступные языки

Как выбрать место для удара, или "Веселая акцентология"

19 "

Один мой знакомый студент, вышедший на практику в солидную фирму, недавно посетовал: «Вроде все хорошо, и работа интересная, и начальник толковый, только вот одно НО: как будто нарочно во всех словах босс ставит неверные ударения.... اطلاعات بیشتر

بیشتر نشان دادن