Билим берүү орус тилинде
Мамлекеттик орус тили институтунун
долбоору . А. С. Пушкин

Порталдын милдети:

Орус тилине чет тили катары окутуу, оррус тилин таанытуу жана жайылтуу жана дүйнөдө орус тилинде билим берүү.

«Билим берүү орус тилинде» порталыорус тилине дистанциондук окутуу платформасын, орус тили мугалимдеринин кесибин жогорулатуунун дистанциондук тутумун, орус тилин үйрөнгөн ар кандай курактар үчүн, орус тилинин массалык онлайн-курстарын жана порталдын колдонуучуларынын тематикалык сүйлөшүүсү үчүн социалдык тармактарды бириктирет.

Портал мүмкүнчүлүктүрдү түзөт:

  • Ар бир каалоочуга:
  • - орус тилин өз алдында өздөштүрүүгө иже беделдүү тьютор менен;
  • - орус тилин билүүсү боюнча тесттен өтүү жана сиздин деңгелди тастыктаган сертификатты алуу;
  • - ар кандай тематикалар боюнча билимдерди ачык онлайн-курстарда орус тилинде алуу;
  • - өзү тууралуу билдирүү жана порталда орус тилин өздөштүрүү, жайылтуу жана сактоо боюнча ишке ашырылган долбоорлорго катышуу менен порталдын өнөгү болуу;
  • Орус тили чет тили катарында мугалимге:
  • - кесибин жогорулатуу кесиптик ишмердүүлүк тармагында, порталда берилген бир же бир канча кесипти жогорулатуу боюнча программаларды өздөштүрүү менен.
  • Филология менен чектеш кесип менен адиске:
  • - кесипкөйлүк кайта даярдоодон өтүү жана орус тили чет тили катарында тармагында кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук алуу.